Oba­lać Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Oba­lać Cytaty: Oba­lać pra­wa us­ta­nawiając no­we - oto dowód siły. -Kung-Sun Jang
oba­ć-pra­wa-us­­nawiając-no­we- oto-dowód-ły
Oba­lać Cytaty: Oba­wa przed pow­ro­tem do przeszłości, a za­razem oba­wa stra­ty te­go co się budowało... -MarzycielS
oba­wa-przed-pow­ro­tem-do przeszłoś-a za­razem-oba­wa-stra­ty-te­go-co ę-budowało
Oba­lać Cytaty: Są ta­kie ćwicze­nia re­lak­sa­cyj­ne, które każą - sku­piać wzrok na czym­kolwiek - oder­wać się od rzeczy­wis­tości i nie myśleć o niczym. A raczej - poz­wa­lać myślom hu­lać swo­bod­nie, nie zat­rzy­mując żad­nej na dłużej. Jed­nak wszys­tkie mo­je myśli ob­ra­cają się wokół te­go sa­mego, od wielu, wielu dni. -Anna Onichimowska
Oba­lać Cytaty: Oba­wa i strach słabe to więzy miłości. -Tacyt
oba­wa-i strach-słabe-to więzy-miłoś
Oba­lać Cytaty: Mam oba­wy, że wrócę i po­pełnię ten sam błąd.. -AnDree
mam-oba­wy-że wrócę-i po­pełę-ten-sam-błąd
Oba­lać Cytaty: Mo­ja naj­większa oba­wa w życiu to zos­tać zapomnianą. -Eva Perón (Evita)
mo­ja-naj­większa-oba­wa-w życiu-to zos­ć-zapomnianą
Oba­lać Cytaty: Cza­sem trze­ba prze­lać i zimną krew. -Jacek Wejroch
cza­sem-trze­ba-prze­ć-i zimną-krew
Oba­lać Cytaty: Każda krop­la prag­nie prze­lać kielich. -Andrzej Coryell
Oba­lać Cytaty: lu­bię ten mo­ment, w którym oba­wy ustępują miej­sca ciekawości  -Starlight
lu­bię-ten-mo­ment-w którym oba­wy-ustępują-miej­sca-ciekawoś 
Oba­lać Cytaty: Mniej na­leży oba­wiać się głodu niż złych myśli. -Henryk Mann
mniej-na­ży-oba­wiać ę-głodu-ż-złych-myśli
Oba­lać Cytaty: Mam ochotę wy­lać z siebie słowa, o których na­wet nie myślę. -kszyszunia
mam-ochotę-wy­ć-z siebie-słowa-o których-na­wet-nie myślę
Oba­lać Cytaty: Strze­lać pot­ra­fi każdy, ale tra­fienie do ce­lu to już in­na bajka. -QuietCaroline
strze­ć-pot­ra­fi-każdy-ale-tra­fienie-do ­lu-to już-in­na-bajka
Oba­lać Cytaty: Cza­sem le­piej wy­lać słowa na pa­pier, niż je w ogóle mówić. -AnDree
cza­sem-­piej-wy­ć-słowa-na pa­pier-ż- w ogó-mówić
Oba­lać Cytaty: Cza­sem ce­lowo zagłusza­my głos ser­ca w oba­wie przed niepowodzeniem... -Papużka
cza­sem-­lowo-zagłusza­my-głos-ser­ca-w oba­wie-przed-niepowodzeniem
Oba­lać Cytaty: Pesymista to ktoś, kto postawiony przed wyborem z dwojga złego - wybiera oba. -Oscar Wilde
pesymista-to-ktoś-kto-postawiony-przed-wyborem-z-dwojga-złego-wybiera-oba
Oba­lać Cytaty: Wielkie szczęście robi wrażenie podobne do straszliwego ciosu, oba zabić mogą. -Józef Ignacy Kraszewski
wielkie-szczęście-robi-wrażenie-podobne-do-straszliwego-ciosu-oba-zabić-mogą
Oba­lać Cytaty: Chłód zmysłów nie przeszkadza by­naj­mniej roz­pa­lać się głowie. -Claude Crebillon
chłód-zmysłów-nie przeszkadza-by­naj­mniej-roz­pa­ć ę-głowie
Oba­lać Cytaty: Kon­ste­lac­je barw Wbrew siew­com i żeńcom zła -  Cy­niczność cyni. -fyrfle
kon­ste­lac­-barw-wbrew-siew­com-i żeńcom-zła- -cy­niczność-cyni
Oba­lać Cytaty: Śmieję się skwap­li­wie ze wszys­tkiego z oba­wy, bym nie mu­siał płakać. -Pierre Augustin Caron de Beaumarchais
Oba­lać Cytaty: Oba­wiamy się na­miętności i wyśmiewa­my tych, co za bar­dzo kochają. I na­dal tęskni­my za uczuciem. -Jeanette Winterson
oba­wiamy ę-na­miętnoś-i wyśmiewa­my-tych-co za bar­dzo-kochają-i na­dal-tęskni­my-za uczuciem
Oba­lać Cytaty: Zmienianie się po­lega na oba­laniu włas­nych prze­konań, i zastępo­waniu ich innymi. -NightHuntress
zmienianie ę-po­lega-na oba­laniu-włas­nych-prze­konań-i zastępo­waniu-ich-innymi
Oba­lać Cytaty:
sa­me-me­dia-to naj­większa-jed­na-wiel­ka-­nipu­lac­ja-wszechczasów-~pa­weł-rychlica-inspiracja-wie­dza-i obserwacja
Oba­lać Cytaty: Wolę sta­ran­nie roz­ważać szczęśliwą przeszłość, niż za­dowa­lać się tą gówniana teraźniejszością. -Lolita Pille
wolę-sta­ran­nie-roz­ważać-szczęśliwą-przeszłość-ż-za­dowa­ć ę-tą gówniana-teraźniejszośą
Oba­lać Cytaty: Bo naj­bar­dziej nie cier­pię wol­ne­go cza­su, kiedy budzą się wspom­nienia i odżywają oba­wy o przyszłość. -Olivia Goldsmith
bo naj­bar­dziej-nie cier­pię-wol­ne­go-cza­su-kiedy-budzą ę-wspom­nienia-i odżywają-oba­wy-o przyszłość
Oba­lać Cytaty: Op­ty­mis­ta twier­dzi, że żyje­my w naj­lep­szym z możli­wych światów, a pe­symis­ta oba­wia się, że to jest prawda. -James Branch Cabell
op­ty­mis­-twier­dzi-że żyje­my-w naj­lep­szym-z możli­wych-światów-a pe­symis­-oba­wia-ę-że to jest prawda
Oba­lać Cytaty: Naj­cięższą zbrod­nią do­konaną na cudzej duszy jest świado­ma ma­nipu­lac­ja jej praw­dzi­wymi uczuciami. -Miziui
naj­ęższą-zbrod­ą-do­konaną-na cudzej-duszy-jest świado­-­nipu­lac­ja-jej-praw­dzi­wymi-uczuciami
Oba­lać Cytaty: Być zaz­dros­nym to znaczy: nic nie wie­dzieć, mieć bujną wyob­raźnię i oba­wiać się wszystkiego. -Louise de Vilmorin
być-zaz­dros­nym-to znaczy-nic-nie wie­dzieć-mieć-bujną-wyob­raźę-i oba­wiać ę-wszystkiego
Oba­lać Cytaty: Ko­lac­ja Egzotyczna Spro­wadziłem z Ja­ponii sushi, Egzo­tyką chciałem ją skusić. Rybę zżarła, Ja do tarła, Ona - że egze­ma du­si i iść musi. -awatar
ko­lac­ja-egzotyczna-spro­wadziłem-z ja­ponii-sushi-egzo­tyką-chciałem-ją skusić-rybę-zżarła-ja-do tarła-ona- że egze­-­
Oba­lać Cytaty: Łat­wiej jest coś oba­lić niż udo­wod­nić, wywrócić niż postawić. -Arthur Schopenhauer
Łat­wiej-jest coś-oba­lić-ż-udo­wod­ć-wywróć-ż-postawić
Oba­lać Cytaty: Za­pom­nij o przeszłości, prze­cież wiesz, że już nig­dy nie za­da ciosu. Oba­wiaj się przyszłości i ludzi, których do niej zaprosisz. -respirer
za­pom­nij-o przeszłoś-prze­cież-wiesz-że już-nig­dy-nie za­da-ciosu-oba­wiaj ę-przyszłoś-i ludzi-których-do niej-zaprosisz
Oba­lać Cytaty: Przy­naj­mniej w dzie­dzi­nie uczuć nie na­leży za­dowa­lać się popłuczynami. -Francis Scott Fitzgerald
przy­naj­mniej-w dzie­dzi­nie-uczuć-nie na­ży-za­dowa­ć ę-popłuczynami
Oba­lać Cytaty: „– To wódka? – słabym głosem za­pytała Małgorza­ta.(...) – Na li­tość boską, królo­wo – zachry­piał – czy ośmieliłbym się na­lać da­mie wódki? To czys­ty spirytus.”  -Michaił Afanasjewicz Bułhakow
Oba­lać Cytaty: bu­dowa związku tyl­ko w oba­wie przed sa­mot­nością jest  jak le­pienie bałwa­na wczesną wiosną... długo się nie na­cie­szysz ... -aura69
bu­dowa-związku-tyl­ko-w oba­wie-przed-­­nośą-jest -jak-­pienie-bałwa­na-wczesną-wiosną-długo ę-nie na­cie­szysz
Oba­lać Cytaty: Światło jest niczym bez mro­ku, który by mogło rozświet­lać. Jak bez zła miałoby is­tnieć dobro?  -Martin Booth
Światło-jest niczym-bez-mro­ku-który-by mogło-rozświet­ć-jak bez-zła-miałoby-is­tnieć-dobro 
Oba­lać Cytaty: Jedyni godni uwagi krytycy to ci, co są adeptami, i to dobrymi adeptami sztuki, którą krytykują. Oba nurty wrażliwości dopełniają się wzajemnie. -Thomas Stearns Eliot
jedyni-godni-uwagi-krytycy-to-co-są-adeptami-i-to-dobrymi-adeptami-sztuki-którą-krytykują-oba-nurty-wrażliwoś-dopełniają-ę-wzajemnie