Od­nosze­nia Cytaty

Od­nosze­nia Cytaty: Roz­ma­zana pla­ma - sam dość często od­noszę wrażenie, że nią jestem. -Woody Allen


roz­­zana-pla­- sam-dość-często-od­noszę-wrażenie-że ą-jestem
Od­nosze­nia Cytaty: Nic tak dob­rze nie cha­rak­te­ryzu­je człowieka, jak je­go sposób od­nosze­nia się do głupców. -Stefan Garczyński


nic-tak-dob­rze-nie cha­rak­te­ryzu­-człowieka-jak ­go-sposób-od­nosze­nia ę-do głupców
Od­nosze­nia Cytaty: Są dwa spo­soby od­nosze­nia suk­cesów w życiu: al­bo dzięki włas­nej pra­cowi­tości, al­bo przez głupotę innych. -Jean de La Bruyére


są dwa-spo­soby-od­nosze­nia-suk­ów-w życiu-al­bo-dzięki-włas­nej-pra­cowi­toś-al­bo-przez-głupotę-innych
Od­nosze­nia Cytaty:


cza­sem-od­noszĘ-­kie-wrażenie-że ludziom-nie chodzi-o ­mo-za­bija­nie-tyl­ko o chorą-przy­jem­ność-z za­bija­nia-~pa­weł
Od­nosze­nia Cytaty: nie nau­czyłabym się bez ciebie la­tać w odmętach i przestworzach sy­pial­niane­go nieba ty tak wspa­niały kapitan moich uczuć dy­rygent pod­nosze­nia ciśnienia fi­lan­trop ob­razów na­malo­wanych przez moją duszę i wy­razów mo­jej bez­bron­ności najukochańszy  -Paulkaa


Od­nosze­nia Cytaty: Wszystko, co mam, noszę z sobą. -Bias z Prieny


Od­nosze­nia Cytaty: Odkąd cię poz­nałam, noszę w kie­sze­ni szminkę. -Halina Poświatowska


Od­nosze­nia Cytaty: jes­tem tą cząstką Ciebie noszę w swym ciele dbałość tęsknoty  -Cykam


jes­tem-tą cząstką-ciebie-noszę-w swym-ciele-dbałość-tęsknoty 
Od­nosze­nia Cytaty: Dopiero w samym środku zimy przekonałem się, że noszę w sobie niepokonane lato. -Albert Camus


dopiero-w-samym-środku-zimy-przekonałem-ę-że-noszę-w-sobie-niepokonane-lato
Od­nosze­nia Cytaty: wy­noszę siebie bez egzal­tacji wzrastam dla Ciebie ten tlen  -Cykam


wy­noszę-siebie-bez-egzal­tacji-wzrastam-dla-ciebie-ten-tlen 
Od­nosze­nia Cytaty: cho­ciaż nic mi się nie uda­je, pod­noszę głowę i idę dalej. -blanejszyna


cho­ciaż-nic-mi ę-nie uda­-pod­noszę-głowę-i idę-dalej
Od­nosze­nia Cytaty: Uważają mnie za in­te­lek­tualistę, po­nieważ noszę oku­lary, a mo­je fil­my za war­tościowe, bo... trze­ba do nich dopłacać. -Woody Allen


uważają-mnie-za in­te­lek­tualistę-po­nieważ-noszę-oku­lary-a mo­-fil­my-za war­tościowe-bo-trze­ba do nich-dopłacać
Od­nosze­nia Cytaty: ..to nie znaczy, że na Ciebie krzyczę. Po pros­tu pod­noszę głos, abyś w końcu zro­zumiał co do Ciebie mówię. -AnDree


to nie znaczy-że na ciebie-krzyczę-po-pros­-pod­noszę-głos-abyś-w końcu-zro­zumiał-co do ciebie-mówię
Od­nosze­nia Cytaty: Już od najmłod­szych lat mój spaczo­ny cha­rak­ter mówi mi, że jes­tem in­ny niż ogół śmier­telników. Tu również od­noszę sukcesy. -Salvador Dalí


już-od najmłod­szych-lat-mój-spaczo­ny-cha­rak­ter-mówi-mi-że jes­tem-in­ny-ż-ogół-śmier­telników-tu również-od­noszę
Od­nosze­nia Cytaty: O królu Agrypie opowiadano, że dał pierwszeństwo w przejściu pochodowi z narzeczoną. Mędrcy chwalili go za to, pytając:


Od­nosze­nia Cytaty: Kiedy zro­zumiecie, że dro­gie lo­ga, to nie dro­ga do Bo­ga i kiedy przes­ta­niecie prze­liczać jaką ma war­tość, to co noszę na nogach?  -szajbuss


kiedy-zro­zumiecie-że dro­gie-lo­ga-to nie dro­ga-do bo­ga-i kiedy-przes­­niecie-prze­liczać-jaką- war­tość-to co noszę
Od­nosze­nia Cytaty: Pe­wien lis­to­nosz w Kalkucie, no­sił do pra­cy papucie. To jest fakt oczywisty, prze­cież noszę w nich lis­ty - tak tłumaczył sąsiadom w Kalkucie. ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


pe­wien-lis­to­nosz-w kalkucie-no­ł-do pra­cy-papucie-to-jest fakt-oczywisty-prze­cież-noszę-w nich-lis­ty-tak-tłumaczył-sąsiadom
Od­nosze­nia Cytaty: Uj­rzałem siebie w li­niach na dłoni. Li­nia głowy pochy­lała się i gasła. Li­nia ser­ca bladła w obojętności. Li­nia życia biegła w mrok. In­ne li­nie wy­sychały u źródeł. Mo­je oczy opuściły dłoń. wy­ciągnąłem rękę ku przyszłości. Za­wisła w próżni. -adamzjawora