O kimś Za­pom­nieć Cytaty

O kimś Za­pom­nieć Cytaty: Trud­no za­pom­nieć o kimś, kto dał ci tak dużo do zapamiętania. -Autor nieznany


trud­no-za­pom­nieć-o kimś-kto-dał- tak-żo-do zapamiętania
O kimś Za­pom­nieć Cytaty: Cza­sem pragnę o czymś za­pom­nieć, tak po pros­tu wyrzu­cić to z pa­mięci... ale niektórych rzeczy po pros­tu nie da się za­pom­nieć. Ta­kie wy­darze­nia po­zos­tają w pa­mięci, aż do śmierci... -Zielona15


O kimś Za­pom­nieć Cytaty: Jeśli nie możesz o kimś za­pom­nieć, oz­nacza to, że nie możesz przes­tać o nim mysleć. -Sylvia Plath


jeśli-nie możesz-o kimś-za­pom­nieć-oz­nacza-to-że nie możesz-przes­ć-o nim-mysleć
O kimś Za­pom­nieć Cytaty: Prze­baczyć - to nie znaczy za­pom­nieć - bo za­pom­nieć się nie da. To znaczy żyć da­lej ra­zem: podjąć wspólną drogę, choć już nie na tej sa­mej zasadzie. -Mieczysław Maliński


prze­baczyć- to nie znaczy-za­pom­nieć- bo za­pom­nieć ę-nie da-to znaczy-żyć-da­lej-ra­zem-podjąć-wspólną-drogę-choć
O kimś Za­pom­nieć Cytaty: Żeby ko­goś po­kochać, trze­ba mieć od­wagę, żeby o kimś za­pom­nieć, trze­ba mieć siłę. 16.04.2012  -watchingmefall


Żeby-ko­goś-po­kochać-trze­ba-mieć-od­wagę-żeby-o kimś-za­pom­nieć-trze­ba-mieć-łę-16042012 
O kimś Za­pom­nieć Cytaty: Tak często nie pot­ra­fimy za­pom­nieć o in­nych, gdy in­ni za­pom­nieli o Nas. -respirer


tak-często-nie pot­ra­fimy-za­pom­nieć-o in­nych-gdy-in­-za­pom­nieli-o nas
O kimś Za­pom­nieć Cytaty: Używ­ki po­magają za­pom­nieć.... Ale o nich już nie za­pom­nisz... Da­mian K.2016  -D.K


używ­ki-po­magają-za­pom­nieć-ale o nich-już-nie za­pom­nisz-da­mian-k2016 
O kimś Za­pom­nieć Cytaty: Dróg prze­bytych za­pom­nienia nad­szedł czas! Chce wy­jechać i za­pom­nieć ,bo to wszys­tko poszło w las! Mo­je życie i Ci ludzie których poz­nał nag­le świat,to po­rażka pięknych chwil,które długo będą w nas! Bartłomiej Van Kalisz  -Van Kalisz


O kimś Za­pom­nieć Cytaty: Co in­ne­go za­pom­nieć, co in­ne­go nie pamiętać. -Bujak Bogusław


co in­ne­go-za­pom­nieć-co in­ne­go-nie pamięć
O kimś Za­pom­nieć Cytaty: Led­wo co zdążyłam za­pom­nieć...po co mi o so­bie przypomniałeś... -płonąca


led­wo-co zdążyłam-za­pom­niećpo-co mi o so­bie-przypomniałeś
O kimś Za­pom­nieć Cytaty: Większość rzeczy ro­bimy po to, by za­pom­nieć o tym, po co je robimy. -Papillondenuit


większość-rzeczy-ro­bimy-po to-by za­pom­nieć-o tym-po co  robimy
O kimś Za­pom­nieć Cytaty: zacho­dy słońca by tęskniącym przy­pom­nieć wtórną rozłąkę  -bez.odwagi


zacho­dy-słońca-by-tęskniącym-przy­pom­nieć-wtórną-rozłąkę 
O kimś Za­pom­nieć Cytaty: Im bar­dziej prag­niesz za­pom­nieć, tym moc­niej pamiętasz. -PoznajPrawdę


im bar­dziej-prag­niesz-za­pom­nieć-tym-moc­niej-pamiętasz
O kimś Za­pom­nieć Cytaty: Wol­no za­pom­nieć o god­nościach, ale nig­dy o swo­jej godności. -Stanisław Staszic


wol­no-za­pom­nieć-o god­nościach-ale-nig­dy-o swo­jej-godnoś
O kimś Za­pom­nieć Cytaty: Nig­dzie nie na­pisa­no, że aby być od­ważnym, trze­ba za­pom­nieć o mądrości. -Paul Auster


nig­dzie-nie na­pisa­no-że aby być-od­ważnym-trze­ba-za­pom­nieć-o mądroś
O kimś Za­pom­nieć Cytaty: Chcę la­tać wy­soko tak. Po­lecieć da­leko. Za­pom­nieć, że byłeś i zacząć od nowa... -AnDree


chcę-­ć-wy­soko-tak-po­lecieć-da­leko-za­pom­nieć-że byłeś-i zacząć-od nowa
O kimś Za­pom­nieć Cytaty: Łat­wiej byłoby za­pom­nieć - gdy­bym nie wi­dywała Cię codziennie.... -stokrotka123


Łat­wiej-byłoby-za­pom­nieć- gdy­bym-nie wi­dywała-cię-codziennie
O kimś Za­pom­nieć Cytaty: Można odejść od swoich miłości, lecz nie po­dob­na za­pom­nieć, że się kochało. -Jerzy Andrzejewski


można-odejść-od swoich-miłoś-lecz-nie po­dob­na-za­pom­nieć-że ę-kochało