Od­kry­wa się Cytaty

Od­kry­wa się Cytaty: Otwórz i sprawdź co kry­je ten skarb. A gdy już od­kry­jesz to podziel się nim i ciesz się każdą chwilą, bo inaczej po­zos­ta­nie tyl­ko pus­ta butelka. -wiczka100


otwórz-i sprawdź-co kry­-ten-skarb-a-gdy-już-od­kry­jesz-to podziel ę-nim-i ciesz ę-każdą-chwilą-bo-inaczej-po­zos­­nie-tyl­ko
Od­kry­wa się Cytaty:


każdy-człowiek-na świecie-po­winien-zająć ę-nauką- po­nieważ-każdy-z nas- szansę-na od­kry­cie-cze­goś-co dotąd-nie zos­ło
Od­kry­wa się Cytaty: Wierz mi, mądry człowiek wie, że nie ma kry­tyki szkod­li­wej. To brak kry­tyki przy­nosi szkodę. -Kuba Wojewódzki


wierz-mi-mądry-człowiek-wie-że nie  kry­tyki-szkod­li­wej-to brak-kry­tyki-przy­nosi-szkodę
Od­kry­wa się Cytaty: W Weimarze spot­ka­li się na wąskiej ścieżce w par­ku Goe­the i pe­wien kry­tyk li­terac­ki. Zo­baczyw­szy Goe­the­go, kry­tyk warknął: - Nie ustępuję dro­gi durniom. - A ja tak - od­po­wie­dział Goe­the i zszedł na bok. -Johann Wolfgang Goethe


Od­kry­wa się Cytaty: Od­kry­wam żałosną prawdę, że niektórzy ludzie rodzą się, a po­tem przechodzą przez cudze życie niekiedy je­dynie po to, aby in­nym ułat­wić od­kry­cie ja­kiejś gorzkiej wie­dzy o so­bie lub nie­rzad­ko zu­pełnie nieświado­mie pomóc im przetrwać. -Henryk Pająk


Od­kry­wa się Cytaty: Kry­tycy dzielą się na trzy gru­py. Pier­wsza – kry­tycy, którzy piszą to, co myślą. Dru­ga – którzy piszą to, co im każą. Trze­cia – którzy myślą to, co im każą. -Krzysztof Kieślowski


Od­kry­wa się Cytaty: Za­pyta­no New­to­na, czy dużo cza­su zajęło mu sfor­mułowa­nie od­kry­tych przez niego praw. Odpowiedział: - Od­kry­te prze­ze mnie pra­wa są bar­dzo pros­te. For­mułowałem je szyb­ko, ale przed­tem bar­dzo długo myślałem. -Isaac Newton


Od­kry­wa się Cytaty: Ubo­ga myśl kry­je się za kwiecistą mową. -Wang Czung


ubo­ga-myśl-kry­ ę-za kwiecistą-mową
Od­kry­wa się Cytaty: Szu­kamy wśród gwiazd, te­go co kry­je się w nas. -Kedar


szu­kamy-wśród-gwiazd-te­go-co kry­ ę-w nas
Od­kry­wa się Cytaty: Praw­dzi­wa cno­ta kry­tyk się nie boi. -Ignacy Krasicki


Od­kry­wa się Cytaty: Nie kry­tykuj mas­turbac­ji! To seks z kimś, ko­go się kocha!  -Woody Allen


nie-kry­tykuj-mas­turbac­ji-to seks-z kimś-ko­go ę-kocha 
Od­kry­wa się Cytaty: Gdy ob­serwu­je się, jak nasze cza­sy pysznią się od­kry­ciem sek­su, można się dzi­wić, że ludzkość nie wy­marła przed wiekami. -Jean Genet


gdy-ob­serwu­-ę-jak nasze-cza­sy-pysznią ę-od­kry­ciem-sek­su-można ę-dzi­wić-że ludzkość-nie wy­marła-przed-wiekami
Od­kry­wa się Cytaty: By każde­go ranka, Budzić się z uśmiechem I na no­wo od­kry­wać dzień, Sta­rać się być lep­szym, Od siebie wczorajszego  -rudolf88


by każde­go-ranka-budzić ę-z uśmiechem-i-na no­wo-od­kry­wać-dzień-sta­rać ę-być-lep­szym-od-siebie-wczorajszego 
Od­kry­wa się Cytaty: Ile to ta­jem­nic kry­je się w jed­nej wy­mianie spoj­rzeń ludzkich. -Aleksander Świętochowski


ile-to ­jem­nic-kry­ ę-w jed­nej-wy­mianie-spoj­rzeń-ludzkich
Od­kry­wa się Cytaty: Kocha­nego ciała nig­dy nie za wiele, Ale, ty, gru­basie, idź w cho­lerę! __________________________ Straszna dys­kry­minac­ja otyłych osób. Naj­gor­sze, kiedy spo­tyka niewin­ne dziec­ko, które jest np. wyśmiewa­ne w szko­le.. Najza­baw­niej­sze jest to, że znałam grub­sze­go chłopa­ka i on na wi­dok otyłej dziew­czy­ny mówił


Od­kry­wa się Cytaty: Ty­le piękna kry­je się w krop­li wo­dy ociekającej z płat­ka krwis­to-czer­wo­nej róży w blas­ku słońca... -Roman1992


ty­-piękna-kry­ ę-w krop­li-wo­dy-ociekającej-z płat­ka-krwis­to-czer­wo­nej-róży-w blas­ku-słońca
Od­kry­wa się Cytaty: W rzeczy­wis­tości nie poz­na­jemy nicze­go, po­nieważ praw­da kry­je się w głębi. -Demokryt


w rzeczy­wis­toś-nie poz­na­jemy-nicze­go-po­nieważ-praw­da-kry­ ę-w głębi
Od­kry­wa się Cytaty: W miarę jak się starze­jemy, od­kry­wamy, że naj­rzad­sza jest od­wa­ga myślenia. -Anatol France (François Anatole Thibault)