Od obu Cytaty

Od obu Cytaty: W nas jest raj, piekło i do obu szlaki. -Jacek Kaczmarski


w nas-jest raj-piekło-i do obu-szlaki
Od obu Cytaty: W nas jest raj, piekło i do obu szlaki. -Jacek Kaczmarski


Od obu Cytaty: Na li­nie tańczysz już pod­ciętej z obu stron. -Jacek Kaczmarski


na li­nie-ńczysz-już-pod­ętej-z obu-stron
Od obu Cytaty: Tajemnicą miłości jest równe z obu stron napięcie tęsknoty. -Maria Kuncewicz


tajemnicą-miłoś-jest-równe-z-obu-stron-napięcie-tęsknoty
Od obu Cytaty: Nauka jest cmen­tarzys­kiem obu­marłych ludzi. -Miquel de Unamuno


nauka-jest cmen­tarzys­kiem-obu­marłych-ludzi
Od obu Cytaty: Miłość wzajemna i wzajemny szacunek to naprawdę korzyść dla obu stron. -Mo Ti


miłość-wzajemna-i-wzajemny-szacunek-to-naprawdę-korzyść-dla-obu-stron
Od obu Cytaty: Kochać i być kocha­nym to tak, jak­by z obu stron grzało nas słońce. -David Viscott


kochać-i być-kocha­nym-to tak-jak­by-z obu-stron-grzało-nas-słoń
Od obu Cytaty: Łat­wo wyp­ro­wadzić ko­goś na manowce. Trud­niej, na właściwą drogę. Wte­dy... to wyg­ra­na obu stron.   -wdech


Łat­wo-wyp­ro­wadzić-ko­goś-na manowce-trud­niej-na właściwą-drogę-wte­dy-to wyg­ra­na-obu-stron- 
Od obu Cytaty:


człowiek- który-pro­wadzi ę-zaz­drośą-jest człowiekiem-obu­mierającym-od wewnątrz-~pa­weł-rychlica 
Od obu Cytaty:


ludzkość-obu­marła-i po­łu-umiera-tyl­ko-na­tura-jest w sta­nie-przet­rwać-taką-apo­kalipsę~pa­weł-rychlica 
Od obu Cytaty: Lepiej, by się nas bano niż kochano, jeśli nie da się osiągnąć obu tych rzeczy naraz. -Niccolo Machiavelli


lepiej-by-ę-nas-bano-ż-kochano-śli-nie-da-ę-osiągnąć-obu-tych-rzeczy-naraz
Od obu Cytaty: Mężczyzna stojący pomiędzy dwiema kobietami nie może być dla obu delikatny. Naprawdę, każdą z nich może zranić okrutnie. -Sigrid Undset


mężczyzna-stojący-pomiędzy-dwiema-kobietami-nie-może-być-dla-obu-delikatny-naprawdę-każdą-z-nich-może-zranić-okrutnie
Od obu Cytaty: Kobiety popełniają - tak w życiu jak i za kierownicą samochodu -tylko dopuszczalne grzechy; mężczyźni natomiast popełniają w obu przypadkach najstraszliwsze akty gwałtu. -Jeanne Moreau


kobiety-popełniają-tak-w-życiu-jak-i-za-kierownicą-samochodu-tylko-dopuszczalne-grzechy-mężczyź-natomiast-popełniają-w-obu-przypadkach
Od obu Cytaty: Nie wiem czy życie jest sil­niej­sze od śmier­ci, ale miłość była sil­niej­sza od obu. -Autor nieznany


nie-wiem-czy-życie-jest sil­niej­sze-od śmier­-ale-miłość-była-sil­niej­sza-od obu
Od obu Cytaty: Miłość przedstawia sobą zawsze coś idealnego, a małżeństwo coś realnego, i nigdy bezkarnie nie można pomieszać ze sobą obu tych składników. -Johann Wolfgang Goethe


miłość-przedstawia-sobą-zawsze-coś-idealnego-a-łżeństwo-coś-realnego-i-nigdy-bezkarnie-nie-można-pomieszać-ze-sobą-obu-tych-składników
Od obu Cytaty: Życie można porównać do wo­dos­pa­du, np. ta­ki Niaga­ra, można podzi­wiać z jed­nej stro­ny, lub poczuć je­go żywioł z dru­giej, co nie wyk­lucza obu. Różni­ce są przy źródle. -słońiczka


Od obu Cytaty: Miłość po­rusza się na dwóch no­gach: jedną z nich jest miłość do Bo­ga, drugą do ludzi. Rób wszys­tko, żebyś nie kuśty­kał, ale bieg­nij na obu, aż do sa­mego Boga. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Od obu Cytaty: Dla człowieka nie tyl­ko świat otaczający jest za­gadką; jest on nią sam dla siebie. I z obu ta­jem­nic bar­dziej dręczącą wy­daje się ta druga. -Antoni Kępiński


dla-człowieka-nie tyl­ko-świat-otaczający-jest za­gadką-jest on ą-sam-dla-siebie-i z obu-­jem­nic-bar­dziej-dręczącą-wy­daje ę