Od­dam Roz­kosz Cytaty

Od­dam Roz­kosz Cytaty: Być może naj­większy to pa­radoks kochania, Gdy w niej – pa­nuje roz­kosz, w nim – roz­kosz panowania... -Papillondenuit


być-może-naj­większy-to pa­radoks-kochania-gdy-w niej- pa­nuje-roz­kosz-w nim- roz­kosz-panowania
Od­dam Roz­kosz Cytaty: Roz­pylę nad Tobą woń mo­jej słodyczy Po­wiet­rze z ust moich będziesz mógł pobierać Wschód Słońca po­każę, co Ciebie zachwyci Choć noc nie będzie chciała umierać Czer­wo­ne jabłuszko scho­wam w Twoich dłoniach Ko­lację us­mażysz na roz­grza­nym brzuchu Przys­pie­szysz stu­kanie pul­sujące w skroniach A ja wpa­suję się w tem­po Twoich ruchów Uto­pij­ny wytwór mo­jego wypicia Wy­baczyć mi trze­ba, nie próbuj osądzać Bo wte­dy do­piero od­dam roz­kosz życia Jeśli mi da­ne będzie Je­go spotkać. -0Angela0


Od­dam Roz­kosz Cytaty: Roz­padła się na mi­lion kawałków, gdy w Je­go ramionach od­kryła czym jest roz­kosz orgazmu  -Uśmiechnięta Anielica


roz­padła-ę-na-mi­lion-kawałków-gdy-w je­go-ramionach-od­kryła-czym-jest-roz­kosz-orgazmu 
Od­dam Roz­kosz Cytaty: wi­no zbyt cierpkie mie­szan­ka goryczy źle zdmuchnięta świeczka roz­proszo­ne pragnienie roz­puszcza emoc­je spoj­rze­nie nie kłamie po­za ogniskową spla­ta drżące palce roz­kosz ciał nieskłóco­ne cienie miłos­ne­go aktu  -Smurf007


Od­dam Roz­kosz Cytaty: Ma­sochizm: roz­kosz w cierpieniu. -Bujak Bogusław


Od­dam Roz­kosz Cytaty: Przy­jaźń to sub­telna roz­kosz szlachet­nych dusz. -Safona


przy­jaźń-to sub­telna-roz­kosz-szlachet­nych-dusz
Od­dam Roz­kosz Cytaty: Krótko trwa roz­kosz. Szczęście, co żyło dzień, kona. -Leopold Staff


krótko-trwa-roz­kosz-szczęście co żyło-dzień-kona
Od­dam Roz­kosz Cytaty: Dosłow­ność to męczar­nia mędrca, ale roz­kosz fachowca. -Piotr Szreniawski


dosłow­ność-to męczar­nia-mędrca-ale-roz­kosz-fachowca
Od­dam Roz­kosz Cytaty: Roz­kosz jest pre­mią na­tury za trud płodze­nia i rodzenia. -Zygmunt Freud


roz­kosz-jest pre­mią-na­tury-za trud-płodze­nia-i rodzenia
Od­dam Roz­kosz Cytaty: Nie ma większej za­razy, niż roz­kosz zmysłowa, da­na ludziom przez naturę. -Cyceron


nie- większej-za­razy-ż-roz­kosz-zmysłowa-da­na-ludziom-przez-naturę
Od­dam Roz­kosz Cytaty: Kosz czer­wo­nych róż Za­suszo­ne pachną wciąż Echo zaślubin Krys­ty­na Sz. 05.10.2014r. -krysta


kosz-czer­wo­nych-róż-za­suszo­ne-pachną-wciąż-echo-zaślubin-krys­ty­na-sz-05102014r
Od­dam Roz­kosz Cytaty: Ser­cem przy­ciągnę po strumieniach i spa­le słowa już wymarłe ob­darte pus­te bez znaczenia na­dam roz­mową nową barwę. Roz­biorę smu­tek z bezsilności ułożę sny w spo­koj­nej ciszy roz­każę w górę biec miłości i może wte­dy ją usłyszysz. -MyBigDreams


Od­dam Roz­kosz Cytaty: Po­całunków pył kwiatowy Do­tyk jak­by motylowy Roz­kosz ciała jest im znana Ta­ka miłość


po­całunków-pył-kwiatowy-do­tyk-jak­by-motylowy-roz­kosz-ciała-jest im znana-ta­ka-miłość-fyrflowana 
Od­dam Roz­kosz Cytaty: Jed­na tyl­ko rzecz pod­nieca zwierzęta bar­dziej niż roz­kosz, a jest nią ból. -Umberto Eco


jed­na-tyl­ko-rzecz-pod­nieca-zwierzę-bar­dziej-ż-roz­kosz-a jest ą-ból
Od­dam Roz­kosz Cytaty: Ludzie mają w so­bie ty­le dob­ro­ci, ty­le wiary, ty­le miłosier­dzia, ile im pot­rze­ba, żeby po­większyć roz­kosz chwili. -W » Virginia Woolf » Pani Dalloway


ludzie-mają-w so­bie-ty­-dob­ro­-ty­-wiary-ty­-miłosier­dzia-ile-im pot­rze­ba-żeby-po­większyć-roz­kosz-chwili
Od­dam Roz­kosz Cytaty: Przet­warzam da­ne jak komputer, mi­mo wszys­tkich tych rzeczy, pa­mietam wszys­tko, jak­byś puścił film i od­tworzył na szybko, wszys­tko przepływa wam przez pal­ce, ja za­pamietu­je każdy parcel, życie to jak kosz, usu­wasz ,tworzysz, do­dajesz wszys­tko na swój koszt, nikt za błedy two­je nie od­po­wie, nikt ich tez nie naprawi, weź pli­ki i roz­pla­nuj wszys­tko tak by kosz usunąc z dys­ku umysłu. -orlik


Od­dam Roz­kosz Cytaty: Roz­kosz in­te­lek­tual­na w poz­na­niu przyczyn nie­szczęścia może być tak sil­na,że prze­waża sa­mo wrażenie nieszczęścia  -Henryk Elzenberg


roz­kosz-in­te­lek­tual­na-w poz­na­niu-przyczyn-nie­szczęścia-może-być-tak-sil­naże-prze­waża-­mo-wrażenie-nieszczęścia 
Od­dam Roz­kosz Cytaty: Wśród naj­większe­go cier­pienia ma się tę roz­kosz, że się jest zdol­nym do niego. -Fryderyk Chrystian Hebbel


wśród-naj­większe­go-cier­pienia- ę-tę roz­kosz-że ę-jest zdol­nym-do niego