Obiadu Go­towa­nego Cytaty

Obiadu Go­towa­nego Cytaty: pe­wien człowiek wyg­rał mi­liard w środę. - ja­ka była pier­wsza wy­mier­na korzyść z tej wyg­ra­nej ? - py­ta go dziennikarz. - ta­ka, że już w nie­dzielę nie mu­siałem jeść obiadu go­towa­nego przez moją żonę !  -lovely-girl


Obiadu Go­towa­nego Cytaty: Pew­ne­go ra­zu, kiedy Du­mas wrócił z proszo­nego obiadu, je­go syn zapytał: - No i jak tam, we­soło było? - Bar­dzo - od­po­wie­dział oj­ciec - ale gdy­by mnie tam nie było, to umarłbym z nudów. -Aleksander Dumas


Obiadu Go­towa­nego Cytaty: Zarozumiałość zasiada do śniadania z obfitością, do obiadu z biedą, a do kolacji z nędzą. -Benjamin Franklin


zarozumiałość-zasiada-do-śniadania-z-obfitośą-do-obiadu-z-biedą-a-do-kolacji-z-nędzą
Obiadu Go­towa­nego Cytaty: Bogatemu trzeba życzyć dobrego apetytu, a biednemu dóbr obiadu. -Alojzy Żółkowski


bogatemu-trzeba-życzyć-dobrego-apetytu-a-biednemu-dóbr-obiadu
Obiadu Go­towa­nego Cytaty: Węże gu­bią swoją skórę dla ra­towa­nia siebie, ludzie gu­bią siebie dla ra­towa­nia skóry. Z cyk­lu po­wieści


węże-gu­bią-swoją-skórę-dla-ra­towa­nia-siebie-ludzie-gu­bią-siebie-dla-ra­towa­nia-skóry-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
Obiadu Go­towa­nego Cytaty: Wal­ka z sa­mym sobą, tu nie ma wyg­ra­nego i przeg­ra­nego, sam de­cydu­jesz czy ja podjąć i od Ciebie za­leży czy ją wyg­rasz, czy dasz za wygraną. -Ryder


wal­ka-z ­mym-sobą- nie  wyg­ra­nego-i przeg­ra­nego-sam-de­cydu­jesz-czy-ja podjąć-i od ciebie-za­ży-czy-ją wyg­rasz-czy-dasz
Obiadu Go­towa­nego Cytaty: Chcę po­lecieć do nieba. Mo­je ciało ma dość do­tyka­nia te­go wy­niszczo­nego, zakłama­nego świata. Nie chce więcej oszus­tw i intryg. Chcę gwiazd, nieba i nietykalności. ~negatywne. -Nieistniejąca


Obiadu Go­towa­nego Cytaty: I. (U/Wy)stawka Pe­wien ki­bol z Bełcha­towa sko­pał chłopa z Legionowa ten go w dup­sko bach... / ten go w oko ciach... | na as­falcie wys­tawka zębowa II. Cienie i blaski Pe­wien ki­bol z Bełcha­towa chlapnął chłopa z Legionowa ten go bor­do bach... / ten go różem ciach... | je­den dru­giego cieniem pomalował 21ma­ja 2013  -Papużka


Obiadu Go­towa­nego Cytaty:


mądry-mężczyz­na-nig­dy-nie za­pomi­na-roczni­cy-ślu­bu-mądra ko­bieta-nig­dy-nie za­pomi­na-przy­goto­wać-i ugo­tować
Obiadu Go­towa­nego Cytaty: fraszka na 


Obiadu Go­towa­nego Cytaty: wiesz, chy­ba nie jes­tem go­towa żebyś był ni­kim w moim życiu. -Nieistniejąca


wiesz-chy­ba-nie jes­tem-go­towa-żebyś-był-­kim-w moim-życiu
Obiadu Go­towa­nego Cytaty: Jes­tem tak po­dek­scy­towa­ny, że chy­ba umy­je dzi­siaj wszys­tkie zęby. -Woody Allen


jes­tem-tak-po­dek­scy­towa­ny-że chy­ba-umy­-dzi­siaj-wszys­tkie-zęby
Obiadu Go­towa­nego Cytaty: Za­nim za­bie­rzesz się za ra­towa­nie ludzkości - zejdź z ko­nia i ura­tuj choć jed­ne­go człowieka. -karaczan19


za­nim-za­bie­rzesz ę-za ra­towa­nie-ludzkoś- zejdź-z ko­nia-i ura­tuj-choć-jed­ne­go-człowieka
Obiadu Go­towa­nego Cytaty: To szlachet­ność ich sty­lu spra­wi, że pi­sarze da­towa­ni na rok 1840 po czter­dzies­tu la­tach stracą poczytność. -Stendhal (Henri Beyle)


to szlachet­ność-ich-sty­lu-spra­wi-że pi­sarze-da­towa­-na rok-1840-po czter­dzies­-­tach-stracą-poczytność
Obiadu Go­towa­nego Cytaty: De­cyz­ja wy­maga niesłycha­nego wysiłku. -Antoni Kępiński


de­cyz­ja-wy­maga-niesłycha­nego-wysiłku
Obiadu Go­towa­nego Cytaty: Drób wo­li doświad­czo­nego rzeźnika. -Andrzej Coryell


drób-wo­li-doświad­czo­nego-rzeźnika
Obiadu Go­towa­nego Cytaty: Przep­raszam nie połączy złama­nego serca. -ClarissaClary


przep­raszam-nie połączy-złama­nego-serca
Obiadu Go­towa­nego Cytaty: Bib­lia jest jeszcze ciągle na­jin­tensyw­niej cy­towa­nym, choć może naj­mniej czy­tanym z bes­tsel­lerów świata. -Władysław Kopaliński


bib­lia-jest jeszcze-ągle-na­jin­tensyw­niej-cy­towa­nym-choć-może-naj­mniej-czy­tanym-z bes­tsel­lerów-świata