Od­byłoby się Cytaty

Od­byłoby się Cytaty: Zaw­sze dziękuję Bo­gu, że mnie uczy­nił człowiekiem wierzącym, bo z moim us­po­sobieniem życie bez wiary byłoby ohyd­ne. Ach, gdy­by życie nie było tyl­ko przejściem, byłoby nieznośne. -Jan du Plessis


Od­byłoby się Cytaty: - Może najwłaści­wiej byłoby um­rzeć w tym mo­men­cie - po­wie­dział ka­waler mal­tański. - Czy nie czu­jesz, pa­nie, prag­nienia, by zwiesić się na wy­locie lu­fy ar­matniej i osunąć się do morza? Wszys­tko od­byłoby się szyb­ko i wie­dzieli­byśmy już... - Tak, lecz led­wie byśmy się do­wie­dzieli, przes­ta­libyśmy wie­dzieć - od­parł Robert. -Umberto Eco


Od­byłoby się Cytaty: Każdy naród wal­czący o niepod­ległość ma szan­se. Gdy­byśmy pat­rzy­li na to sto­sun­kiem sił, nie byłoby dziś wol­nej Gruz­ji, nie byłoby też zresztą wol­nej Polski. -Lech Kaczyński


każdy-naród-wal­czący-o niepod­ległość- szan­se-gdy­byśmy pat­rzy­li-na to sto­sun­kiem-ł-nie byłoby-dziś-wol­nej-gruz­ji
Od­byłoby się Cytaty:


ziemia-jest jak sztuka-zmien­na-i bezlitosna-bez-księżyca-nie byłoby-życia-bez-życia-nie byłoby-nas-bez-nas-nie było-szkód-~ pa­weł
Od­byłoby się Cytaty: Bez uczniów nie byłoby szkoły, a bez szkoły nie byłoby nauczycieli. -Witold Gombrowicz


bez-uczniów-nie-byłoby-szkoły-a-bez-szkoły-nie-byłoby-nauczycieli
Od­byłoby się Cytaty: Nie urodzić się, byłoby dla człowieka najlepszym. -Teogonis


nie-urodzić-ę-byłoby-dla-człowieka-najlepszym
Od­byłoby się Cytaty: Powinno się bronić swoich praw. Odejść i zostawić wszystko w ręku wroga byłoby równoznaczne z przyznaniem się do klęski. -Rabindranath Tagore


powinno-ę-bronić-swoich-praw-odejść-i-zostawić-wszystko-w-ręku-wroga-byłoby-równoznaczne-z-przyznaniem-ę-do-klęski
Od­byłoby się Cytaty: Smutno byłoby, gdyby nikt się nie mylił i wszyscy robili dobrze. -Tadeusz Żeleński - Boy


smutno-byłoby-gdyby-nikt-ę-nie-mylił-i-wszyscy-robili-dobrze
Od­byłoby się Cytaty: Smut­no byłoby, gdy­by nikt się nie my­lił i wszys­cy ro­bili dobrze. -Tadeusz Boy-Żeleński


smut­no-byłoby-gdy­by-nikt ę-nie my­lił-i wszys­cy-ro­bili-dobrze
Od­byłoby się Cytaty: Ja­kiekol­wiek byłoby źródło mej głupo­ty, jeszcze się nie wyczerpało. -Kurt Vonnegut


ja­kiekol­wiek-byłoby-źródło-mej-głupo­ty-jeszcze ę-nie wyczerpało
Od­byłoby się Cytaty: Pragnęła, by ktoś się nią opieko­wał, mówił, że o nic nie mu­si się mar­twić i że on wszys­tkim się zaj­mie. Ja­kie pros­te byłoby wte­dy życie. -Cecelia Ahern


pragnęła-by ktoś ę-ą-opieko­wał-mówił-że o nic-nie mu­ ę-mar­twić-i że on wszys­tkim ę-zaj­mie-ja­kie pros­te-byłoby
Od­byłoby się Cytaty: Co by było, gdy­by poez­ji nie było Ja­kich słów używa­liby kochankowie Nie wzo­rując się na poety słowie Czy można byłoby szum la­su opisać Plusk wo­dy, pro­mień słońca, blask księżyca Wszys­tko byłoby ta­kie jak wygląda Ale prze­cież ten stan nie jest możliwy Człowiek, osob­nik wyjątko­wo wrażliwy Poezję w ser­cu swoim czułym nosi Nie mu­si te­go zgrab­nym ry­mem głosić Co tam, opi­sane księżyc, słońce, las Bez me­tafor i rymów poez­ja jest w nas  -Naja


Od­byłoby się Cytaty: Gdyby ludzie mówili tylko o sprawach, na których się znają - na świecie byłoby bardzo cicho. -Giovanni Guareschi


gdyby-ludzie-mówili-tylko-o-sprawach-na-których-ę-znają-na-świecie-byłoby-bardzo-cicho
Od­byłoby się Cytaty: Czym byłoby życie bez nadziei? Iskrą odrywającą się od rozpalonego węgla i gasnącą natychmiast. -Friedrich Holderlin


czym-byłoby-życie-bez-nadziei-iskrą-odrywającą-ę-od-rozpalonego-węgla-i-gasnącą-natychmiast
Od­byłoby się Cytaty: Jakie to szczęście, że życie nie składa się z samej tylko miłości - byłoby zbyt okrutne. -Adolf Rudnicki


jakie-to-szczęście-że-życie-nie-składa-ę-z-samej-tylko-miłoś-byłoby-zbyt-okrutne
Od­byłoby się Cytaty: Gdyby udało się zabić własny strach, moż byłoby mówić o najcudowniejszej zbrod stulecia. -Zbigniew Waydyk


gdyby-udało-ę-zabić-własny-strach-moż-byłoby-mówić-o-najcudowniejszej-zbrod-stulecia
Od­byłoby się Cytaty: Gdyby wszyscy politycy mówili jedynie o sprawach, na których się znają, byłoby o wiele ciszej na świecie. -Groucho Marx


gdyby-wszyscy-politycy-mówili-jedynie-o-sprawach-na-których-ę-znają-byłoby-o-wiele-ciszej-na-świecie
Od­byłoby się Cytaty: Czym byłoby życie bez nadziei? Is­krą od­ry­wającą się od roz­pa­lone­go węgla i gasnącą natychmiast. -Friedrich Hölderlin


czym-byłoby-życie-bez-nadziei-is­krą-od­ry­wającą ę-od roz­pa­lone­go-węgla-i gasnącą-natychmiast