Noszą Wyżej Głowę Cytaty

Go to Gemtracks
Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Za­rozu­miali noszą wyżej głowę, niż na to poz­wa­la szyja. -Kazimierz Chyła
za­rozu­miali-noszą-wyżej-głowę-ż-na to poz­wa­-szyja
Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Są ludzie, którzy noszą kapelusz po to, by się mieć czym kłaniać. Nie wiadomo jednak po co oni noszą spodnie. -Janina Ipohorska
są-ludzie-którzy-noszą-kapelusz-po-to-by-ę-mieć-czym-kłaniać-nie-wiadomo-jednak-po-co-oni-noszą-spodnie
Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Są ludzie, którzy noszą ka­pelusz po to, by się mieć czym kłaniać. Nie wiado­mo jed­nak po co oni noszą spodnie. -Janina Ipohorska
są ludzie-którzy-noszą-ka­pelusz-po to-by ę-mieć-czym-kłaniać-nie wiado­mo-jed­nak-po co oni-noszą-spodnie
Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Alpy ścigane wzrokiem ze szczytu na szczyt uciekają wyżej, wyżej przebiły błękit i zajęły niebo -Julian Przyboś
alpy-ścigane-wzrokiem-ze-szczytu-na-szczyt-uciekają-wyżej-wyżej-przebiły-błękit-i-zajęły-niebo
Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Spoglądać w górę, sięgać myślą poza granice widzialnego świata... i wznosić się wyżej... zawsze wyżej... -Ludwik Pasteur
spoglądać-w-górę-ęgać-myślą-poza-granice-widzialnego-świata-i-wznosić-ę-wyżej-zawsze-wyżej
Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Spoglądać w górę, sięgać myślą po­za gra­nice widzial­ne­go świata... i wzno­sić się wyżej... zaw­sze wyżej. -Louis Pasteur
spoglądać-w górę-ęgać-myślą-po­za-gra­nice-widzial­ne­go-świata-i wzno­ć ę-wyżej-zaw­sze wyżej
Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Wiel­ki naród, jak już było gdzie in­dziej po­wie­dziane, mu­si no­sić wy­soko sztan­dar swej wiary. Mu­si go no­sić tym wyżej w chwi­lach, w których władze je­go państwa nie noszą go dość wy­soko, i mu­si go dzierżyć tym moc­niej, im wy­raźniej­sze są dążności do wytrące­nia mu go z ręki. -Roman Dmowski
Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Bądź jak wiatr, który rzuca się w przestrzeń z jaskini skalnej. Wznoś się wyżej, coraz wyżej... -Zaratustra
bądź-jak-wiatr-który-rzuca-ę-w-przestrzeń-z-jaskini-skalnej-wznoś-ę-wyżej-coraz-wyżej
Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Chcesz, żebym stra­cił dla Ciebie głowę? Mam dużą głowę, i niewiele więcej. -kinQ
chcesz-żebym-stra­ł-dla-ciebie-głowę-mam-żą-głowę-i niewiele-więcej
Noszą Wyżej Głowę Cytaty: są dni, które za­noszą się już tyl­ko na noc  -eskimo
są dni-które-za­noszą ę-już-tyl­ko-na noc 
Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Dobro stoi wyżej niż piękno. -Stefan Żeromski
Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Cofamy się, aby skoczyć wyżej. -Gottfried Wilhelm Leibniz
Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Zawsze można być wyżej powieszonym. -Stanisław Jerzy Lec
Noszą Wyżej Głowę Cytaty: W przeszłość prze­noszą nas wspom­nienia, a w przyszłość - marzenia. -Herbert George Wells
w przeszłość-prze­noszą-nas-wspom­nienia-a w przyszłość- marzenia
Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Nie­szczęśli­wi z cier­pień dru­gich od­noszą pociechę. -Ezop
nie­szczęśli­wi-z cier­pień-dru­gich-od­noszą-pociechę
Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Niech szewc nie osądza po­wyżej obuwia. -Apelles
niech-szewc-nie osądza-po­wyżej-obuwia
Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Nowiny są podobne do trzewików: im dłużej się noszą, tym są bardziej pokrzywione. -Ignacy Piotr Legatowicz
nowiny-są-podobne-do-trzewików-im-dłużej-ę-noszą-tym-są-bardziej-pokrzywione
Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Kobiety noszą swoje twarze w torebkach, mężczyźni chodzą z pustymi rękami. -Louise de Vilmorin
kobiety-noszą-swoje-twarze-w-torebkach-mężczyź-chodzą-z-pustymi-rękami
Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Kto strze­la z ar­ma­ty do wróbla, może go naj­wyżej ogłuszyć. -Kazimierz Chyła
kto-strze­-z ar­­ty-do wróbla-może-go naj­wyżej-ogłuszyć
Noszą Wyżej Głowę Cytaty:
złymi-świad­ka­mi-są oczy-i uszy-ludziom-którzy-noszą-duszę-barbarzyńców-heraklit 
Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Ko­biety noszą swo­je twarze w to­reb­kach, mężczyźni chodzą z pus­ty­mi rękami. -Louise de Vilmorin
ko­biety-noszą-swo­-twarze-w to­reb­kach-mężczyź-chodzą-z pus­ty­mi-rękami
Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Na­leży po­niżać ciało, aby tym wyżej wznieść ducha. -Stanisław Lem
na­ży-po­żać-ciało-aby tym-wyżej-wznieść-ducha
Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Istnieją mężczyźni, którzy noszą brodę, aby ich nigdy nie poznała żona. -Ramon Gomez De La Serna
istnieją-mężczyź-którzy-noszą-brodę-aby-ich-nigdy-nie-poznała-żona
Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Są kobiety, które aby zatuszować swoje krzywe nogi, noszą bardzo duże dekolty. -Gabriela Zapolska
są-kobiety-które-aby-zatuszować-swoje-krzywe-nogi-noszą-bardzo-że-dekolty
Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Są kobiety, które aby zamaskować swoje krzywe nogi, noszą bardzo duże dekolty. -Gabriela Zapolska
są-kobiety-które-aby-zamaskować-swoje-krzywe-nogi-noszą-bardzo-że-dekolty
Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Marne jest życie ludzi, którzy kłamstwo wyżej stawiają od prawdy. -Ezop
marne-jest-życie-ludzi-którzy-kłamstwo-wyżej-stawiają-od-prawdy
Noszą Wyżej Głowę Cytaty: W sztuce trzeba zawsze celować trochę wyżej niż się trafia. -Giacomo Manzi
w-sztuce-trzeba-zawsze-celować-trochę-wyżej-ż-ę-trafia
Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Ce­sarz nie stoi wyżej od gramatyków. Caesar non sup­ra gram­ma­ticos. (łac.)  -Kasjusz Dion
ce­sarz-nie stoi-wyżej-od gramatyków-caesar-non-sup­ra-gram­­ticos-łac 
Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Niektórzy szklą noszą dla wzroku, a inni, żeby ich prawda w oczy nie kłuła. -Alojzy Żółkowski
niektórzy-szklą-noszą-dla-wzroku-a-inni-żeby-ich-prawda-w-oczy-nie-kłuła
Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Ci naj­chętniej pod­noszą pop­rzeczkę, którzy nie muszą przez nią skakać. -Władysław Grzeszczyk
ci naj­chętniej-pod­noszą-pop­rzeczkę-którzy-nie muszą-przez-ą-skakać
Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Gdyby człowiek znał miarę swojej wielkości, nie musiałby rosnąć wyżej. -Stanisław Jerzy Lec
gdyby-człowiek-znał-miarę-swojej-wielkoś-nie-musiałby-rosnąć-wyżej
Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Bru­tal­na jest ewo­luc­ja - śmierć 99.9%, by 0.01% mogło wznieść się wyżej. -Krio
bru­tal­na-jest ewo­luc­ja- śmierć-999%-by 001%-mogło-wznieść ę-wyżej
Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Jeśli jesteś dobrą piłką, to im silniej cię uderzą - tym wyżej się wzniesiesz. -Tristan Bernard
jeśli-jesteś-dobrą-piłką-to-im-silniej-ę-uderzą-tym-wyżej-ę-wzniesiesz
Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Cza­sem na­wet naj­silniej­si po­noszą klęskę, Ważne by mieć od­wagę i spróbo­wać zacząć od nowa. -PróbujPatrzećKolorowo
cza­sem-na­wet-naj­silniej­-po­noszą-klęskę-ważne-by mieć-od­wagę-i spróbo­wać-zacząć-od nowa
Noszą Wyżej Głowę Cytaty: Jeśli jes­teś dobrą piłką, to im sil­niej cię uderzą - tym wyżej się wzniesiesz. -Tristan Bernard
jeśli-jes­teś-dobrą-piłką-to im sil­niej-ę-uderzą- tym-wyżej ę-wzniesiesz