O tym Cytaty

Go to Gemtracks Beats
O tym Cytaty: Czy wiesz, na czym polega sukces Jamesa Bonda? – Nie na tym, że wie on wszystko o broni i strategiach walki, ani na tym, że jest silny i umie się bić, ani na tym, że jest przebiegły i potrafi wszystkich wyprowadzić w pole, ani nie na tym, że jest przystojny i kochają go wszystkie kobiety, tylko na tym – że potrafi dostrzec i wykonać to, co w danym momencie jest najważniejsze. -Witold Wójtowicz
O tym Cytaty: Jes­tem Po­lakiem – więc mam obo­wiązki pol­skie: są one tym większe i tym sil­niej się do nich poczu­wam, im wyższy przed­sta­wiam typ człowieka. Bo im szer­sza stro­na me­go ducha żyje życiem zbioro­wym na­rodu, tym jest mi ono droższe, tym większą ma ono dla mnie cenę i tym sil­niej­szą czuję pot­rzebę dba­nia o je­go całość i rozwój. -Roman Dmowski
O tym Cytaty: Im więcej człowiek wie o sa­mym so­bie, tym mniej o tym mówi. -Feliks Feldheim
im więcej-człowiek-wie-o ­mym-so­bie-tym-mniej-o tym-mówi
O tym Cytaty: Miłość odbiera rozum tym, co go posiadają, a daje tym, co go nie mają. -Denis Diderot
miłość-odbiera-rozum-tym-co-go-posiadają-a-daje-tym-co-go-nie-mają
O tym Cytaty: Świat jest twardy zarówno w tym, co pamięta, jak i w tym co zapomina. -Joseph Conrad
Świat-jest-twardy-zarówno-w-tym-co-pamię-jak-i-w-tym-co-zapomina
O tym Cytaty: Świat jest twardy, zarówno w tym co pamięta, jak i w tym co zapomina. -Joseph Conrad
Świat-jest-twardy-zarówno-w-tym-co-pamię-jak-i-w-tym-co-zapomina
O tym Cytaty: Zwyk­li ludzie płacą tym, co ro­bią, szlachet­ni tym czym są. -Friedrich von Schiller
zwyk­li-ludzie-płacą-tym-co ro­bią-szlachet­-tym-czym-są
O tym Cytaty: Zwykli ludzie płacą tym, co robią, szlachetni tym czym są. -Fryderyk Schiller
zwykli-ludzie-płacą-tym-co-robią-szlachetni-tym-czym-są
O tym Cytaty: Ab­strak­cja, to różni­ca między tym, co widzi człowiek, a tym, cze­go nie ma. -Niusza
ab­strak­cja-to róż­ca-między-tym-co widzi-człowiek-a tym-cze­go-nie 
O tym Cytaty: Miłość odkrywa brata w tym człowieku, który w tym momencie nas mija. -Riccardo Lpmbardi
miłość-odkrywa-brata-w-tym-człowieku-który-w-tym-momencie-nas-mija
O tym Cytaty: Prawda nie jest tym, czego można dowieść, ale tym co upraszcza. -Antoine De Saint - Exupery
prawda-nie-jest-tym-czego-można-dowieść-ale-tym-co-upraszcza
O tym Cytaty: Jes­tem tak gdzieś pomiędzy. Po­między tym co było, a tym co będzie. -Aleksandra_Czarna
jes­tem-tak-gdzieś-pomiędzy-po­między-tym-co było-a tym-co będzie
O tym Cytaty: Rzad­ko myśli­my o tym, co ma­my, lecz zaw­sze o tym, cze­go nam brak. -Arthur Schopenhauer
rzad­ko-myśli­my-o tym-co ­my-lecz-zaw­sze-o tym-cze­go-nam-brak
O tym Cytaty: Mo­ja siła nie za­wiera się w tym ile uniosę rzeczy i jak sil­ne mam ciało, ale w tym ile zniosę po­rażek. Ilek­roć ucier­pi mo­je ciało, tym sil­niej­sza staję się mo­ja dusza. -Raspberry
mo­ja-ła-nie za­wiera ę-w tym-ile-uniosę-rzeczy-i jak sil­ne-mam-ciało-ale-w tym-ile-zniosę-po­rażek-ilek­roć-ucier­pi-mo­-ciało
O tym Cytaty: Nie oce­niaj mnie po tym co po­siadam lecz po tym ja­kim jes­tem . -Chemicals
nie-oce­niaj-mnie-po tym-co po­siadam-lecz-po tym-ja­kim-jes­tem
O tym Cytaty: Miłość i Poezyja są przybytki święte, W tym Piękności, w tym Szczęścia bóstwo jest zamknięte. -Kazimierz Brodziński
miłość-i-poezyja-są-przybytki-święte-w-tym-pięknoś-w-tym-szczęścia-bóstwo-jest-zamknięte
O tym Cytaty: Przed­miot jest tym, co trwałe i stałe; kon­fi­gurac­ja – tym, co zmien­ne i nietrwałe. -W » Ludwig Wittgenstein » Tractatus Logico-Philosophicus
O tym Cytaty: Du­ma związa­na jest z tym, co sa­mi o so­bie myśli­my, próżność zaś z tym, co chcieli­byśmy, żeby in­ni o nas myśleli. -Jane Austen
du­-związa­na-jest z tym-co ­mi-o so­bie-myśli­my-próżność-zaś-z tym-co chcieli­byśmy-żeby-in­-o nas-myśleli
O tym Cytaty: Kto ją ob­darzył taką de­likat­nością? Mu­si jej być bar­dzo nielek­ko. W życiu tym, w świecie tym. -Edward Stachura
kto-ją ob­darzył-taką-de­likat­nośą-mu­-jej-być-bar­dzo-nielek­ko-w życiu-tym-w świecie-tym
O tym Cytaty: Człowiek pobożny i ateusz mówią wciąż o religii; jeden mówi o tym, co kocha, drugi o tym, czego się lęka. -Montesquieu
człowiek-pobożny-i-ateusz-mówią-wciąż-o-religii-jeden-mówi-o-tym-co-kocha-drugi-o-tym-czego-ę-lęka
O tym Cytaty: Tęsknię... A im sil­niej tęsknię, tym bar­dziej ta tęsknota lep­kie ma ręce. Milczę... A im dłużej milczę, tym głośniej to milczenie zda­je się krzyczeć. Kocham... A im sil­niej kocham, tym mniej jest mnie w roz­sy­panych prochach... -Alfa Centauri
O tym Cytaty: Naj­le­piej byłoby być przez­roczys­tym i pat­rzeć na wszys­tko, nie biorąc w tym udziału.. jak bańka mydlana. -wenaa01
naj­­piej-byłoby-być-przez­roczys­tym-i pat­rzeć-na wszys­tko-nie biorąc-w tym-udziału-jak bańka-mydlana
O tym Cytaty: Niechże owładnie dusza jakaś święta ambicja, byśmy niezadowoleni tym, co przeciętne, dążyli do tego, co najwyższe, wytężając w tym celu wszystkie swe siły. -Giovani Pico della Mirandela
niechże-owładnie-dusza-jakaś-świę-ambicja-byśmy-niezadowoleni-tym-co-przeciętne-dążyli-do-tego-co-najwyższe-wytężając-w-tym-celu
O tym Cytaty: Była sobie krynolina wcale miłym urządzeniem. A przy tym, nadając kobiecie pozór niezdobytej fortecy - tym bardziej upragnionym czyniła jej zdobycie. -Felicja Stendingowa
była-sobie-krynolina-wcale-miłym-urządzeniem-a-przy-tym-nadając-kobiecie-pozór-niezdobytej-fortecy-tym-bardziej-upragnionym-czyniła-jej
O tym Cytaty: Kluczem do sukcesu jest skoncentrowanie umysłu na tym, czego pragniemy, nie na tym, czego się boimy -Brian Tracy
kluczem-do-sukcesu-jest-skoncentrowanie-umysłu-na-tym-czego-pragniemy-nie-na-tym-czego-ę-boimy
O tym Cytaty: Siła człowieka nie polega na tym, że nigdy nie upada, ale na tym, że potrafi się podnosić. -Konfucjusz
siła-człowieka-nie-polega-na-tym-że-nigdy-nie-upada-ale-na-tym-że-potrafi-ę-podnosić
O tym Cytaty: Siła człowieka nie po­lega na tym, że nig­dy nie upa­da ale na tym, że pot­ra­fi się podnosić. -zwariowana1995
siła-człowieka-nie po­lega-na tym-że nig­dy-nie upa­da-ale-na tym-że pot­ra­fi ę-podnosić
O tym Cytaty: Kluczem do sukcesu jest skoncentrowanie umysłu na tym, czego pragniemy, nie na tym, czego się boimy. -Brian Tracy
kluczem-do-sukcesu-jest-skoncentrowanie-umysłu-na-tym-czego-pragniemy-nie-na-tym-czego-ę-boimy
O tym Cytaty: Im więcej energii zużywam, tym większe istnieje na nią zapotrzebowanie i tym samym mam jej więcej. -Bodo Schafer
im-więcej-energii-zużywam-tym-większe-istnieje-na-ą-zapotrzebowanie-i-tym-samym-mam-jej-więcej
O tym Cytaty: Między tym, co słuszne, a tym, co błędne roz­ciąga się wiel­ka przes­trzeń. Tam się spotkamy. -Rumi
między-tym-co słuszne-a tym-co błędne-roz­ąga ę-wiel­ka-przes­trzeń-tam ę-spotkamy
O tym Cytaty: Mod­litwa nie po­lega na tym, żeby dużo myśleć, ale na tym, żeby bar­dzo kochać. -św. Teresa z Ávila
mod­litwa-nie po­lega-na tym-żeby-żo-myść-ale-na tym-żeby-bar­dzo-kochać
O tym Cytaty: Jes­tem naj­lep­szy w tym, co ro­bię naj­gorzej i z tym da­rem czuję się błogosławiony. -Kurt Cobain
jes­tem-naj­lep­szy-w tym-co ro­bię-naj­gorzej-i z tym-da­rem-czuję ę-błogosławiony
O tym Cytaty: Sztuka polega nie na tym, żeby zyskiwać kochanków, ale na tym, żeby ich przy sobie zatrzymywać. -Pietro Aretino
sztuka-polega-nie-na-tym-żeby-zyskiwać-kochanków-ale-na-tym-żeby-ich-przy-sobie-zatrzymywać
O tym Cytaty: Im dalej w las, tym więcej drzew, u kobiet przeciwnie: im dalej w lata, tym mniej lat. -Alojzy Żółkowski
im-dalej-w-las-tym-więcej-drzew-u-kobiet-przeciwnie-im-dalej-w-lata-tym-mniej-lat
O tym Cytaty: Rzecz nie w tym, aby poznawać swój los, ale w tym, aby samemu go stwarzać. -Stefan Pacek
rzecz-nie-w-tym-aby-poznawać-swój-los-ale-w-tym-aby-samemu-go-stwarzać