Od śmier­ci Cytaty

Od śmier­ci Cytaty: Bar­dziej niż swo­jej śmier­ci boję się śmier­ci ko­goś bliskiego. -bluecaffe


bar­dziej-ż-swo­jej-śmier­-boję ę-śmier­-ko­goś-bliskiego
Od śmier­ci Cytaty: I jeśli kiedy­kol­wiek żal który mam w so­bie pęknie, będę płakała aż do śmier­ci. Dla­tego się trzy­mam, bo śmier­ci się boję. -opuszczona


i śli-kiedy­kol­wiek-żal-który-mam-w so­bie-pęknie-będę-płakała-aż do śmier­-dla­tego ę-trzy­mam-bo śmier­ ę-boję
Od śmier­ci Cytaty: Tyl­ko fi­lozof pot­ra­fi myśleć o śmier­ci ja­ko obo­wiązku, który na­leży wy­pełnić ochoczo i bez lęku, póki bo­wiem jes­teśmy, śmier­ci jeszcze nie ma, a kiedy przychodzi śmierć, nas już nie ma. -Umberto Eco


Od śmier­ci Cytaty: Ka­ra śmier­ci Is­tniała i is­tnieje na­dal Is­tnieją też sądy które nią sza­fują Eta­towi lub sta­bil­ni Piłaci Praw­dzi­wi wład­cy Sędziowie uzur­pa­torzy Lub god­ni mężowie Ka­ra śmier­ci is­tnieje I nie łudź się że jej nie ma  To przy­wilej na­leżny Praw­dzi­wemu wład­cy To je­go pra­wo i tron Ochro­na i ustawodawstwo Ten rządzi Ten I tyl­ko ten Kto śmier­cią szafuje  -RozaR


Od śmier­ci Cytaty: Nie jest to ra­na śmier­telna, bo nie można za­dać ra­ny śmier­telnej cze­muś, co jest nieśmier­telne. Nie można uśmier­cić nadziei. -ks. Jerzy Popiełuszko


nie-jest to ra­na-śmier­telna-bo nie można-za­dać-ra­ny-śmier­telnej-cze­muś-co jest nieśmier­telne-nie można-uśmier­ć
Od śmier­ci Cytaty: Próby po­godze­nia się ze śmier­cią to główny mo­tor ludzkich działań - działań prze­ważnie zmie­rzających do unik­nięcia śmier­ci, do jej przez­wy­ciężenia, do zap­rzecze­nia w ta­ki czy in­ny sposób, że jest os­ta­tecznym przez­nacze­niem człowieka. -Ernest Becker


Od śmier­ci Cytaty: Życie małymi śmier­ciami jest  -Smoky Blue


Życie-łymi-śmier­ciami-jest 
Od śmier­ci Cytaty: Ka­rawan to jest śmier­telny dyliżans. -Alojzy Żółkowski


Od śmier­ci Cytaty: Niewin­ność śmier­ci się nie boi ... -Cykam


niewin­ność-śmier­ ę-nie boi
Od śmier­ci Cytaty: do śmier­ci można po­dejść bar­dzo blisko  -one drop for all


do śmier­-można-po­dejść-bar­dzo-blisko 
Od śmier­ci Cytaty: Śmier­telni­kowi wszys­tko dostępne. -Horacy


Śmier­telni­kowi-wszys­tko-dostępne
Od śmier­ci Cytaty: Per­spek­ty­wa śmier­ci to bar­dzo sil­na motywacja. -B » Dan Brown » Kod Leonarda da Vinci


Od śmier­ci Cytaty: Będę nies­maczny - będę! Dość sma­ku. Wywątro­bię wszys­tko na smród i brud os­ta­teczny. Niech śmier­dzi wszys­tko, niech się na śmierć ten świat zaśmier­dzi i niech się het do cna wyśmier­dzi, to może po­tem za­pachnie wreszcie; bo w nim ta­kim, ja­kim jest, wyt­rzy­mać wprost nie można. Nie czują, bied­ni ludzis­ka, że de­mok­ra­tyczne kłam­stwo śmier­dzi, a smród klo­zetu to czują, psie pa­ry, hej!  -Stanisław Ignacy Witkiewicz


Od śmier­ci Cytaty: Niez­na­jomość ter­mi­nu śmier­ci umożli­wia życie. -Stefan Kisielewski


niez­na­jomość-ter­mi­nu-śmier­-umożli­wia-życie
Od śmier­ci Cytaty: Li­lie pachną śmier­cią. Śmierć pachnie liliami. -respirer


li­lie-pachną-śmier­ą-Śmierć pachnie-liliami
Od śmier­ci Cytaty: Plot­karka do­piero po śmier­ci za­pomi­na języ­ka w gębie. -Kazimierz Chyła


plot­karka-do­piero-po śmier­-za­pomi­na-języ­ka-w gębie
Od śmier­ci Cytaty: Lek­ce­ważenie faktów jest śmier­cią teorii. -Andrzej Szczypiorski


Od śmier­ci Cytaty: Pij i kochaj! Po śmier­ci niech mo­je kości po­top pochłonie. -Straton z Sardis


pij-i kochaj-po śmier­-niech-mo­-koś-po­top-pochłonie