Ob­ja­wić Cytaty

Ob­ja­wić Cytaty: Cza­sem łat­wiej pos­ta­wić cho­rego na no­gi, niż pos­ta­wić diagnozę. -Tadeusz Gicgier


cza­sem-łat­wiej-pos­­wić-cho­rego-na no­gi-ż-pos­­wić-diagnozę
Ob­ja­wić Cytaty: Wi­tam Pana Chciałabym się pa­na za­pytać, jak to jest ba­wić się moimi uczuciami? Wchodzić bu­tami w życie i dep­tać naj­ważniej­sze wartości. Spra­wić, że się człowiek przy­wiążę, a po­tem nożyca­mi ob­ciąć tą nić, która nas łączyła. I być zim­nym. Zim­nym jak lód. Ja­kie to uczu­cie zos­ta­wić osobę krwa­wiącą na drodze zwa­nej życiem. Jeśli chce pan wie­dzieć, chętnie wyjaśnię. -chrupcia


Ob­ja­wić Cytaty:


Ob­ja­wić Cytaty: Kluczo­wy prob­lem można załat­wić wytrychem. -Leszek Kumor


kluczo­wy-prob­lem-można-załat­wić-wytrychem
Ob­ja­wić Cytaty: Łat­wiej pop­ra­wić życiorys niż życie. -Cyprian Czernik


Łat­wiej-pop­ra­wić-życiorys-ż-życie
Ob­ja­wić Cytaty: Pos­ta­wić cegłę i ocze­kiwać, że z te­go dom wyrośnie. -Karol Irzykowski


pos­­wić-cegłę-i ocze­kiwać-że z te­go-dom-wyrośnie
Ob­ja­wić Cytaty: Nie wol­no lu­du po­zos­ta­wić choćby na chwilę bez przykazań. -Karol Toeplitz


nie-wol­no-lu­-po­zos­­wić-choćby-na chwilę-bez-przykazań
Ob­ja­wić Cytaty: Co byś zro­bił kiedy zaczęłabym ba­wić się Tobą jak zabawką?  -sprawdzsam


co byś-zro­bił-kiedy-zaczęłabym-ba­wić ę-tobą-jak zabawką 
Ob­ja­wić Cytaty: Żeby wie­dza mogła nas uszczęśli­wić, trze­ba ją za­mienić w mądrość. -kamilka88


Żeby-wie­dza-mogła-nas-uszczęśli­wić-trze­ba-ją za­mienić-w mądrość
Ob­ja­wić Cytaty: Jed­no słowo może spra­wić, że wszys­tko zno­wu roz­padnie się na kawałki. -chrupcia


jed­no-słowo-może-spra­wić-że wszys­tko-zno­wu-roz­padnie ę-na kawałki
Ob­ja­wić Cytaty: Nędza łamie ludzkie cha­rak­te­ry - nie sposób spra­wić, by pus­ty wo­rek stał prosto. -Benjamin Franklin


nędza-łamie-ludzkie-cha­rak­te­ry- nie sposób-spra­wić-by pus­ty-wo­rek-stał-prosto
Ob­ja­wić Cytaty: Jeśli chcesz człowieka uszczęśli­wić, nie do­dawaj nic do te­go, co po­siada, ale uj­muj mu kil­ka z je­go życzeń. -Epikur


jeśli-chcesz-człowieka-uszczęśli­wić-nie do­dawaj-nic-do te­go-co po­siada-ale-uj­muj-mu kil­ka-z ­go-życzeń
Ob­ja­wić Cytaty: Popłyniesz da­lej z każdym dniem gdzieś, gdzie nic nie będzie już dzi­wić cię. -Edyta Bartosiewicz


popłyniesz-da­lej-z każdym-dniem-gdzieś-gdzie-nic-nie będzie-już-dzi­wić-ę
Ob­ja­wić Cytaty: Naj­pewniej­szym spo­sobem, by czuć się szczęśli­wym, to spra­wić, by ktoś in­ny był szczęśliwy. -H. Jackson Brown


naj­pewniej­szym-spo­sobem-by czuć ę-szczęśli­wym-to spra­wić-by ktoś-in­ny-był-szczęśliwy
Ob­ja­wić Cytaty: Dziś rzeczy­wistą głową rodzi­ny jest ten, kto de­cydu­je, na ja­ki prog­ram nas­ta­wić telewizor. -Peter Sellers


dziś-rzeczy­wistą-głową-rodzi­ny-jest ten-kto-de­cydu­-na ja­ki-prog­ram-nas­­wić-telewizor
Ob­ja­wić Cytaty: Gdy po­zos­ta­wić ludziom wol­ność wy­boru, z miej­sca zaczy­nają naśla­dować innych. -Albert Pine


gdy-po­zos­­wić-ludziom-wol­ność-wy­boru-z miej­sca-zaczy­nają-naś­dować-innych
Ob­ja­wić Cytaty: Sta­raj­cie się zos­ta­wić ten świat choć trochę lep­szym, niż go zastaliście. -Robert Baden-Powell


sta­raj­cie ę-zos­­wić-ten-świat-choć-trochę-lep­szym-ż-go zastaliście
Ob­ja­wić Cytaty: Ska­lecz się żyletką, a ktoś in­ny zacznie krwa­wić. Pomóż ko­muś, a może ura­tujesz sa­mego siebie. -Jodi Picoult


ska­lecz ę-żyletką-a ktoś-in­ny-zacznie-krwa­wić-pomóż ko­muś-a może-ura­tujesz-­mego-siebie