Ośle­pia Cytaty

Ośle­pia Cytaty: Światło, które ośle­pia, gor­sze jest od ciemności. -Tadeusz Kotarbiński


Ośle­pia Cytaty: Pog­rze­bane mias­to na dnie serca roz­sy­pane szczątki uczuć pył i kurz w powietrzu zgliszcza prze­palają noz­drza ból ośle­pia oczy bez­silność pa­da na kolana zle­pek mnie wy­gasa 18.02.2016 Malusia_035  -Malusia_035


Ośle­pia Cytaty: FYR­FLE­RYK FORMACYJNY W Pol­sce trzy ki­lo­met­ry za Gołda­pią Sta­re pan­ny ile chcesz po przy­rodze­niu dra­pią Euro­pej­ska Unia już pod­niosła lar­mo Bo wbrew dy­rek­ty­wom - za dar­mo Cud trwa pod­ra­pa­ni tracą bez­dech i nie chra­pią  -fyrfle


Ośle­pia Cytaty: Wiara jest w grun­cie rzeczy smutną ko­nie­cznością. Gdy­byśmy mog­li mieć wiedzę, nie pot­rze­bowa­libyśmy mieć wiary. Rzecz w tym, że nie możemy mieć wie­dzy. Są rzeczy, które prze­ras­tają możli­wości ludzkiego ro­zumu. Jest światło, które ośle­pia. Tak jest z Bogiem. -Józef Stanisław Tischner


Ośle­pia Cytaty: Bo­gaci czy bied­ni, ludzie mar­twią się o pieniądze; cier­pią przez ubóstwo i cier­pią przez bo­gac­two. Po­nieważ ich życiem kieru­je chci­wość, prze­to nig­dy nie są za­dowo­leni ani usatysfakcjonowani. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)


Ośle­pia Cytaty: Pro­mień światła roz­szcze­pia się jeszcze na coś zu­pełnie in­ne­go niż bar­wy. A przy­naj­mniej jest on zdol­ny do ta­kiego uducho­wienia, w którym dusza roz­szcze­pia się na właści­we so­bie bar­wy. Ko­muż nie przyj­dzie na myśl spoj­rze­nie kochanków?  -Novalis


Ośle­pia Cytaty: ukołysz mnie nim świt przeklęty mor­derca marzeń wyr­wie mnie z two­jego ciepła ośle­pi bólem  -Deszcz


ukołysz-mnie-nim-świt-przeklęty-mor­derca-marzeń-wyr­wie-mnie-z-two­jego-ciepła-oś­pi-bólem 
Ośle­pia Cytaty: namacalność two­jej obecności w aureoli zmysłowej gry ciała tężeje nieodwracalnością odwiecznego ze­wu natury w ośle­piającym rozbłysku or­gii pogrążajac w sen­nej ociężałości błogos­ta­nu spełnienia *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Ośle­pia Cytaty: w świecie przy­rody, ogólnie pojętej - ośle łąki spełniają bar­dzo ważną fun­kcję, gdyż zaw­sze znaj­dzie się ja­kaś mucha która zechce na niej pobzykać z del­ty Dunaju  -wdech


w-świecie-przy­rody-ogólnie-pojętej- oś-łąki-spełniają-bar­dzo-ważną-fun­kcję-gdyż-zaw­sze-znaj­dzie ę-ja­kaś-mucha-która
Ośle­pia Cytaty: Nigdy nie trzymaj się wyniośle, coś z mrówki miej, nie pawia, a jeśli kto ma uszy ośle, to z nim się nie umawiaj. -Konstanty Ildefons Gałczyński


nigdy-nie-trzymaj-ę-wynioś-coś-z-mrówki-miej-nie-pawia-a-śli-kto-uszy-oś-to-z-nim-ę-nie-umawiaj
Ośle­pia Cytaty: Szczęśli­wi, którzy cier­pią, a biada szczęśliwym. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Ośle­pia Cytaty: Kras­no­lud­ki cier­pią na per­ma­nen­tną cho­robę wzrostu. -Jan Czarny


kras­no­lud­ki-cier­pią-na per­­nen­tną-cho­robę-wzrostu
Ośle­pia Cytaty: Prześla­dowa­nie pod­sy­ca wiarę: to­leran­cja usy­pia ją. -Andre Maurois


prześ­dowa­nie-pod­sy­ca-wiarę-to­leran­cja-usy­pia-ją
Ośle­pia Cytaty: Ci, którzy ki­pią życiem, często tyl­ko pogrążają się w śmierć z głośnym pluskiem. -Thomas Merton


ci-którzy-ki­pią-życiem-często-tyl­ko-pogrążają ę-w śmierć-z głośnym-pluskiem
Ośle­pia Cytaty: łzy w moich oczach uto­pia już się nie martwię jes­tem martwe  -liliowięc


łzy-w moich-oczach-uto­pia-już ę-nie martwię-jes­tem-martwe 
Ośle­pia Cytaty: Ma­li ludzie czer­pią ol­brzy­mią ra­dość z błędów i gaf po­pełnianych przez ludzi wielkich. -Arthur Schopenhauer


ma­li-ludzie-czer­pią-ol­brzy­mią-ra­dość-z błędów-i gaf-po­pełnianych-przez-ludzi-wielkich
Ośle­pia Cytaty: Błękit­ne pro­mienie wys­trze­liły na ko­rytarz, wi­rowały i tańczyły, gdy niewy­raźne kształty prze­suwały się w ośle­piającym blas­ku wewnątrz po­koju. Światło było mglis­te i ak­ty­niczne, z rodza­ju te­go, na które­go wi­dok Ste­ven Spiel­berg wzy­wa swo­jego do­radcę od praw autorskich. -P » Terry Pratchett » Równoumagicznienie


Ośle­pia Cytaty: ce­na spokoju cier­pią tyl­ko jednostki zmar­szczo­ne dłonie ciepło w oczach współczują zamożniejszym wbrew doświadczeniu  -bez.odwagi


­na-spokoju-cier­pią-tyl­ko-jednostki-zmar­szczo­ne-dłonie-ciepło-w oczach-współczują-zamożniejszym-wbrew-doświadczeniu