Nu­mer Na­dal Wid­nieje Cytaty

Nu­mer Na­dal Wid­nieje Cytaty: Za­waliłam i to wiele razy nie mam na­wet czel­ności żeby znowu wtrącić się w two­je życie Po raz ko­lej­ny pro­sić cię o wybaczenie Które­go i tak pew­nie nie dos­ta­ne Po­mimo to twój nu­mer na­dal wid­nieje na moim te­lefo­nie pod nazwą


Nu­mer Na­dal Wid­nieje Cytaty: Za­sada nu­mer je­den: nig­dy nie trać pieniędzy. Za­sada nu­mer dwa: zaw­sze pa­miętaj o za­sadzie nu­mer jeden. -Warren Buffett


za­sada-nu­mer-­den-nig­dy-nie trać-pieniędzy-za­sada nu­mer-dwa-zaw­sze-pa­miętaj-o za­sadzie-nu­mer-jeden
Nu­mer Na­dal Wid­nieje Cytaty: Jes­teś tu czu­je Cie lecz na Ciebie nie pat­rzę się chce za­pom­nieć o To­bie dziś ale mo­je ser­ce nie chce za ro­zumem iść i tak każde­go dnia od no­wa w mo­jej głowie wid­nieje Twa osoba poz­być się te­go ob­ra­zu nie mogę bo jes­tem bar­dzo za­kocha­na w Tobie ro­bie to ta­jem­nie, nie zauważasz tego ale to błąd bo zna­lazłaś drogę do ser­ca mego  -xdomix


Nu­mer Na­dal Wid­nieje Cytaty: Arys­tokrac­ja się przeżyła: to nie ludzie - to wid­ma! Za długo no­siła na so­bie ludzkość te wid­mo­we wszy. Ka­pita­lizm to złośli­wy no­wotwór, który zaczął gnić, zja­dać i gan­gre­nować or­ga­nizm, który go wy­dał - oto dzi­siej­sza społeczna struk­tu­ra. Trze­ba zre­for­mo­wać ka­pita­lizm, nie niszczyć inic­ja­tywy prywatnej. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


Nu­mer Na­dal Wid­nieje Cytaty: Niekiedy i świet­ny Ho­mer zadrzemie. -Horacy


niekiedy-i świet­ny-ho­mer-zadrzemie
Nu­mer Na­dal Wid­nieje Cytaty: Ale nu­mer ! Zadzwo­nił do mnie !  -Kapitan


ale-nu­mer-zadzwo­ł-do mnie- 
Nu­mer Na­dal Wid­nieje Cytaty: Nieje­den us­trój toczą drobnoustroje. -Tadeusz Gicgier


nieje­den-us­trój-toczą-drobnoustroje
Nu­mer Na­dal Wid­nieje Cytaty: Lód top­nieje, bo płacze z zimna. -Ramón Gómez de La Serna


Nu­mer Na­dal Wid­nieje Cytaty: rzeczy­wis­tość ta przej­rzys­ta wycinanka nu­mer strzeżony  -Cykam


rzeczy­wis­tość-przej­rzys­-wycinanka-nu­mer-strzeżony 
Nu­mer Na­dal Wid­nieje Cytaty: Nieje­den pe­dant stoi na straży bałaganu. -Wiesław Brudziński


nieje­den-pe­dant-stoi-na straży-bałaganu
Nu­mer Na­dal Wid­nieje Cytaty: Nieje­den mści się, za­nim go skrzywdzą. -Wiesław Brudziński


Nu­mer Na­dal Wid­nieje Cytaty: Wid­mo jut­rzej­sze­go dnia. -kitsh


wid­mo-jut­rzej­sze­go-dnia
Nu­mer Na­dal Wid­nieje Cytaty: Nieje­den człowiek udając głup­ca, postąpił w życiu mądrze. -Niusza


nieje­den-człowiek-udając-głup­ca-postąpił-w życiu-mądrze
Nu­mer Na­dal Wid­nieje Cytaty: To, że da­jesz wszys­tkim swój nu­mer te­lefo­nu, nie oz­nacza, że ktoś do Ciebie zadzwoni. -blanejszyna


to-że da­jesz-wszys­tkim-swój-nu­mer-te­lefo­nu-nie oz­nacza-że ktoś-do ciebie-zadzwoni
Nu­mer Na­dal Wid­nieje Cytaty: Nie bied­nieje człowiek, gdy się up­rzej­mie odzywa. -Amen-Em-Opet


nie-bied­nieje-człowiek-gdy ę-up­rzej­mie-odzywa
Nu­mer Na­dal Wid­nieje Cytaty: Nieje­den spo­wied­nik wy­myśla no­we grzechy, aby mieć klientelę. -Wiesław Brudziński


nieje­den-spo­wied­nik-wy­myś-no­we-grzechy-aby mieć-klientelę
Nu­mer Na­dal Wid­nieje Cytaty: Mąż sta­ry - wid­mo, które chodzi po do­mu i brzdąka łańcucha­mi małżeńskimi. -Magdalena Samozwaniec


mąż-sta­ry- wid­mo-które-chodzi-po do­mu-i brzdąka-łańcucha­mi-łżeńskimi
Nu­mer Na­dal Wid­nieje Cytaty: Nieje­den trud­ny do zgry­zienia orzech oka­zuje się wewnątrz pusty. -Włodzimierz Scisłowski


nieje­den-trud­ny-do zgry­zienia-orzech-oka­zuje ę-wewnątrz-pusty