O Niektórych Mówią Cytaty

Go to Gemtracks Beats
O Niektórych Mówią Cytaty: Dla niektórych jes­teśmy niedostępni aby spraw­dzić czy ich uczu­cie jest prawdziwe. -AnDree
dla-niektórych-jes­teśmy-niedostępni-aby spraw­dzić-czy-ich-uczu­cie-jest prawdziwe
O Niektórych Mówią Cytaty: Każda z nas jest jak księżniczka z baj­ki. Po pros­tu niektórych ba­jek nie opo­wiada się dzieciom na dobranoc. -Gold Fishy
każda-z nas-jest jak księżniczka-z baj­ki-po pros­-niektórych-ba­jek-nie opo­wiada ę-dzieciom-na dobranoc
O Niektórych Mówią Cytaty: O niektórych ludziach można by po­wie­dzieć, że z roz­koszą niszczą wszys­tko, co żyje, na­wet jeśli nie sta­je im na drodze. -doorka
o niektórych-ludziach-można-by po­wie­dzieć-że z roz­koszą-niszczą-wszys­tko-co żyje-na­wet-śli-nie sta­-im na drodze
O Niektórych Mówią Cytaty: Nie ma chyba prawdy, która by w niektórych umysłach ograniczonych nie stała się błędem. -Luc De Vauvenargues
nie-chyba-prawdy-która-by-w-niektórych-umysłach-ograniczonych-nie-stała-ę-błędem
O Niektórych Mówią Cytaty: U niektórych samoanaliza staje się po prostu tylko samolizą - samolizaniem się wdzięcznego kotka. -Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy)
u-niektórych-samoanaliza-staje-ę-po-prostu-tylko-samolizą-samolizaniem-ę-wdzięcznego-kotka
O Niektórych Mówią Cytaty: Poezja jest chorobą niektórych ludzi, podobnie jak perła jest cierpieniem ostrygi. -Heinrich Heine
poezja-jest-chorobą-niektórych-ludzi-podobnie-jak-perła-jest-cierpieniem-ostrygi
O Niektórych Mówią Cytaty: Nie wszystko da się wyrazić słowami, niektórych rzeczy lepiej wcale nie mówić! -Fiodor Dostojewski
nie-wszystko-da-ę-wyrazić-słowami-niektórych-rzeczy-lepiej-wcale-nie-mówić
O Niektórych Mówią Cytaty: Mądrość niektórych og­ra­nicza się do og­ra­nicza­nia mądrzejszych. -Władysław Grzeszczyk
mądrość-niektórych-og­ra­nicza ę-do og­ra­nicza­nia-mądrzejszych
O Niektórych Mówią Cytaty: Człowiek jest istotą agresywną - z wyjątkiem niektórych gryzoni żaden inny kręgowiec nie zabija z taką konsekwencją i upodobaniem osobników swojego gatunku. -Elliot Aronson
człowiek-jest-istotą-agresywną-z-wyjątkiem-niektórych-gryzoni-żaden-inny-kręgowiec-nie-zabija-z-taką-konsekwencją-i-upodobaniem-osobników
O Niektórych Mówią Cytaty: Są cztery gatunki ludzi: tacy którzy siedzą cicho i nic nie robią, tacy którzy mówią żeby siedzieć cicho i nic nie robią, tacy którzy coś robią i tacy którzy wiele mówią o robieniu. -Anonim
są-cztery-gatunki-ludzi-tacy-którzy-siedzą-cicho-i-nic-nie-robią-tacy-którzy-mówią-żeby-siedzieć-cicho-i-nic-nie-robią-tacy-którzy-coś
O Niektórych Mówią Cytaty: Oczy prze­ważnie ot­wierają się do­piero wtedy, gdy do niektórych roz­działów nasze­go życia - za­mykają się drzwi. -Szusz
oczy-prze­ważnie-ot­wierają ę-do­piero-wtedy-gdy-do niektórych-roz­działów-nasze­go-życia- za­mykają ę-drzwi
O Niektórych Mówią Cytaty: Przyk­re jest to, że ludzie sie nie sza­nują w każdej sferze życia ! Seks ka­sa i k*res­two rządzi tym światem ! Dla niektórych cały świat to, to co na tab­li­cy FB... -dadas82wawa
przyk­re-jest to-że ludzie-sie-nie sza­nują-w każdej-sferze-życia- seks-ka­-i kres­two-rządzi-tym-światem- dla-niektórych-cały
O Niektórych Mówią Cytaty: Nie na wszys­tkich wy­ciągniętych dłoniach trze­ba złożyć swo­je życie. Na niektórych wys­tar­czy boche­nek chle­ba. Z cyk­lu po­wieści
nie-na wszys­tkich-wy­ągniętych-dłoniach-trze­ba-złożyć-swo­-życie-na niektórych-wys­tar­czy-boche­nek-chle­ba-z cyk­lu
O Niektórych Mówią Cytaty: Cierpienie nie jest prawem natury, jest to czasami jej przywilej, bo w tajnikach dusz niektórych nadmiar boleści staje się kolebką geniuszu lub zbrodni. -Władysław Stanisław Reymont
cierpienie-nie-jest-prawem-natury-jest-to-czasami-jej-przywilej-bo-w-tajnikach-dusz-niektórych-nadmiar-boleś-staje-ę-kolebką-geniuszu-lub-zbrodni
O Niektórych Mówią Cytaty: Bramy przepastne śmierci dla niektórych ludzi nie istnieją. Świadczą o prawdzie wielkości takiej, że prawa wielkości są inne, niż prawa małości. -Juliusz Słowacki
bramy-przepastne-śmierci-dla-niektórych-ludzi-nie-istnieją-Świadczą-o-prawdzie-wielkoś-takiej-że-prawa-wielkoś-są-inne-ż-prawa-łoś
O Niektórych Mówią Cytaty: Sny rzadko mówią prawdę. -Mikołaj Gogol
O Niektórych Mówią Cytaty: Wszystkie me myśli mówią o miłości. -Dante Alighieri
O Niektórych Mówią Cytaty: Człowiek jest is­totą ag­re­sywną – z wyjątkiem niektórych gry­zoni żaden in­ny kręgo­wiec nie za­bija z taką kon­sekwen­cją i upo­doba­niem osob­ników swo­jego gatunku. -Elliot Aronson
człowiek-jest is­totą-ag­re­sywną- z wyjątkiem-niektórych-gry­zoni-żaden-in­ny-kręgo­wiec-nie za­bija-z taką-kon­sekwen­cją
O Niektórych Mówią Cytaty: Kłamią niewolnicy, wolni prawdę mówią. -Seneka Młodszy
kłamią-niewolnicy-wolni-prawdę-mówią
O Niektórych Mówią Cytaty: Nie bieliz­na a oczy mówią o kobiecie. -Bruno
nie-bieliz­na-a oczy-mówią-o kobiecie
O Niektórych Mówią Cytaty: czy­ny mówią głośniej niż słowa ... -badtomek
czy­ny-mówią-głośniej-ż-słowa
O Niektórych Mówią Cytaty: Gdy milczysz, oczy mówią wiele. -Anonim
gdy-milczysz-oczy-mówią-wiele
O Niektórych Mówią Cytaty: Mówią, myśl inaczej, a ja myślę to samo. -słońiczka
mówią-myśl-inaczej-a ja myślę-to samo
O Niektórych Mówią Cytaty: Mężczyźni mówią do rozumu, niewiasty do serca. -Wincenty Ignacy Marewicz
O Niektórych Mówią Cytaty: Mężczyźni mówią do ro­zumu, niewias­ty do serca. -Wincenty Ignacy Marewicz
O Niektórych Mówią Cytaty: Biada temu, o kim mówią za wiele. -Denis Diderot
O Niektórych Mówią Cytaty: Możesz czy­tać ze mnie jak z ot­wartej księgi. Może trochę po­dar­tej, w niektórych miej­scach przy­palo­nej i bez pozłaca­nej okład­ki, jed­nak z bo­gatą treścią. -NightHuntress
możesz-czy­ć-ze mnie-jak z ot­wartej-księgi-może trochę-po­dar­tej-w niektórych-miej­scach-przy­palo­nej-i bez-pozłaca­nej
O Niektórych Mówią Cytaty: Ba­daj twarze, nie słuchaj te­go, co mówią usta. -Umberto Eco
ba­daj-twarze-nie słuchaj-te­go-co mówią-usta
O Niektórych Mówią Cytaty: Be yourself, no matter what they say! - Bądź sobą, niezależnie co mówią inni. -Sting
be-yourself-no-matter-what-they-say-bądź-sobą-niezależnie-co-mówią-inni
O Niektórych Mówią Cytaty: Nigdy nie zapominaj, co mówią do ciebie w gniewie. -Henry Ward Beecher
nigdy-nie-zapominaj-co-mówią-do-ciebie-w-gniewie
O Niektórych Mówią Cytaty: Spra­wied­li­wi mało mówią, a wiele czynią. -Talmud
spra­wied­li­wi-ło-mówią-a wiele-czynią
O Niektórych Mówią Cytaty: Mówią zwykle ci, którzy najmniej mają do powiedzenia. -Matthew Prior
mówią-zwykle-którzy-najmniej-mają-do-powiedzenia
O Niektórych Mówią Cytaty: Największą kobietą jest ta, o której najmniej mówią. -Tucydydes
największą-kobietą-jest-o-której-najmniej-mówią
O Niektórych Mówią Cytaty: Im mniej ludzie myślą, tym więcej mówią. -Anonim
im-mniej-ludzie-myślą-tym-więcej-mówią
O Niektórych Mówią Cytaty: Niektórzy ludzie są tak­towni. In­ni mówią prawdę. -Julian Mikołajczak
niektórzy-ludzie-są tak­towni-in­ mówią-prawdę