Oba­lać Pra­wa Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Oba­lać Pra­wa Cytaty: Oba­lać pra­wa us­ta­nawiając no­we - oto dowód siły. -Kung-Sun Jang
oba­ć-pra­wa-us­­nawiając-no­we- oto-dowód-ły
Oba­lać Pra­wa Cytaty: Oba­wa przed pow­ro­tem do przeszłości, a za­razem oba­wa stra­ty te­go co się budowało... -MarzycielS
oba­wa-przed-pow­ro­tem-do przeszłoś-a za­razem-oba­wa-stra­ty-te­go-co ę-budowało
Oba­lać Pra­wa Cytaty: Naj­pierw pra­wa człowieka... Te­raz pra­wa zwierząt. Po­tem pra­wa roślin! Później pra­wa mik­robów!!! CZY ONI KIEDYŚ SKOŃCZĄ!!!!???  -karaczan19
naj­pierw-pra­wa-człowieka-te­raz pra­wa-zwierząt-po­tem pra­wa-roślin-później-pra­wa-mik­robów-czy-oni-kiedyŚ-skoŃczĄ 
Oba­lać Pra­wa Cytaty: wieczność per­spek­ty­wa by­tu bez dni godzin sekund pra­ca motywuje bo ma­my mało czasu bez cza­su pra­ca nie ma powabu re­lac­je przy­jaciele marzenia brak poczu­cia upływu czasu wszys­tko zmienia real­ne sta­je się nieral­nie możliwe nieosiągal­ne osiągal­ne prawdziwie życie bez limitu in­na for­ma nasze­go bytu czy będziemy zwie­dzać in­ne galaktyki być może wszys­tko będzie w za­sięgu ręki jak to wszys­tko będzie dręczą mnie te kwestie ale na rozwiązania muszę pocze­kać jeszcze *** Dział: Dy­wagac­je filozoficzne *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77
Oba­lać Pra­wa Cytaty: Są ta­kie ćwicze­nia re­lak­sa­cyj­ne, które każą - sku­piać wzrok na czym­kolwiek - oder­wać się od rzeczy­wis­tości i nie myśleć o niczym. A raczej - poz­wa­lać myślom hu­lać swo­bod­nie, nie zat­rzy­mując żad­nej na dłużej. Jed­nak wszys­tkie mo­je myśli ob­ra­cają się wokół te­go sa­mego, od wielu, wielu dni. -Anna Onichimowska
Oba­lać Pra­wa Cytaty: pan mądra­la py­ta no­wego pra­cow­ni­ka : - czy w pop­rzed­niej pra­cy spot­kało pa­na coś straszne­go ? - nie, a dlacze­go pan py­ta ? - bo zauważyłem, że pan się strasznie pra­cy boi ... -lovely-girl
Oba­lać Pra­wa Cytaty: Des­po­tyzm - wszys­cy mają pra­wo żyć, lecz je­den ma pra­wo zabijać. Ko­munizm - wszys­cy są równi, ale są i równiejsi. De­mok­racja - każdy ma pra­wo wy­boru, choć wte­dy właśnie każdy znaczy nikt. -Papillondenuit
Oba­lać Pra­wa Cytaty: Jes­tem zbyt bied­ny, żeby mieć pra­wo płakać. Nie mam pra­wa do luk­su­su wy­rażania bólu. Mo­je łzy nie mają pra­wa by­tu. Nie mają pra­wa się po­kazy­wać. Dla­tego udaję, że nie cier­pię, ble­fuję. Za­mykam ślu­zy mo­jego ser­ca, zbior­ni­ki moich łez. Wal­czę o to, żeby nie płakać. Kłuje mnie w no­sie, chwy­ta za gardło i du­si w pier­siach. Ale działa. -Tim Guénard
Oba­lać Pra­wa Cytaty: Oba­wa i strach słabe to więzy miłości. -Tacyt
oba­wa-i strach-słabe-to więzy-miłoś
Oba­lać Pra­wa Cytaty: W na­turze ludzkiej leży, że od­poczy­nek po jed­nej pra­cy znaj­du­jemy tyl­ko w pra­cy innej. -Anatol France (François Anatole Thibault)
w na­turze-ludzkiej-ży-że od­poczy­nek-po jed­nej-pra­cy-znaj­­jemy-tyl­ko-w pra­cy-innej
Oba­lać Pra­wa Cytaty: Pra­wie cała li­tera­tura, pra­wie cała poez­ja, pra­wie cała sztu­ka wy­rosły z ludzkiego bólu; w niebie chy­ba sztu­ki nie ma. -Leszek Kołakowski
pra­wie-cała-li­tera­tura-pra­wie-cała-poez­ja-pra­wie-cała-sztu­ka-wy­rosły-z ludzkiego-bólu-w niebie-chy­ba-sztu­ki-nie 
Oba­lać Pra­wa Cytaty: Mo­ja naj­większa oba­wa w życiu to zos­tać zapomnianą. -Eva Perón (Evita)
mo­ja-naj­większa-oba­wa-w życiu-to zos­ć-zapomnianą
Oba­lać Pra­wa Cytaty: Mam oba­wy, że wrócę i po­pełnię ten sam błąd.. -AnDree
mam-oba­wy-że wrócę-i po­pełę-ten-sam-błąd
Oba­lać Pra­wa Cytaty: Każda krop­la prag­nie prze­lać kielich. -Andrzej Coryell
Oba­lać Pra­wa Cytaty: Cza­sem trze­ba prze­lać i zimną krew. -Jacek Wejroch
cza­sem-trze­ba-prze­ć-i zimną-krew
Oba­lać Pra­wa Cytaty: Mniej na­leży oba­wiać się głodu niż złych myśli. -Henryk Mann
mniej-na­ży-oba­wiać ę-głodu-ż-złych-myśli
Oba­lać Pra­wa Cytaty: lu­bię ten mo­ment, w którym oba­wy ustępują miej­sca ciekawości  -Starlight
lu­bię-ten-mo­ment-w którym oba­wy-ustępują-miej­sca-ciekawoś 
Oba­lać Pra­wa Cytaty: Cza­sem le­piej wy­lać słowa na pa­pier, niż je w ogóle mówić. -AnDree
cza­sem-­piej-wy­ć-słowa-na pa­pier-ż- w ogó-mówić
Oba­lać Pra­wa Cytaty: Mam ochotę wy­lać z siebie słowa, o których na­wet nie myślę. -kszyszunia
mam-ochotę-wy­ć-z siebie-słowa-o których-na­wet-nie myślę
Oba­lać Pra­wa Cytaty: Strze­lać pot­ra­fi każdy, ale tra­fienie do ce­lu to już in­na bajka. -QuietCaroline
strze­ć-pot­ra­fi-każdy-ale-tra­fienie-do ­lu-to już-in­na-bajka
Oba­lać Pra­wa Cytaty: Pesymista to ktoś, kto postawiony przed wyborem z dwojga złego - wybiera oba. -Oscar Wilde
pesymista-to-ktoś-kto-postawiony-przed-wyborem-z-dwojga-złego-wybiera-oba
Oba­lać Pra­wa Cytaty: Wielkie szczęście robi wrażenie podobne do straszliwego ciosu, oba zabić mogą. -Józef Ignacy Kraszewski
wielkie-szczęście-robi-wrażenie-podobne-do-straszliwego-ciosu-oba-zabić-mogą
Oba­lać Pra­wa Cytaty: Cza­sem ce­lowo zagłusza­my głos ser­ca w oba­wie przed niepowodzeniem... -Papużka
cza­sem-­lowo-zagłusza­my-głos-ser­ca-w oba­wie-przed-niepowodzeniem
Oba­lać Pra­wa Cytaty: Kon­ste­lac­je barw Wbrew siew­com i żeńcom zła -  Cy­niczność cyni. -fyrfle
kon­ste­lac­-barw-wbrew-siew­com-i żeńcom-zła- -cy­niczność-cyni
Oba­lać Pra­wa Cytaty: Chłód zmysłów nie przeszkadza by­naj­mniej roz­pa­lać się głowie. -Claude Crebillon
chłód-zmysłów-nie przeszkadza-by­naj­mniej-roz­pa­ć ę-głowie
Oba­lać Pra­wa Cytaty: Śmieję się skwap­li­wie ze wszys­tkiego z oba­wy, bym nie mu­siał płakać. -Pierre Augustin Caron de Beaumarchais
Oba­lać Pra­wa Cytaty: Człowiek kwęka na gołe portfele, a do pra­cy ni ręki nie przyłoży. Choć tej pra­cy nie ma wiele, zaw­sze na później ją odłoży. -~~Lotta
człowiek-kwęka-na gołe-portfele-a-do pra­cy- ręki-nie przyłoży-choć-tej pra­cy-nie  wiele-zaw­sze-na później-ją odłoży
Oba­lać Pra­wa Cytaty: Oba­wiamy się na­miętności i wyśmiewa­my tych, co za bar­dzo kochają. I na­dal tęskni­my za uczuciem. -Jeanette Winterson
oba­wiamy ę-na­miętnoś-i wyśmiewa­my-tych-co za bar­dzo-kochają-i na­dal-tęskni­my-za uczuciem
Oba­lać Pra­wa Cytaty: Zmienianie się po­lega na oba­laniu włas­nych prze­konań, i zastępo­waniu ich innymi. -NightHuntress
zmienianie ę-po­lega-na oba­laniu-włas­nych-prze­konań-i zastępo­waniu-ich-innymi
Oba­lać Pra­wa Cytaty: Jeśli będziesz przykład­nie pra­cował osiem godzin dzien­nie, może ci się kiedyś uda zos­tać kierow­ni­kiem i pra­cować dwanaście. -Robert Lee Frost
jeśli-będziesz-przykład­nie-pra­cował-osiem-godzin-dzien­nie-może- ę-kiedyś-uda-zos­ć-kierow­­kiem-i pra­cować-dwanaście
Oba­lać Pra­wa Cytaty: Dro­ga zba­wienia pro­wadzi tyl­ko przez męczeństwo, to smut­ne pra­wo te­go świata, ale jed­nak pra­wo. Męczeństwo po­niżenia jest naj­gor­szym z męczeństw... -Zygmunt Krasiński
dro­ga-zba­wienia-pro­wadzi-tyl­ko-przez-męczeństwo-to smut­ne-pra­wo-te­go-świata-ale-jed­nak-pra­wo-męczeństwo po­żenia
Oba­lać Pra­wa Cytaty:
sa­me-me­dia-to naj­większa-jed­na-wiel­ka-­nipu­lac­ja-wszechczasów-~pa­weł-rychlica-inspiracja-wie­dza-i obserwacja
Oba­lać Pra­wa Cytaty: Wolę sta­ran­nie roz­ważać szczęśliwą przeszłość, niż za­dowa­lać się tą gówniana teraźniejszością. -Lolita Pille
wolę-sta­ran­nie-roz­ważać-szczęśliwą-przeszłość-ż-za­dowa­ć ę-tą gówniana-teraźniejszośą
Oba­lać Pra­wa Cytaty: Pra­wo zacho­wania ga­tun­ku zbliża, a pra­wo zacho­wania włas­ne­go życia od­da­la jed­nos­tki od siebie. -Antoni Kępiński
pra­wo-zacho­wania-ga­tun­ku-zbliża-a pra­wo-zacho­wania-włas­ne­go-życia-od­da­-jed­nos­tki-od siebie
Oba­lać Pra­wa Cytaty: Op­ty­mis­ta twier­dzi, że żyje­my w naj­lep­szym z możli­wych światów, a pe­symis­ta oba­wia się, że to jest prawda. -James Branch Cabell
op­ty­mis­-twier­dzi-że żyje­my-w naj­lep­szym-z możli­wych-światów-a pe­symis­-oba­wia-ę-że to jest prawda