Ocza­mi Cytaty

Ocza­mi Cytaty: Ka­waler: strze­la ocza­mi za pannami. -Bujak Bogusław


Ocza­mi Cytaty: ludzie czes­to kochają ocza­mi niż sercem  -Ciarka


ludzie-czes­to-kochają-ocza­mi-ż-sercem 
Ocza­mi Cytaty: Le­piej wal­czyć z ot­warty­mi ocza­mi, niż ot­wartym sercem. -Krio


le­piej-wal­czyć-z ot­warty­mi-ocza­mi-ż-ot­wartym-sercem
Ocza­mi Cytaty: nad górą smutków wi­dać ocza­mi wiary tęczę aniołów... -Natuuś


nad-górą-smutków-wi­dać-ocza­mi-wiary-tęczę-aniołów
Ocza­mi Cytaty: Dob­rze cza­sami spoj­rzeć na siebie ocza­mi obcych. -Melchior Wańkowicz


dob­rze-cza­sami-spoj­rzeć-na siebie-ocza­mi-obcych
Ocza­mi Cytaty: Piękno: siła, którą ko­bieta ocza­rowu­je kochan­ka, a prze­raża męża. -Ambrose Bierce


piękno-ła-którą-ko­bieta-ocza­rowu­-kochan­ka-a prze­raża-męża
Ocza­mi Cytaty: Pat­rząc na świat ocza­mi niewi­dome­go dos­trze­gamy piękno ziemi... -Sipa


pat­rząc-na świat-ocza­mi-niewi­dome­go-­trze­gamy-piękno-ziemi
Ocza­mi Cytaty: uwiel­biam gdy tak głaszczesz mnie de­likat­ny­mi rzęsa­mi, do­tykasz włosa­mi, pat­rzysz ręko­ma, słuchasz ocza­mi.... :)  -psycholożka


uwiel­biam-gdy-tak-głaszczesz-mnie-de­likat­ny­mi-rzę­mi-do­tykasz-włosa­mi-pat­rzysz-ręko­-słuchasz-ocza­mi- 
Ocza­mi Cytaty: ku­piłam ocza­mi kwiaty różane miecze naj­piękniej­szą od­mianę serca dla ciebie --- da­ta na­pisa­nia i pub­li­kac­ji: 07.05.2007 r. -Emilia Szumiło


ku­piłam-ocza­mi-kwiaty-różane-miecze-naj­piękniej­szą-od­mianę-serca-dla-ciebie-da­-na­pisa­nia-i pub­li­kac­ji-07052007-r
Ocza­mi Cytaty: Są miej­sca, które zais­tniały tyl­ko przy nas. I choć już ich nie ma... ... tra­fili­byśmy do nich z zam­knięty­mi ocza­mi.   -Starlight


są miej­sca-które-zais­tniały-tyl­ko-przy-nas-i-choć-już-ich-nie -tra­fili­byśmy do nich-z zam­knięty­mi-ocza­mi- 
Ocza­mi Cytaty:


 naj­większym-osiągnięciem-nie jest pat­rzeć-ocza­mi- lecz-nau­czyć ę-pat­rzeć-na świat-ser­cem-i duszą- 
Ocza­mi Cytaty: Wpływ współczes­nej kul­tu­ry ma­sowej na od­biór kla­sycznych dzieł sztu­ki: słuchasz ora­torium Haen­dla, a przed ocza­mi masz Worms'y. (ref­lek­sja z wykładu - His­to­ria muzyki)  -Gold Fishy


wpływ-współczes­nej-kul­­ry-­sowej-na od­biór-kla­sycznych-dzieł-sztu­ki-słuchasz-ora­torium-haen­dla-a przed-ocza­mi-masz-worms'y
Ocza­mi Cytaty: Uśmie­chała się nie tyl­ko us­ta­mi ale i ocza­mi. Jej oczy świeciły w no­cy jak dwa og­ni­ki rozświet­lając mrok. Jed­nak te­raz zam­knęła je na zaw­sze... tak nag­le... za­cisnęła swo­je po­wieki i odeszła... -opuszczona


Ocza­mi Cytaty: Cza­sami nie śpi człowiek w no­cy, pat­rzy w ciem­ność pus­ty­mi ocza­mi i myśli: Za coś ty mnie, życie, tak po­kaleczyło? Za co ta ka­ra? Nie znaj­duję od­po­wie­dzi ni w ciem­ności, ni w biały dzień. -Michaił Szołochow


Ocza­mi Cytaty: Fi­lozo­fia za­war­ta jest w tej wiel­kiej księdze, którą ma­my przed ocza­mi - mam na myśli wszechświat - ale nie uda się nam jej zro­zumieć, dopóki nie poz­na­my właści­wego języ­ka i sym­bo­li, ja­kimi ją napisano. -Galileo Galilei (Galileusz)


Ocza­mi Cytaty: His­to­ria jest jak dob­re sta­re ki­no. Przed twoimi ocza­mi prze­suwają się bo­hate­rowie: zwy­cięzcy i stra­ceńcy. A ty nie mu­sisz bie­dzić się nad sce­nariu­szem, bo jest już gotowy. -Quentin Tarantino


Ocza­mi Cytaty: zdruz­go­tana wiara no­ce na ra­ty rozkłada tłucząc się w ludzkiej duszy bez zap­rosze­nia przylgnęła i jak przekleństwo od środ­ka zjada pat­rzysz ocza­mi obojętności ni słowa na ser­ce nie kładziesz i jak tu się oszukać bo prze­cież nie istnieje kom­plek­so­we szczęście choćby w pigułce  -Papużka


Ocza­mi Cytaty: No­ga jest oczy­wiście bliższa, bo może ją pan przeżywać dwo­jako: raz z zam­knięty­mi ocza­mi ja­ko