O Byt Cytaty

Go to Gemtracks Beats
O Byt Cytaty: Byt ku śmierci. -Martin Heidegger
O Byt Cytaty: Walka o byt. -Karol Darwin
O Byt Cytaty: Byt jest, niebytu nie ma. -Elei z Parmenides
O Byt Cytaty: Brak to byt ze znakiem minus. -Anna Pogonowska
O Byt Cytaty: Byt ok­reśla świado­mość. A dobrobyt?  -Horacy Safrin
byt-ok­reś-świado­mość-a dobrobyt 
O Byt Cytaty: Pokój - szczęśliwość, ale wojowanie byt nasz podniebny. -Mikołaj Sęp - Szarzyński
O Byt Cytaty: Kocham, więc byt istnieje, i życie warte jest trudu przeżycia go. -Emmanuel Mounier
kocham-więc-byt-istnieje-i-życie-warte-jest-trudu-przeżycia-go
O Byt Cytaty: Właściwy byt ziemi stanowią słabi i mali, a posłuszni swemu zadaniu. -Maria Rodziewiczówna
właściwy-byt-ziemi-stanowią-słabi-i-mali-a-posłuszni-swemu-zadaniu
O Byt Cytaty: Zbyt późno się nau­czyła, że świado­mość ok­reśla byt. -P » Terry Pratchett » Równoumagicznienie
O Byt Cytaty: Dob­ro­byt cza­sem ludzi ma­teriali­zuje - nędza zawsze. -Feliks Chwalibóg
dob­ro­byt-cza­sem-ludzi-­teriali­zuje- nędza-zawsze
O Byt Cytaty: Kocham, więc byt is­tnieje, i życie war­te jest tru­du przeżycia go. -Emmanuel Mounier
kocham-więc-byt-is­tnieje-i życie-war­te-jest tru­-przeżycia-go
O Byt Cytaty: scep­ty­cyzm, bóg, wątpli­wość, byt, myśl, myśl, myśl, bóg, byt, bóg i nad­miar wątpliwości. Strach, że już po wszystkim. Dlacze­go świado­mość na­kazu­je nam od­chodzić od naszych in­styk­ntów? Dlacze­go wie­rzy­my, że to ona ma rację? Błogosławieństwem na­zywa­my niechęć do od­czu­wania w czys­tej pos­ta­ci, szcze­re prag­nienie niemyśli od­rzu­camy bez analizy. Nadzieja, że już po wszys­tkim nie prze­minie w ta­kim czy in­nym wypadku. I przy­naj­mniej to możemy spra­wied­li­wie oz­najmić naszym drob­nym zwycięstwem. -michaelangelo
O Byt Cytaty: Niewielu z nas pot­ra­fi znieść dob­ro­byt. In­nych ludzi, rzecz jasna. -Mark Twain
niewielu-z nas-pot­ra­fi-znieść-dob­ro­byt-in­nych ludzi-rzecz-jasna
O Byt Cytaty: W po­lity­ce bo­wiem kon­cept ów prostaczy, Że spra­wa jest słuszna, niez­byt wiele znaczy. -Jerzy Czech
w po­lity­-bo­wiem-kon­cept-ów prostaczy-Że-spra­wa-jest słuszna-niez­byt-wiele-znaczy
O Byt Cytaty: Po­lity­cy są ludźmi naz­byt głupi­mi, aby można prze­widy­wać ich postępki rozumowaniem. -Stanisław Lem
po­lity­cy-są ludźmi-naz­byt-głupi­mi-aby można-prze­widy­wać-ich-postępki-rozumowaniem
O Byt Cytaty: W cy­tato­wym haremie Niewier­nych żon ma naz­byt wiele. Ze spec­jalną de­dykacją dla: bo­dyguard :)  -mechaa
w cy­tato­wym-haremie-niewier­nych-żon- naz­byt-wiele-ze-spec­jalną-de­dykacją-dla-bo­dyguard- 
O Byt Cytaty: Jam byt, któryż chcąc po­koju między bra­ci swymi; Na dob­ro­ci stając ścieżkach ciągle kro­ki myli. -SirNobody
jam-byt-któryż-chcąc-po­koju-między-bra­-swymi-na-dob­ro­-stając-ścieżkach-ągle-kro­ki-myli
O Byt Cytaty: Nędzarze w oczach spra­wied­li­wych na pier­wszym miej­scu sta­wiają fi­zyczność, dob­ro­byt i wyższość. -oszi3
nędzarze-w oczach-spra­wied­li­wych-na pier­wszym-miej­scu-sta­wiają-fi­zyczność-dob­ro­byt-i wyższość
O Byt Cytaty: Natura wydając na świat człowieka była umierającą matką; dawała byt temu, którego narodziny oznaczały jej własna śmierć. -Georges Bataille
natura-wydając-na-świat-człowieka-była-umierającą-matką-dawała-byt-temu-którego-narodziny-oznaczały-jej-własna-śmierć
O Byt Cytaty: Myśmy łupina tylko i listowie, a wielka śmierć, którą ma każdy w sobie, to jest ten owoc, o który zabiega wszelki byt. -Rainer Maria Rilke
myśmy-łupina-tylko-i-listowie-a-wielka-śmierć-którą-każdy-w-sobie-to-jest-ten-owoc-o-który-zabiega-wszelki-byt
O Byt Cytaty: Wspólno­ta da­je nam ciepło, byt osob­ny da­je nam światło. -Carl Gustav Jung
wspólno­-da­-nam-ciepło-byt-osob­ny-da­-nam-światło
O Byt Cytaty: ....myśli naz­byt szyb­kie chcesz pot­rak­to­wać nożem... lecz bijąc się z myśla­mi, za­bić ich nie możesz... -zegela
myśli-naz­byt-szyb­kie-chcesz-pot­rak­to­wać-nożem-lecz-bijąc ę-z myś­mi-za­bić-ich-nie możesz
O Byt Cytaty: Śmierć ma dwie pos­ta­cie: po pier­wsze, oz­nacza niebyt. Po dru­gie zaś, oz­nacza prze­rażający ma­terial­ny byt trupa. -Milan Kundera
Śmierć- dwie-pos­­cie-po pier­wsze-oz­nacza-niebyt-po dru­gie-zaś-oz­nacza-prze­rażający-­terial­ny-byt-trupa
O Byt Cytaty: Nie cze­ka wca­le i bieg­nie naz­byt szyb­ko ten nie­czuły czas  -to_tylko_łzy
nie-cze­ka-wca­-i-bieg­nie-naz­byt-szyb­ko-ten-nie­czuły-czas 
O Byt Cytaty: [Pochleb­stwa], nęcący wy­bieg, zwyk­le dający ob­fit­szy plon niż co­kol­wiek in­ne­go, na­wet jeśli gle­ba jest jałowa, a siew­ca niez­byt wprawiony. -S » José Saramago » Historia oblężenia Lizbony
O Byt Cytaty: Naj­trud­niej­sza ope­rac­ja, to ta na ot­wartym ser­cu, które jeszcze krwa­wi po niez­byt uda­nej miłos­nej reanimacji. -Riot
naj­trud­niej­sza-ope­rac­ja-to  na ot­wartym-ser­cu-które-jeszcze-krwa­wi-po niez­byt-uda­nej-miłos­nej-reanimacji
O Byt Cytaty: Te­raz chcę je­go obecności. Nie jest to ja­kieś obezwład­niające prag­nienie, czy głód, lecz je­dynie ochota. Niez­byt sil­na, ale niepo­kojąco stała... -płonąca
te­raz-chcę-­go-obecnoś-nie-jest to ja­kieś-obezwład­niają-prag­nienie-czy-głód-lecz-­dynie-ochota-niez­byt-sil­na-ale
O Byt Cytaty: Kochać, to znaczy tak kochać istoty i rzeczy stworzone, jak boskie Słowo kochało je w chwili, gdy wyzbywszy się siebie przyjęło byt niewolniczy. -Simone Weil
kochać-to-znaczy-tak-kochać-istoty-i-rzeczy-stworzone-jak-boskie-słowo-kochało-w-chwili-gdy-wyzbywszy-ę-siebie-przyjęło-byt-niewolniczy
O Byt Cytaty: Czy wiedząc, że skończy się coś niez­byt cieka­wie po­win­niśmy brnąć w to da­lej z nadzieją, że coś się zmieni... ?  -AnDree
czy-wiedząc-że skończy ę-coś-niez­byt-cieka­wie-po­win­śmy-brnąć-w to da­lej-z nadzieją-że coś ę-zmieni- 
O Byt Cytaty: Wspólnota daje nam ciepło, byt osobny daje nam światło. -Karol Jung
wspólnota-daje-nam-ciepło-byt-osobny-daje-nam-światło
O Byt Cytaty: każde is­tnienie śni w ma­giczny sposób pisząc baj­ki myślami bez uwieczniania ich treści spisanej w trwałym rękopisie jed­nak by­wa i tak że w życiu na jawie ob­le­wa sprawdzian bo nie jed­na baśń po­siada zakończenie niez­byt szczęśliwe... -Papużka
O Byt Cytaty: Człowiek to byt, który aspiruje do bycia Bogiem. Być człowiekiem to dążyć do bycia Bogiem, albo jeśli kto woli, człowiek w sposób fundamentalny pragnie bycia Bogiem. -Jean Paul Sartre
człowiek-to-byt-który-aspiruje-do-bycia-bogiem-być-człowiekiem-to-dążyć-do-bycia-bogiem-albo-śli-kto-woli-człowiek-w-sposób-fundamentalny
O Byt Cytaty: Nasze położenie na tej Ziemi wygląda osob­li­wie, każdy z nas po­jawia się mi­mowol­nie i bez zap­rosze­nia, na krótki po­byt bez uświado­mione­go celu. Nie mogę nadzi­wić się tej tajemnicy... -Albert Einstein
O Byt Cytaty: Możesz opi­sywać wi­no, miłość, ko­biety i chwałę pod wa­run­kiem, że nie jes­teś pi­jakiem, kochan­kiem, mężem czy żołnie­rzem. Jeśli uczes­tniczysz w życiu, niez­byt dob­rze się w nim ro­zez­na­jesz: zbyt wiele przy­nosi ci al­bo bólu, al­bo uciech. -Gustaw Flaubert
O Byt Cytaty: Wszys­tko, co nas spo­tyka – zdro­wie czy cier­pienie, dob­ro czy zło, chleb czy głód, przy­jaźń ludzka czy niechęć, dob­ro­byt czy niedos­ta­tek – wszys­tko to w ręku Bo­ga może działać ku dobremu. -Stefan Wyszyński