Obo­lałym Cytaty

Obo­lałym Cytaty: Życie nieus­tannie czy­ni mnie obo­lałym, jed­nakże wiem, że naj­ważniej­szym jest, by przełamać się, gdy wszys­cy już Cię złamali. -MyArczi


Życie-nieus­tannie-czy­-mnie-obo­łym-jed­nakże-wiem-że naj­ważniej­szym-jest-by przełamać-ę-gdy-wszys­cy-już-cię-złamali
Obo­lałym Cytaty: Każdy oby­watel ma obo­wiązek um­rzeć za oj­czyznę, nikt nie ma obo­wiązku kłamać dla niej. -Charles Louis de Montesquieu (Monteskiusz)


każdy-oby­watel- obo­wiązek-um­rzeć-za oj­czyznę-nikt-nie  obo­wiązku-kłamać-dla-niej
Obo­lałym Cytaty: Obo­je pat­rzy­my na ten sam świat widząc co in­ne­go. Obo­je no­simy oku­lary i nie wiem, które z nas jest bar­dziej śle­pe, bo mo­je szkła są tyl­ko plus 1 a two­je są różowe. -Silvidian


Obo­lałym Cytaty: Kim będzie człowiek na prze­lud­nionej, wy­jedzo­nej, zat­ru­tej ziemi? Szczu­rem osza­lałym z prze­rażenia i głodu, czy jeszcze wciąż człowiekiem?  -Jan Józef Szczepański


kim-będzie-człowiek-na prze­lud­nionej-wy­jedzo­nej-zat­ru­tej-ziemi-szczu­rem-osza­łym-z prze­rażenia-i głodu-czy-jeszcze-wciąż
Obo­lałym Cytaty: Jes­tem nie po to, aby mnie kocha­li i podzi­wiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obo­wiązkiem otocze­nia po­magać mnie, ale ja mam obo­wiązek troszcze­nia się o świat, o człowieka. -Janusz Korczak


Obo­lałym Cytaty: W końcu to myśli­ciele, nie kto in­ny, po­zakłada­li obo­zy śmier­ci. By­le półgłówek nie wy­myśliłby obo­zu zagłady z siecią torów ko­lejo­wych i kre­mato­riami pra­cujący­mi dwadzieścia czte­ry godzi­ny na dobę. By­le półgłówek nie zdołałby też udo­wod­nić, że obóz zagłady służy dob­ru ludzkości. -Kurt Vonnegut


Obo­lałym Cytaty:


Obo­lałym Cytaty: Obo­wiązek by­cia szczęśli­wym, obo­wiązek wo­bec siebie sa­mego i wo­bec in­nych - tak, tak, wo­bec in­nych, bo nie wol­no bliźnich zat­ru­wać swoim zgorzknieniem i smut­kiem - to jest spra­wa naj­częściej po­nad siły po­jedyn­cze­go człowieka! Do te­go zdol­ni są tyl­ko ludzie wyjątko­wi. Niewielu ich jest, ale jak już są, to pro­mieniują i świecą pięknym blas­kiem, jak gwiaz­dy pier­wszej wielkości. -Henryk Bardijewski


Obo­lałym Cytaty: Pra­wa ko­biet to obo­wiązki mężczyzn. -Karl Kraus


pra­wa-ko­biet-to obo­wiązki-mężczyzn
Obo­lałym Cytaty: Każdy ma pra­wo żyć i obo­wiązek umrzeć. -Bruno


każdy- pra­wo-żyć-i obo­wiązek-umrzeć
Obo­lałym Cytaty: Idioci i ge­niu­sze są wol­ni od obo­wiązku ro­zumienia dowcipów. -Hugo Dionizy Steinhaus


idioci-i ge­niu­sze-są wol­-od obo­wiązku-ro­zumienia-dowcipów
Obo­lałym Cytaty: smar­ka­ty z po­ciągającą w Ka­tarze się spot­ka­li, na to co myślą in­ni obo­je kichali  -tusiak


smar­ka­ty-z po­ągającą-w ka­tarze ę-spot­ka­li-na to co myślą-in­-obo­-kichali 
Obo­lałym Cytaty: Cier­pieć za miłość to obo­wiązek, umierać za nią to zaszczyt. -szopek123


cier­pieć-za miłość-to obo­wiązek-umierać-za ą-to zaszczyt
Obo­lałym Cytaty: Jes­tem Po­lakiem, więc mam obo­wiązki polskie. -Roman Dmowski


jes­tem-po­lakiem-więc-mam-obo­wiązki-polskie
Obo­lałym Cytaty: Które­goś dnia rzucę obo­wiązki i wy­ruszę na ko­niec świata. -Majka08


które­goś-dnia-rzucę-obo­wiązki-i wy­ruszę-na ko­niec-świata
Obo­lałym Cytaty: Naj­ważniej­szy obo­wiązek wo­bec dzieci to dać im szczęście. -Alen Baxton


naj­ważniej­szy-obo­wiązek-wo­bec-dzieci-to dać-im szczęście
Obo­lałym Cytaty: Pier­wszym obo­wiązkiem ar­tysty jest opa­nowa­nie rzemiosła. -Rudyard Kipling


pier­wszym-obo­wiązkiem-ar­tysty-jest opa­nowa­nie-rzemiosła
Obo­lałym Cytaty: Szczęściem, nie jes­teśmy obo­wiąza­ni być po­dob­ny­mi do swoich portretów. -Anatol France (François Anatole Thibault)