O skały Niez­ro­zumienia Niczym Cytaty

O skały Niez­ro­zumienia Niczym Cytaty: Mój smu­tek roz­bi­ja się o skały niez­ro­zumienia niczym okręt w cza­sie sztor­mu i opa­dam z wol­na w prze­paść niemyśle­nia jak ka­leki sta­tek na dno... -Uśmiechnięta Anielica


mój-smu­tek-roz­bi­ja ę-o skały-niez­ro­zumienia-niczym-okręt-w cza­sie-sztor­mu-i opa­dam-z wol­na-w prze­paść-niemyś­nia
O skały Niez­ro­zumienia Niczym Cytaty: Niech moją ar­mią będą drze­wa, skały i pta­ki na niebie  -Aleksander Wielki


niech-moją-ar­mią-będą-drze­wa-skały-i pta­ki-na niebie 
O skały Niez­ro­zumienia Niczym Cytaty: Miłość to skok z wy­sokiej skały w zaufa­niu, że ta dru­ga oso­ba cze­ka na do­le, żeby cię złapać. -Jodi Picoult


miłość-to skok-z wy­sokiej-skały-w zaufa­niu-że  dru­ga-oso­ba-cze­ka-na do­-żeby-ę-złapać
O skały Niez­ro­zumienia Niczym Cytaty: Pozytywka, w której nieg­dyś zachowałam naj­cenniej­sze upo­min­ki z tam­tych dni zardzewiała skruszo­na kłódka opadła i uchy­liło się niez­nacznie wieko a z jej wnętrza wy­leciał niczym drob­niut­ka poczwar­ka ze swe­go kokonu --dźwięk za­pom­niane­go uśmiechu. -thrillofit


O skały Niez­ro­zumienia Niczym Cytaty: Nic nie jest niez­mien­ne prócz przy­rodzo­nych i niez­by­wal­nych praw człowieka. -Thomas Jefferson


nic-nie jest niez­mien­ne-prócz-przy­rodzo­nych-i niez­by­wal­nych-praw-człowieka
O skały Niez­ro­zumienia Niczym Cytaty: Poz­na­li się w Pa­ryżu, a kluczem zro­zumienia był francuski. -Kapitan


poz­na­li ę-w pa­ryżu-a kluczem-zro­zumienia-był-francuski
O skały Niez­ro­zumienia Niczym Cytaty: Idioci i ge­niu­sze są wol­ni od obo­wiązku ro­zumienia dowcipów. -Hugo Dionizy Steinhaus


idioci-i ge­niu­sze-są wol­-od obo­wiązku-ro­zumienia-dowcipów
O skały Niez­ro­zumienia Niczym Cytaty: Trud­nością życiową jest brak zro­zumienia ludzi  -Sipa


trud­nośą-życiową-jest brak-zro­zumienia-ludzi 
O skały Niez­ro­zumienia Niczym Cytaty: Nie wiem, co to poezja, jest w niej coś z las­ki Mojżesza: stru­mień dobędzie ze skały, umie za­bijać i wskrzeszać  -Władysław Broniewski


nie-wiem-co to poezja-jest-w niej-coś-z las­ki-mojżesza-stru­mień-dobędzie-ze skały-umie-za­bijać-i wskrzeszać 
O skały Niez­ro­zumienia Niczym Cytaty: Praw­da jest ta­ka, że... Uczu­cia kierują kobietami. Uczu­cia są niczym, bo ko­biety je wykorzystują. Ko­biety kierują mężczyznami. Ko­biety są niczym, bo mężczyźni je wykorzystują. Mężczyźni kierują światem. Mężczyźni są niczym, bo świat ich wykorzystuje. Świat kieru­je życiem. Świat jest niczym, bo życie go wykorzystuje. Życie kieru­je ludźmi. Życie jest niczym, bo ludzie je wykorzystują. Ludzie kierują nami. Ludzie są niczym, bo my ich wykorzystujemy. My kieru­jemy kimś. My jes­teśmy niczym, bo ktoś nas wykorzystuje. -Apostrof


O skały Niez­ro­zumienia Niczym Cytaty: God­ność często po­lega na od­wadze zro­zumienia włas­nej sytuacji. -Kazimierz Brandys


god­ność-często-po­lega-na od­wadze-zro­zumienia-włas­nej-sytuacji
O skały Niez­ro­zumienia Niczym Cytaty: Nieudana książka to taka, która pozostawia czytelnika niczym nietkniętym, w niczym nie zadraśniętym. -Andre Gide


nieudana-książka-to-taka-która-pozostawia-czytelnika-niczym-nietkniętym-w-niczym-nie-zadraśętym
O skały Niez­ro­zumienia Niczym Cytaty: Możemy być tyl­ko tym, czym jes­teśmy, niczym więcej i niczym mniej. -Terry Goodkind


możemy-być-tyl­ko-tym-czym-jes­teśmy-niczym-więcej-i niczym-mniej
O skały Niez­ro­zumienia Niczym Cytaty: W niczym nie jest ci tak do twarzy, jak w niczym. -Maurice Donnay


w-niczym-nie-jest-tak-do-twarzy-jak-w-niczym
O skały Niez­ro­zumienia Niczym Cytaty: Należymy do kręgu kulturowego, którego najważniejsze pojęcia etyczne są ukształtowane przez chrześcijaństwo. Czyli nie zrzucamy starców ze skały tarpejskiej, szanujemy dzieci. -Władysław Bartoszewski


należymy-do-kręgu-kulturowego-którego-najważniejsze-pojęcia-etyczne-są-ukształtowane-przez-chrześcijaństwo-czyli-nie-zrzucamy-starców-ze
O skały Niez­ro­zumienia Niczym Cytaty: BRAK MIŁOŚCI,ZRO­ZUMIENIA I BRAT­NIEJ DUSZY CZY­NIĄ NAS


brak-miŁoŚcizro­zumienia-i brat­niej-duszy-czy­niĄ-nas-potworami 
O skały Niez­ro­zumienia Niczym Cytaty: Dla praw­dzi­wego ro­zumienia się serc nie is­tnieją różni­ce wieku. -Malwida von Meysenbug


dla-praw­dzi­wego-ro­zumienia ę-serc-nie is­tnieją-róż­-wieku
O skały Niez­ro­zumienia Niczym Cytaty: Nie osiągnąłem zro­zumienia fun­da­men­talnych praw rządzących Wszechświatem dzięki rac­jo­nal­ne­mu rozumowi. -Albert Einstein


nie-osiągnąłem-zro­zumienia-fun­da­men­talnych-praw-rządzących-wszechświatem-dzięki-rac­jo­nal­ne­mu-rozumowi