Od autu Zaw­sze Można Wzno­wić Grę Cytaty

Od autu Zaw­sze Można Wzno­wić Grę Cytaty: Szko­da, że życie nie jest jak piłka nożna ~ gdzie od autu zaw­sze można wzno­wić grę. -Papużka


szko­da-że życie-nie jest jak piłka-nożna-~ gdzie-od autu-zaw­sze-można-wzno­wić-grę
Od autu Zaw­sze Można Wzno­wić Grę Cytaty: Chy­ba właśnie po tym można poz­nać ludzi nap­rawdę sa­mot­nych. Zaw­sze wiedzą, co ro­bić w deszczo­we dni. Zaw­sze można do nich zadzwo­nić. Zaw­sze są w do­mu. Piep­rzo­ne zawsze. -Tyska1990.07


Od autu Zaw­sze Można Wzno­wić Grę Cytaty: Spoglądać w górę, sięgać myślą po­za gra­nice widzial­ne­go świata... i wzno­sić się wyżej... zaw­sze wyżej. -Louis Pasteur


spoglądać-w górę-ęgać-myślą-po­za-gra­nice-widzial­ne­go-świata-i wzno­ć ę-wyżej-zaw­sze wyżej
Od autu Zaw­sze Można Wzno­wić Grę Cytaty: To niep­rawda, że zaw­sze trze­ba dać szansę. Mor­derca będzie zaw­sze mor­dercą. Nie wierzę w to, że re­cydy­wistę można wyedu­kować. Człowiek, który raz za­bije, za­bija zaw­sze. To jest tak jak z al­ko­holiz­mem. Można wyjść z nałogu, nie pić, ale całe życie jes­teś niepijącym al­ko­holi­kiem. Nie ćpasz, ale jes­teś ćpu­nem. Tak sa­mo z pros­ty­tucją: puściłaś się raz za pieniądze, po­tem już się nie puszczasz, ale jes­teś dziwką... -Agnieszka Chylińska


Od autu Zaw­sze Można Wzno­wić Grę Cytaty: Zaw­sze się ja­koś układa. Zaw­sze, po­mimo wszys­tkiego, do siebie wra­camy. Zaw­sze pot­ra­fię po­now­nie być szczęśli­wa. A po­tem się budzę. -MistrzyniPióra


zaw­sze ę-ja­koś-układa-zaw­sze po­mimo-wszys­tkiego-do siebie-wra­camy-zaw­sze pot­ra­fię-po­now­nie-być-szczęśli­wa
Od autu Zaw­sze Można Wzno­wić Grę Cytaty: Naj­gor­sze jest to, że ni­kogo nie można zam­knąć w więzieniu przed po­pełnieniem zbrod­ni, zaw­sze po... -daniello


naj­gor­sze-jest to-że ­kogo-nie można-zam­knąć-w więzieniu-przed-po­pełnieniem-zbrod­-zaw­sze-po
Od autu Zaw­sze Można Wzno­wić Grę Cytaty: Jes­tem niemal pew­na, że nie od­chodzi się od ra­zu, w całości i raz na zaw­sze. A jeśli od­chodzi się po ka­wałku, to zaw­sze można wrócić. Jest nam wy­god­niej trak­to­wać śmierć ja­ko coś nieod­wra­cal­ne­go, dla­tego za­kopu­jemy ciała, żeby się upewnić. -Izabela Filipiak


Od autu Zaw­sze Można Wzno­wić Grę Cytaty: Zaw­sze Cię już znajdę. Nie ważne w ja­kim wciele­niu. Za duża część mo­jej duszy zos­tała przy­pisa­na To­bie. Mi­mo, iż cza­sem mogę myśleć, że błądze. Zaw­sze będę się zbliżał do Ciebie, bo zaw­sze będę w drodze. -Fisher


Od autu Zaw­sze Można Wzno­wić Grę Cytaty: Można odejść na zaw­sze, by sta­le być blisko. -Jan Twardowski


można-odejść-na zaw­sze-by sta­-być-blisko
Od autu Zaw­sze Można Wzno­wić Grę Cytaty: '' Na zaw­sze tyl­ko Ty '' ... Tak na­pi­sała mi. Ja od­pi­sałem jej ... '' Tak bar­dzo Kocham Cię ''. Bez Ciebie nie chcę żyć. Już wolę um­rzeć ja. Już zaw­sze twój chcę być. Niech nasza miłość trwa na wieki al­bo dłużej. Prze­syłam Ci tą różę pełną miłości krwi. Niech zaw­sze Ci się śni. W ra­ju spot­ka­my się. Tu często jest zbyt źle. Przy­sięga nasza brzmi : * Już Zaw­sze Tyl­ko My *  * J.M & M.G. 4 EVER LOVE.*  -Moon G


Od autu Zaw­sze Można Wzno­wić Grę Cytaty: Zaw­sze jest ja­kieś wyjście, lecz nie zaw­sze ma się do niego klucz. -Ryder


zaw­sze-jest ja­kieś-wyjście-lecz-nie zaw­sze- ę-do niego-klucz
Od autu Zaw­sze Można Wzno­wić Grę Cytaty: Naj­ważniej­szą godziną jest zaw­sze ta obec­na! Naj­ważniej­szym człowiekiem jest zaw­sze ten, który aku­rat stoi prze­de mną! Dziełem naj­ko­nie­czniej­szym jest zaw­sze miłość!  -Johannes Eckhart (Mistrz Eckhart)


Od autu Zaw­sze Można Wzno­wić Grę Cytaty: - Kocham Cię. Zaw­sze będziemy już razem. - Dob­rze, po­wiadom Mnie tyl­ko jak to 


 kocham-cię-zaw­sze będziemy-już-razem-dob­rze-po­wiadom-mnie-tyl­ko-jak to zaw­szę ę-skończy
Od autu Zaw­sze Można Wzno­wić Grę Cytaty: Trze­ba zaw­sze sta­rać się wy­naj­dy­wać dla każde­go wyjście z je­go położenia, sta­rać się udo­wod­nić możli­wości dos­tatku, zdro­wia, po­myślności. Ta­kie wyjście is­tnieje zaw­sze i w każdej sy­tuac­ji, i zaw­sze każdy może je od­na­leźć, jeżeli się zechce. -Antoni Scheur


Od autu Zaw­sze Można Wzno­wić Grę Cytaty: Praw­dzi­wym mężczyzną można być zaw­sze,nieza­leżnie od wieku. -anja


praw­dzi­wym-mężczyzną-można-być-zaw­szenieza­żnie-od wieku
Od autu Zaw­sze Można Wzno­wić Grę Cytaty: Ja zaw­sze będę tą drugą, Ty zaw­sze będziesz tym pierwszym. -bluecaffe


ja zaw­sze-będę-tą drugą-ty zaw­sze-będziesz-tym-pierwszym
Od autu Zaw­sze Można Wzno­wić Grę Cytaty: Można kochać i chodzić sa­memu po ciem­ku; z przy­jaźnią jest inaczej - ta zaw­sze wzajemna. -Jan Twardowski


można-kochać-i chodzić-­memu-po ciem­ku-z przy­jaźą-jest inaczej-  zaw­sze-wzajemna
Od autu Zaw­sze Można Wzno­wić Grę Cytaty: Ten wróg zaw­sze naj­straszniej­szy, które­go nig­dzie spos­trzec nie można. -Wincenty Lutosławski


ten-wróg-zaw­sze-naj­straszniej­szy-które­go-nig­dzie-spos­trzec-nie można