Od­nosze­nia Suk­cesów Cytaty

Od­nosze­nia Suk­cesów Cytaty: Są dwa spo­soby od­nosze­nia suk­cesów w życiu: al­bo dzięki włas­nej pra­cowi­tości, al­bo przez głupotę innych. -Jean de La Bruyére


są dwa-spo­soby-od­nosze­nia-suk­ów-w życiu-al­bo-dzięki-włas­nej-pra­cowi­toś-al­bo-przez-głupotę-innych
Od­nosze­nia Suk­cesów Cytaty: Suk­nia nie mu­si być ob­cisła, ale lu­bię widzieć, gdy ko­bieta jest ub­ra­na, gdzie ona się w tej suk­ni znajduje. -Bob Hope (Leslie Townes)


suk­nia-nie mu­-być-ob­cisła-ale-lu­bię-widzieć-gdy-ko­bieta-jest ub­ra­na-gdzie-ona ę-w tej suk­-znajduje
Od­nosze­nia Suk­cesów Cytaty: W łzach wy­biegła w stronę deszczu Pop­la­miona suk­nia cała W za­war­tości ciało miała Suk­nia jak ściera Ciało jak­by umiera Wy­piorę ci kiece Do pral­ni po­lecę Od­pla­mia­cza trochę użyję I ciało twe obmyje Po­wiem ci więcej Pop­la­miłaś mi ręce Te­raz rozumiem Też sam od­myć nie umiem Po­mogę to­bie a ty mi Wyjść przez te zam­knięte drzwi  -Ciepłylolo


Od­nosze­nia Suk­cesów Cytaty: pus­te życie masz, i ko­mu je dasz sko­ro nikt go nie zechce? ka­mien­na twarz, os­chły głos które­go nikt nie słucha i ten cichy szloch nocą do pluszo­wego ucha... pus­te życie, bez wad ulożony każdy dzień ideal­nie po dra­binie suk­cesów mkniesz uda­jesz- wiesz cze­go chcesz... pieniądze to nie wszystko, czy zdążysz to pojąć w porę?  -wesolutka214


Od­nosze­nia Suk­cesów Cytaty: Roz­ma­zana pla­ma - sam dość często od­noszę wrażenie, że nią jestem. -Woody Allen


roz­­zana-pla­- sam-dość-często-od­noszę-wrażenie-że ą-jestem
Od­nosze­nia Suk­cesów Cytaty: Suk­nia nie czy­ni człowieka. -Samuel Bogumił Linde


Od­nosze­nia Suk­cesów Cytaty: Nic tak dob­rze nie cha­rak­te­ryzu­je człowieka, jak je­go sposób od­nosze­nia się do głupców. -Stefan Garczyński


nic-tak-dob­rze-nie cha­rak­te­ryzu­-człowieka-jak ­go-sposób-od­nosze­nia ę-do głupców
Od­nosze­nia Suk­cesów Cytaty: Uporządko­wany wewnętrzny świat prze­konań, idei i war­tości wzmac­nia od­porność na niepo­wodze­nia, uczy cie­szyć się i do­ceniać małe suk­ce­sy, poz­wa­la le­piej kon­tro­lować spra­wy, na które możemy mieć wpływ. -Sławomir Lachowski


Od­nosze­nia Suk­cesów Cytaty:


cza­sem-od­noszĘ-­kie-wrażenie-że ludziom-nie chodzi-o ­mo-za­bija­nie-tyl­ko o chorą-przy­jem­ność-z za­bija­nia-~pa­weł
Od­nosze­nia Suk­cesów Cytaty:


Żeby-być-człowiekiem-suk­­su-nie trze­ba-być-mi­lione­remczłowiekiem-suk­­su-jest ę-wte­dy-kiedy-wyczu­wamy-w głębi-ducha
Od­nosze­nia Suk­cesów Cytaty: Cza­sami ja­kaś ciem­na godzi­na dziw­na przychodzi, że coś sa­mo z siebie nie działa al­bo nie wychodzi. A ty o tym za­pom­nij bo tak jak suk­ces tyl­ko suk­ces rodzi, tak niepokój ducha tyl­ko więcej niepo­wodzeń płodzi. -MarcoPolo


Od­nosze­nia Suk­cesów Cytaty: nie nau­czyłabym się bez ciebie la­tać w odmętach i przestworzach sy­pial­niane­go nieba ty tak wspa­niały kapitan moich uczuć dy­rygent pod­nosze­nia ciśnienia fi­lan­trop ob­razów na­malo­wanych przez moją duszę i wy­razów mo­jej bez­bron­ności najukochańszy  -Paulkaa


Od­nosze­nia Suk­cesów Cytaty: Wszystko, co mam, noszę z sobą. -Bias z Prieny


Od­nosze­nia Suk­cesów Cytaty: Odkąd cię poz­nałam, noszę w kie­sze­ni szminkę. -Halina Poświatowska


Od­nosze­nia Suk­cesów Cytaty: jes­tem tą cząstką Ciebie noszę w swym ciele dbałość tęsknoty  -Cykam


jes­tem-tą cząstką-ciebie-noszę-w swym-ciele-dbałość-tęsknoty 
Od­nosze­nia Suk­cesów Cytaty: Bo człowiek, który jest uczci­wy, jest cier­pli­wy i chce osiągnąć suk­ces pracą, jest bar­dzo cen­ny. Człowiek, który jest niecier­pli­wy, chce osiągnąć suk­ces w in­fantyl­ny sposób, nie jest godzien w ogóle nie ty­le co sza­cun­ku, a uwagi. -PoznajPrawdę


Od­nosze­nia Suk­cesów Cytaty: Dopiero w samym środku zimy przekonałem się, że noszę w sobie niepokonane lato. -Albert Camus


dopiero-w-samym-środku-zimy-przekonałem-ę-że-noszę-w-sobie-niepokonane-lato
Od­nosze­nia Suk­cesów Cytaty: wy­noszę siebie bez egzal­tacji wzrastam dla Ciebie ten tlen  -Cykam


wy­noszę-siebie-bez-egzal­tacji-wzrastam-dla-ciebie-ten-tlen