Ob­szarów W głębi Lądu Cytaty

Ob­szarów W głębi Lądu Cytaty: Kiedy pier­wsi ba­dacze z ciepłych krain wokół Okrągłego Morza do­tar­li do chłod­nych ob­szarów w głębi lądu, wy­pełniali białe pla­my na ma­pach, chwy­tając naj­bliższe­go tu­byl­ca, wska­zując ja­kiś od­legły ele­ment kra­job­ra­zu i bar­dzo wy­raźnie, głośno za­dając py­tanie. Po­tem za­pisy­wali to, co od­po­wie­działa im zas­koczo­na ofiara. I tak w całych ge­nerac­jach at­lasów zos­tały uwie­cznione ta­kie geog­ra­ficzne cu­da jak „Ja­kaś Góra”, „Nie Wiem”, „Co?”, i oczy­wiście „Twój Pa­lec, Durniu”. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


Ob­szarów W głębi Lądu Cytaty: Lot­ny umysł zaw­sze lądu­je dob­rym pomysłem. Z cyk­lu po­wieści


lot­ny-umysł-zaw­sze-lą­-dob­rym-pomysłem-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Ob­szarów W głębi Lądu Cytaty: Mar­ny­mi są od­kryw­ca­mi ci, którzy sądzą, że nie ma lądu, po­nieważ nie widzą nic prócz morza. -Francis Bacon


mar­ny­mi-są od­kryw­ca­mi-którzy-sądzą-że nie  lą-po­nieważ-nie widzą-nic-prócz-morza
Ob­szarów W głębi Lądu Cytaty: Marnymi są odkrywcami ci, którzy sądzą, że nie ma lądu, ponieważ nie widzą nic, prócz morza. -Franciszek Bacon


marnymi-są-odkrywcami-którzy-sądzą-że-nie-lą-ponieważ-nie-widzą-nic-prócz-morza
Ob­szarów W głębi Lądu Cytaty: Błoto stwarza czasem pozory głębi. -Stanisław Jerzy Lec


Ob­szarów W głębi Lądu Cytaty: Każdy w głębi duszy jest plotkarzem. -John Steinbeck


każdy-w głębi-duszy-jest plotkarzem
Ob­szarów W głębi Lądu Cytaty: Każdy w głębi duszy jest plotkarzem. -John Steinbeck


każdy-w-głębi-duszy-jest-plotkarzem
Ob­szarów W głębi Lądu Cytaty: A w głębi duszy tli się mała is­kier­ka nadziei. -Zielona15


a w głębi-duszy-tli ę-ła-is­kier­ka-nadziei
Ob­szarów W głębi Lądu Cytaty: Można się znaleźć na dnie nie osiągnąwszy głębi. -Stanisław Jerzy Lec


można-ę-znaleźć-na-dnie-nie-osiągnąwszy-głębi
Ob­szarów W głębi Lądu Cytaty: To czego twórcom brakuje w głębi, zwracają nam w długości. -Charles Louis Montesquieu


Ob­szarów W głębi Lądu Cytaty: To, czego twórcom brakuje w głębi, zwracają nam w długości. -Charles Louis Montesquieu


Ob­szarów W głębi Lądu Cytaty: Z własnej głębi także trzeba nauczyć się wydobywać. -Renata Szuman - Fikus


z-własnej-głębi-także-trzeba-nauczyć-ę-wydobywać
Ob­szarów W głębi Lądu Cytaty: Des­pe­rac­ja po­wodu­je, że ko­bieta tra­fia do do­mu pub­liczne­go, a fa­cet lądu­je w po­licyj­nym mundurku, oba­wa przed jut­rem w ob­liczu bra­ku per­spek­tyw spra­wia, że do końca bro­nimy włas­ne­go wyboru. A to przew­rotne, wi­dać że wielu to wys­tar­cza.. czy li­zakiem czy kciukiem, obo­je machają ręką przy szosie. -Smurf007


Ob­szarów W głębi Lądu Cytaty: Jakże być silną sko­ro w głębi serca... ...niemoc panuje?  -to_tylko_łzy


jakże-być-silną-sko­ro-w głębi-serca-niemoc-panuje 
Ob­szarów W głębi Lądu Cytaty: Radość tkwi nie w rzeczach, ale w głębi naszej duszy. -Anonim


radość-tkwi-nie-w-rzeczach-ale-w-głębi-naszej-duszy
Ob­szarów W głębi Lądu Cytaty:


w głębi-duszy-każdy-z nas- w so­bie-zło~pa­weł-rychlica 
Ob­szarów W głębi Lądu Cytaty:


w głębi-ducha-każdy-z nas- w so­bie-drugą-stronę-~pa­weł-rychlica 
Ob­szarów W głębi Lądu Cytaty: W rzeczywistości nie poznajemy niczego, ponieważ prawda kryje się w głębi. -Demokryt


w-rzeczywistoś-nie-poznajemy-niczego-ponieważ-prawda-kryje-ę-w-głębi