O głodzie Pan Złodziej Cytaty

O głodzie Pan Złodziej Cytaty: Od­na­leziona od­wa­ga aby powrócić do walki Ma­hat­my ut­ra­cona po­zyc­ja dawno Poskłada­ny jak bądź, wcześniej rozłożony na łopatki Słów pus­tych pan, sam miękki jak masło Zmyślo­ny wład­ca, dziś boi się podejść In­no­wacyj­ny tchórz, de­biutant w ro­li człowieka Na ochłap cze­ka, na co dzień o głodzie Pan złodziej, co krad­nie czas, co ucieka Li­ryczny ry­cerz, prze­bity piórem na wylot Krwią je­go spi­sane stro­nice tajemnic Na­jem­nik, stra­towa­ny przez włas­ne bydło Niesa­mowi­ty człowiek słowem pot­ra­fiący zemdlić. -Bruno


O głodzie Pan Złodziej Cytaty: Nie ok­radnę ja złodzieja, Aby mieć, co złodziej ma. Lecz gdy złodziej mnie ok­radnie, To za­biorę mu i ja. -Ivo Vuco-  -Writer


nie-ok­radnę-ja złodzieja-aby-mieć-co złodziej-lecz-gdy-złodziej-mnie-ok­radnie-to-za­biorę-mu i ja-ivo-vuco- 
O głodzie Pan Złodziej Cytaty: OD­RZU­CENIE NA WŁAS­NE ŻYCZENIE Tu­li róże Pan. Pa­ni tu­li in­ny kwiat. Tu­li Li­pe Pan. Pa­ni kocha ja­kiś chwast. Tu­li li­lie Pan Pa­ni kocha swój świat. Tu­li Pan


O głodzie Pan Złodziej Cytaty: Bez Ciebie czuję się jak narkoman, kiedy Cię nie ma, na głodzie konam. -Anonim


bez-ciebie-czuję-ę-jak-narkoman-kiedy-cię-nie-na-głodzie-konam
O głodzie Pan Złodziej Cytaty: pan (P) pil­nu­je pa­nie (PN) przy wy­kony­waniu pracy (PN) długo może Pan tak nad na­mi stać? (P) no ty­le ile będzie trzeba (PN) a jak będziemy ro­bić do 15? (P) to będę stał i was pilnował (PN) a jak zechce­my ro­bić do 16? (P) to zos­tanę dłużej w pracy (PN po chwi­li na­mysłu) wie Pan co... Pan to by się na ch..a na­dawał z życia wzięte  -viecka


O głodzie Pan Złodziej Cytaty: pan mądra­la py­ta no­wego pra­cow­ni­ka : - czy w pop­rzed­niej pra­cy spot­kało pa­na coś straszne­go ? - nie, a dlacze­go pan py­ta ? - bo zauważyłem, że pan się strasznie pra­cy boi ... -lovely-girl


O głodzie Pan Złodziej Cytaty: Stłucz pan ter­mo­metr, a nie będzie miał pan gorączki!  -Lech Wałęsa


stłucz-pan-ter­mo­metr-a nie będzie-miał-pan-gorączki 
O głodzie Pan Złodziej Cytaty: Zbij pan ter­mo­metr. Nie będziesz pan chory. -Lech Wałęsa


zbij-pan-ter­mo­metr-nie będziesz-pan-chory
O głodzie Pan Złodziej Cytaty: - Ma Pan na nad­ciśnienie, to nic wiel­kiego, ale prze­piszę leki - Le­ki mi niepot­rzeb­ne, wys­tar­cza ko­bieta. Ro­zumie Pan, od­po­wied­ni par­tner pot­ra­fi ob­niżyć ciśnienie sku­teczniej niż ja­kiekol­wiek leki - Pod­wyższyć również, więc na wszel­ki wy­padek tu ma Pan receptę  -Smoky Blue


O głodzie Pan Złodziej Cytaty: Pomysł ze spaniem jest idiotyczny. Sen to złodziej radosnych chwil. -Cesare Pavese


pomysł-ze-spaniem-jest-idiotyczny-sen-to-złodziej-radosnych-chwil
O głodzie Pan Złodziej Cytaty: Złodziej porozumiałby się łatwo z policjantem, gdyby mu nie przeszkadzał okradziony. -Aleksander Świętochowski


złodziej-porozumiałby-ę-łatwo-z-policjantem-gdyby-mu-nie-przeszkadzał-okradziony
O głodzie Pan Złodziej Cytaty: Prędzej złodziej przyzna się, że ukradł, niż profesor, że głupstwo powiedział. -Aleksander Fredro


prędzej-złodziej-przyzna-ę-że-ukradł-ż-profesor-że-głupstwo-powiedział
O głodzie Pan Złodziej Cytaty: Na py­tanie dzien­ni­karza - Co pan czu­je w trak­cie lo­tu? -od­po­wie­dział: - Jak się pan spy­ta pta­ka, to też pa­nu nie odpowie. -Adam Małysz


na py­tanie-dzien­­karza- co pan-czu­-w trak­cie-lo­-od­po­wie­dział- jak ę-pan-spy­-pta­ka-to też-pa­nu-nie odpowie
O głodzie Pan Złodziej Cytaty: Mam wrażenie, że nie po­siada pan żad­nej pożytecznej umiejętności ani ta­len­tu. Czy myślał pan, żeby się zająć nauczaniem?  -P » Terry Pratchett » Mort


mam-wrażenie-że nie po­siada-pan-żad­nej-pożytecznej-umiejętnoś-ani-­len­-czy myśł-pan-żeby ę-zająć-nauczaniem 
O głodzie Pan Złodziej Cytaty: To złodziej­skie ser­ce, które ze szkodą dru­gich chce być bogate. -Piotr Skarga (Piotr Powęski)


to złodziej­skie-ser­-które-ze szkodą-dru­gich-chce-być-bogate
O głodzie Pan Złodziej Cytaty: Pieniądze al­bo życie - złodziej zos­ta­wia nam wybór, żona żąda jed­ne­go i drugiego. -Samuel Butler


pieniądze-al­bo-życie- złodziej-zos­­wia-nam-wybór-żona-żąda-jed­ne­go-i drugiego
O głodzie Pan Złodziej Cytaty: Wędrówka dusz: złodziej może był niegdyś panem rzeczy, które teraz kradnie. -Fryderyk Chrystian Hebbel


wędrówka-dusz-złodziej-może-był-niegdyś-panem-rzeczy-które-teraz-kradnie
O głodzie Pan Złodziej Cytaty: Pieniądze albo życie - złodziej zostawia nam wybór, żona żąda jednego i drugiego. -Samuel Butler


pieniądze-albo-życie-złodziej-zostawia-nam-wybór-żona-żąda-jednego-i-drugiego