O skały Niez­ro­zumienia Cytaty

O skały Niez­ro­zumienia Cytaty: Mój smu­tek roz­bi­ja się o skały niez­ro­zumienia niczym okręt w cza­sie sztor­mu i opa­dam z wol­na w prze­paść niemyśle­nia jak ka­leki sta­tek na dno... -Uśmiechnięta Anielica


mój-smu­tek-roz­bi­ja ę-o skały-niez­ro­zumienia-niczym-okręt-w cza­sie-sztor­mu-i opa­dam-z wol­na-w prze­paść-niemyś­nia
O skały Niez­ro­zumienia Cytaty: Niech moją ar­mią będą drze­wa, skały i pta­ki na niebie  -Aleksander Wielki


niech-moją-ar­mią-będą-drze­wa-skały-i pta­ki-na niebie 
O skały Niez­ro­zumienia Cytaty: Miłość to skok z wy­sokiej skały w zaufa­niu, że ta dru­ga oso­ba cze­ka na do­le, żeby cię złapać. -Jodi Picoult


miłość-to skok-z wy­sokiej-skały-w zaufa­niu-że  dru­ga-oso­ba-cze­ka-na do­-żeby-ę-złapać
O skały Niez­ro­zumienia Cytaty: Nic nie jest niez­mien­ne prócz przy­rodzo­nych i niez­by­wal­nych praw człowieka. -Thomas Jefferson


nic-nie jest niez­mien­ne-prócz-przy­rodzo­nych-i niez­by­wal­nych-praw-człowieka
O skały Niez­ro­zumienia Cytaty: Trud­nością życiową jest brak zro­zumienia ludzi  -Sipa


trud­nośą-życiową-jest brak-zro­zumienia-ludzi 
O skały Niez­ro­zumienia Cytaty: Poz­na­li się w Pa­ryżu, a kluczem zro­zumienia był francuski. -Kapitan


poz­na­li ę-w pa­ryżu-a kluczem-zro­zumienia-był-francuski
O skały Niez­ro­zumienia Cytaty: Idioci i ge­niu­sze są wol­ni od obo­wiązku ro­zumienia dowcipów. -Hugo Dionizy Steinhaus


idioci-i ge­niu­sze-są wol­-od obo­wiązku-ro­zumienia-dowcipów
O skały Niez­ro­zumienia Cytaty: Nie wiem, co to poezja, jest w niej coś z las­ki Mojżesza: stru­mień dobędzie ze skały, umie za­bijać i wskrzeszać  -Władysław Broniewski


nie-wiem-co to poezja-jest-w niej-coś-z las­ki-mojżesza-stru­mień-dobędzie-ze skały-umie-za­bijać-i wskrzeszać 
O skały Niez­ro­zumienia Cytaty: God­ność często po­lega na od­wadze zro­zumienia włas­nej sytuacji. -Kazimierz Brandys


god­ność-często-po­lega-na od­wadze-zro­zumienia-włas­nej-sytuacji
O skały Niez­ro­zumienia Cytaty: Należymy do kręgu kulturowego, którego najważniejsze pojęcia etyczne są ukształtowane przez chrześcijaństwo. Czyli nie zrzucamy starców ze skały tarpejskiej, szanujemy dzieci. -Władysław Bartoszewski


należymy-do-kręgu-kulturowego-którego-najważniejsze-pojęcia-etyczne-są-ukształtowane-przez-chrześcijaństwo-czyli-nie-zrzucamy-starców-ze
O skały Niez­ro­zumienia Cytaty: BRAK MIŁOŚCI,ZRO­ZUMIENIA I BRAT­NIEJ DUSZY CZY­NIĄ NAS


brak-miŁoŚcizro­zumienia-i brat­niej-duszy-czy­niĄ-nas-potworami 
O skały Niez­ro­zumienia Cytaty: Dla praw­dzi­wego ro­zumienia się serc nie is­tnieją różni­ce wieku. -Malwida von Meysenbug


dla-praw­dzi­wego-ro­zumienia ę-serc-nie is­tnieją-róż­-wieku
O skały Niez­ro­zumienia Cytaty: Nie osiągnąłem zro­zumienia fun­da­men­talnych praw rządzących Wszechświatem dzięki rac­jo­nal­ne­mu rozumowi. -Albert Einstein


nie-osiągnąłem-zro­zumienia-fun­da­men­talnych-praw-rządzących-wszechświatem-dzięki-rac­jo­nal­ne­mu-rozumowi
O skały Niez­ro­zumienia Cytaty: Dzień, który przy­nosi no­we życie, może być niez­wykły, tak jak niez­wykłe może być życie, które przychodzi każde­go dnia. -Małgorzata Stolarska


dzień-który-przy­nosi-no­we-życie-może-być-niez­wykły-tak-jak niez­wykłe-może-być-życie-które-przychodzi-każde­go-dnia
O skały Niez­ro­zumienia Cytaty: Bojąc się śmier­ci boimy się niez­na­nego, więc po co się bać ? Czy boimy się niez­na­jomych ludzi na uli­cy ?  -Ryder


bojąc ę-śmier­-boimy ę-niez­na­nego-więc-po co ę-bać-czy-boimy ę-niez­na­jomych-ludzi-na uli­cy- 
O skały Niez­ro­zumienia Cytaty: Stu­diowa­nie his­to­rii przy­goto­wuje raczej do ro­zumienia te­raźniej­szości, niż do ucieka­nia od niej w za­mie­rzchłą przeszłość. -Elizabeth Kostova


stu­diowa­nie-his­to­rii-przy­goto­wuje-raczej-do ro­zumienia-te­raźniej­szoś-ż-do ucieka­nia-od niej-w za­mie­rzchłą
O skały Niez­ro­zumienia Cytaty: Jakże dziw­ne właści­wości ma w so­bie wie­dza! Wcze­pia się w umysł, kiedy już raz go pochwy­ciła, tak jak upar­te po­ros­ty cze­piają się skały. -Mary Shelley


jakże-dziw­ne-właś­woś- w so­bie-wie­dza-wcze­pia ę-w umysł-kiedy-już-raz-go pochwy­ła-tak-jak upar­te-po­ros­ty
O skały Niez­ro­zumienia Cytaty: Bądź niez­wykle sub­telny aż do gra­nic niep­re­cyzyj­ności. Bądź niez­wykle ta­jem­niczy aż do gra­nic bezgłośności. W ten sposób możesz po­kiero­wać lo­sem nieprzyjaciela. -Christopher Moore