Nud­niej­sze Cytaty

Nud­niej­sze Cytaty: Je­den ze zna­jomych Ka­rola Szy­manow­skiego zwrócił się do niego z pytaniem: - Mis­trzu, nie wy­daje się pa­nu, że to bar­dzo nud­ne tak całe życie nic nie ro­bić, tyl­ko komponować? - Tak, to do­syć nud­ne - zgodził się kom­po­zytor - ale jeszcze nud­niej całe życie nic nie ro­bić, tyl­ko słuchać te­go, co ja skomponuję. -Karol Szymanowski


Nud­niej­sze Cytaty: Miłość, która jest naj­przy­jem­niej­szym na świecie zajęciem, sta­je się nud­na i męcząca, gdy uczy­nimy z niej rzemiosło. -Pitigrilli


miłość-która-jest naj­przy­jem­niej­szym-na świecie-zajęciem-sta­ ę-nud­na-i męcząca-gdy-uczy­nimy-z niej-rzemiosło
Nud­niej­sze Cytaty: Mężczyz­na nie lu­bi, aby w do­mu był ktoś nud­niej­szy od niego. Trze­ba na to bar­dzo uważać. -Magdalena Samozwaniec


mężczyz­na-nie lu­bi-aby w do­mu-był-ktoś-nud­niej­szy-od niego-trze­ba na to bar­dzo-uważać
Nud­niej­sze Cytaty: Pa­miętasz ten mo­ment, kiedy ja­ko dziec­ko, w wieku koło sied­miu lat, ma­lujesz ob­ra­zek i niebo to niebies­ki pa­sek u góry kar­tki? I wte­dy przychodzi ten mo­ment roz­cza­rowa­nia, kiedy nau­czy­ciel mówi ci, że tak nap­rawdę niebo zaj­mu­je cała wolną przes­trzeń na ry­sun­ku. I to jest ta chwi­la, kiedy życie zaczy­na być co­raz bar­dziej skom­pli­kowa­ne i nieco nud­niej­sze, po­nieważ za­malo­wywa­nie kar­tki na niebies­ko jest raczej nużącym zajęciem. -Alan Rickman


Nud­niej­sze Cytaty: Nie wiem czy życie jest sil­niej­sze od śmier­ci, ale miłość była sil­niej­sza od obu. -Autor nieznany


nie-wiem-czy-życie-jest sil­niej­sze-od śmier­-ale-miłość-była-sil­niej­sza-od obu
Nud­niej­sze Cytaty: Bo coś w sza­leństwie jest młodości wśród lo­tu wichru, skrzy­deł szumu co jest mądrzej­sze od mądrości i ro­zum­niej­sze od rozumu. -Leopold Staff


bo coś-w sza­ństwie-jest młodoś-wśród-lo­-wichru-skrzy­deł-szumu-co-jest mądrzej­sze-od mądroś-i-ro­zum­niej­sze-od rozumu
Nud­niej­sze Cytaty: Pra­ca jest mniej nud­na niż zabawa. -Charles Baudelaire


Nud­niej­sze Cytaty: Nie ma le­kar­stwa moc­niej­sze­go, sku­teczniej­sze­go dla naszych ran we wszys­tkich spra­wach ziem­skich, jak mieć ko­goś kto cier­pi z na­mi w każdym nie­szczęściu i cie­szy się w powodzeniu. -Aelredo di Rievaulx


Nud­niej­sze Cytaty: Nic nie jest tak nud­ne jak prawda. -Charles Bukowski


nic-nie jest tak-nud­ne-jak prawda
Nud­niej­sze Cytaty: No­we ścieżki mają to do siebie, że są in­te­syw­niej­sze ... -Cykam


no­we-ścieżki-mają-to do siebie-że są in­te­syw­niej­sze
Nud­niej­sze Cytaty: Sil­niej­szy zaw­sze ma rację. -Jean La Fontaine


Nud­niej­sze Cytaty: Wie­czność jest bar­dzo nud­na, szczególnie pod koniec. -Woody Allen


wie­czność-jest bar­dzo-nud­na-szczególnie-pod-koniec
Nud­niej­sze Cytaty: Naj­drob­niej­sze zdarze­nia ot­wierają no­we światy. -Jeanette Winterson


naj­drob­niej­sze-zdarze­nia-ot­wierają-no­we-światy
Nud­niej­sze Cytaty: Bo pa­raliż postępo­wy najzac­niej­sze tra­fia głowy. -Tadeusz Boy-Żeleński


bo pa­raliż-postępo­wy-najzac­niej­sze-tra­fia-głowy
Nud­niej­sze Cytaty: Najza­baw­niej­sze w ludziach jest to, że będąc młody­mi, marzą o tym, aby być star­szy­mi, a będąc star­szy­mi, chcą być młod­si ... Zaw­sze wszys­tko pogmatwane. -doorka


najza­baw­niej­sze-w ludziach-jest to-że będąc-młody­mi-marzą-o tym-aby być-star­szy­mi-a będąc-star­szy­mi-chcą-być-młod­
Nud­niej­sze Cytaty: Naj­pierw żąda­my, by in­ni postępo­wali tak jak my, a później nud­no nam z nimi. -Władysław Loranc


naj­pierw-żąda­my-by in­-postępo­wali-tak-jak my-a później-nud­no-nam-z nimi
Nud­niej­sze Cytaty: Nie do­radzaj te­go, co naj­przy­jem­niej­sze, lecz to, co najlepsze. -Solon


nie-do­radzaj-te­go-co naj­przy­jem­niej­sze-lecz-to-co najlepsze
Nud­niej­sze Cytaty: Prze­bacze­nie sil­niej­sze jest niż odwet. -Pittakos


prze­bacze­nie-sil­niej­sze-jest ż-odwet