O miłości Tam Cytaty

O miłości Tam Cytaty: Gdzie dochodzi do miłości przed małżeństwem, tam może i dojść do miłości pozamałżeńskiej, czyli do tragedii. -Anonim


gdzie-dochodzi-do-miłoś-przed-łżeństwem-tam-może-i-dojść-do-miłoś-pozamałżeńskiej-czyli-do-tragedii
O miłości Tam Cytaty: Jesteśmy śmiertelni tam, gdzie brak nam miłości: nieśmiertelni tam - gdzie kochamy. -Karl Jaspers


jesteśmy-śmiertelni-tam-gdzie-brak-nam-miłoś-nieśmiertelni-tam-gdzie-kochamy
O miłości Tam Cytaty: Za wiel­ki­mi góra­mi Zielo­nymi lasami Stoi za­mek ut­ka­ny myśla­mi. Da­leko, za siódmą rzeką Za góra­mi planów prze­lanych Za stru­mieniami łez wylanych. Wy­ruszam tam o zmro­ku Drogą marzeń i snów na ja­wie Pełną wspom­nień i miłości. Tam cze­ka na mnie spokój i cisza I on. Mój zwie­rzak kochany. -Myśli1


O miłości Tam Cytaty: tam­ta ro­sa na tra­wie tam­te gwiaz­dy na niebie tam­ten nasz czas utracony  -samothnick


tam­-ro­-na tra­wie-tam­te-gwiaz­dy-na niebie-tam­ten-nasz-czas-utracony 
O miłości Tam Cytaty: Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło. Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć. -Jean Ladriere


O miłości Tam Cytaty: Gdzie nie ma miłości, tam wszystkie zasoby cnót są bezużytecznym stosem kamieni. -Franciszek Salezy Św


gdzie-nie-miłoś-tam-wszystkie-zasoby-cnót-są-bezużytecznym-stosem-kamieni
O miłości Tam Cytaty: Gdzie miłości tak mało, że się nie jednoczą, tam trzeba w nienawiści trzeciego człowieka. -Cyprian Kamil Norwid


gdzie-miłoś-tak-ło-że-ę-nie-jednoczą-tam-trzeba-w-nienawiś-trzeciego-człowieka
O miłości Tam Cytaty: Tam daleko w morskiej fali, tam gdzie mgła leciutko drży, tam się pierwsza gwiazdka pali, a ta gwiazdką jesteś Ty. -Anonim


tam-daleko-w-morskiej-fali-tam-gdzie-mgła-leciutko-drży-tam-ę-pierwsza-gwiazdka-pali-a-gwiazdką-jesteś-ty
O miłości Tam Cytaty: Gdzie jest małżeństwo bez miłości, tam będzie miłość bez małżeństwa. -Benjamin Franklin


gdzie-jest łżeństwo-bez-miłoś-tam-będzie-miłość-bez-łżeństwa
O miłości Tam Cytaty: Gdzie nie ma szczerości, tam nie ma miłości. -Eliza Orzeszkowa


O miłości Tam Cytaty: Gdzie nie ma miłości, tam kobiety nie ma. -George Sand


O miłości Tam Cytaty: Gdzie nie ma miłości, tam ko­biety nie ma. -Aurore Dudevant (George Sand)


O miłości Tam Cytaty: Tam gdzie jest miłość, nie ma cier­pienia, a jeśli na­wet jest, to sa­mo sta­je się przed­miotem miłości. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


O miłości Tam Cytaty: Pew­ne­go dnia pop­roszę gwiaz­dy bym obudził się tam, gdzie chmu­ry będą już da­leko za mną. Tam, gdzie prob­le­my rozpływają się jak cyt­ry­nowe cu­kier­ki. Wy­soko, tam mnie znajdziesz... -PrzerostDuszy


O miłości Tam Cytaty: W pieleszach mo­jego ser­ca jes­teś drżącym oddechem. Kiedy kar­misz sobą mo­je wygłod­niałe us­ta, roz­kwi­tam najpiękniej. Bądź mi końcem i początkiem dro­gi do ra­ju miłości. -Głos


w-pieleszach-mo­jego-ser­ca-jes­teś-drżącym-oddechem-kiedy-kar­misz-sobą-mo­-wygłod­niałe-us­-roz­kwi­tam-najpiękniej-bądź
O miłości Tam Cytaty: O, tak zni­komy jest człowiek, że na­wet tam, gdzie ma praw­dziwą pew­ność swe­go is­tnienia, tam gdzie je­go obec­ność od­działywa niezap­rzeczal­nie i wy­cis­ka pieczęć w pa­mięci, w duszy je­go ukocha­nych, że i tam zgasnąć, zniknąć mu­si, i to tak prędko!  -Johann Wolfgang Goethe


O miłości Tam Cytaty: Tam, gdzie nie ma choćby cienia wątpli­wości, tam mu­si być ciemno…  -Papillondenuit


tam-gdzie-nie  choćby-cienia-wątpli­woś-tam-mu­-być-ciemno 
O miłości Tam Cytaty: Tam, gdzie działają liczne sprzeczności, tam roz­kwi­ta naj­większa nadzieja. -Ignacy Loyola


tam-gdzie-działają-liczne-sprzecznoś-tam-roz­kwi­-naj­większa-nadzieja