Ob­ra­zek I niebo Cytaty

Ob­ra­zek I niebo Cytaty: Pa­miętasz ten mo­ment, kiedy ja­ko dziec­ko, w wieku koło sied­miu lat, ma­lujesz ob­ra­zek i niebo to niebies­ki pa­sek u góry kar­tki? I wte­dy przychodzi ten mo­ment roz­cza­rowa­nia, kiedy nau­czy­ciel mówi ci, że tak nap­rawdę niebo zaj­mu­je cała wolną przes­trzeń na ry­sun­ku. I to jest ta chwi­la, kiedy życie zaczy­na być co­raz bar­dziej skom­pli­kowa­ne i nieco nud­niej­sze, po­nieważ za­malo­wywa­nie kar­tki na niebies­ko jest raczej nużącym zajęciem. -Alan Rickman


Ob­ra­zek I niebo Cytaty: Ra­dio to cu­dow­ny wy­nala­zek! Je­den ruch ręki - i nic nie słychać. -Julian Tuwim


ra­dio-to cu­dow­ny-wy­nala­zek-je­den-ruch-ręki- i nic-nie słychać
Ob­ra­zek I niebo Cytaty: Mis­ternie wiosną Dziś ko­ron­ko­wa perli Przym­ro­zek skruszy Krys­ty­na Sz. 28.11.2015r.   -krysta


mis­ternie-wiosną-dziś-ko­ron­ko­wa-perli-przym­ro­zek-skruszy-krys­ty­na-sz-28112015r- 
Ob­ra­zek I niebo Cytaty: Mężczyźni różnią się co naj­wyżej ja­ko niebo i ziemia, ko­biety wszak jak niebo i piekło są różne. -Alfred Tennyson


mężczyź-różą ę-co naj­wyżej-ja­ko-niebo-i ziemia-ko­biety-wszak-jak niebo-i piekło-są różne
Ob­ra­zek I niebo Cytaty: Nie is­tnieje coś ta­kiego jak uni­wer­salne niebo, do które­go wszys­cy wędrują po śmier­ci. Niebo jest tym, czym człowiek chce je widzieć. I można je od­na­leźć w naj­mniej ocze­kiwa­nych miejscach. -Jodi Picoult


Ob­ra­zek I niebo Cytaty: Byłaś szaleństwem Gorącem piekielnym Byłaś radością Stud­nią bez dna Ogółem wszystkim Całkowitością Tak jakbyś… Roz­sy­pałaś się Jak ta­lia kart Bez ASA Bez znaczenia Jak sa­me domino Co kro­pek nie ma Ob­ra­zek z puzzli Lecz na klej ułożone W kim jest wina? Lub też, w czym? Kto ten spra­wił czyn? Co zep­suło to, co dobre? Nikt i nic od­po­wie­dzi nie zna Ale ja­ka w tym ro­la ma?   -M44G


Ob­ra­zek I niebo Cytaty: Muzyka dziurawi niebo. -Charles Baudelaire


Ob­ra­zek I niebo Cytaty: Mu­zyka dziura­wi niebo. -Charles Baudelaire


Ob­ra­zek I niebo Cytaty: Niebo płacze, a ja się śmieje. -NightHuntress


Ob­ra­zek I niebo Cytaty: Is­tnieje niebo dla gangsterów. -Tupac Amaru Shakur


Ob­ra­zek I niebo Cytaty: Niebo to wielka sypialnia świata. -Wolter


niebo-to-wielka-sypialnia-świata
Ob­ra­zek I niebo Cytaty: Niebo i miłą bierze się siłą. -Jan Sztaudynger


Ob­ra­zek I niebo Cytaty: Pat­rz w niebo, tym co ludzkie gardź. -Cyceron


pat­rz-w niebo-tym-co ludzkie-gardź
Ob­ra­zek I niebo Cytaty: A niebo zostawmy im - Aniołom oraz wróblom. -Heinrich Heine


a-niebo-zostawmy-im-aniołom-oraz-wróblom
Ob­ra­zek I niebo Cytaty: W nagrodę cierpień niebo miłość dało. -Aleksander Fredro


w-nagrodę-cierpień-niebo-miłość-dało
Ob­ra­zek I niebo Cytaty: Niebo leczy, a lekarz bierze honoraria. -Benjamin Franklin


Ob­ra­zek I niebo Cytaty: Niebo jest jednym długim poniedziałkiem. -Katherine Mansfield


Ob­ra­zek I niebo Cytaty: Jest takim pesymistą, że musi wierzyć w niebo. -Marcel Pagnol


jest-takim-pesymistą-że-musi-wierzyć-w-niebo