Od­ważnie Cytaty

Od­ważnie Cytaty: Ludzie są prze­ważnie źli. -Bias z Prieny


Od­ważnie Cytaty: Roz­ważnie wy­pada czy­nić, co czynisz. -Cyceron


roz­ważnie-wy­pada-czy­ć-co czynisz
Od­ważnie Cytaty: Mo­ral­ność w prak­ty­ce to prze­ważnie zła wo­la i zawiść. -Johann Wolfgang Goethe


mo­ral­ność-w prak­ty­-to prze­ważnie-zła-wo­-i zawiść
Od­ważnie Cytaty: O miłości mówi się po­ważnie, naj­le­piej na stojąco. -daniello


o miłoś-mówi ę-po­ważnie-naj­­piej-na stojąco
Od­ważnie Cytaty: Nie każdy jest ko­walem swe­go lo­su. Prze­ważnie by­wa się kowadłem. -Wiesław Malicki


nie-każdy-jest ko­walem-swe­go-lo­su-prze­ważnie by­wa ę-kowadłem
Od­ważnie Cytaty: Ten, kto się śmieje os­tatni, prze­ważnie nie ma jed­ne­go zęba na przedzie. -Baruch Spinoza


ten-kto ę-śmieje-os­tatni-prze­ważnie-nie  jed­ne­go-zęba-na przedzie
Od­ważnie Cytaty: Ta­ka ze mnie romantyczka Tyś jest Roman A ja tyczka Po­nieważ do nicze­go nie można pod­chodzić zbyt po­ważnie ;)  -K. K. Hunt


ta­ka-ze mnie-romantyczka-tyś-jest roman-a-ja tyczka-po­nieważ-do nicze­go-nie można-pod­chodzić-zbyt-po­ważnie- 
Od­ważnie Cytaty: Wol­ność to­tal­na ludzi, zaw­sze w kon­sek­wen­cji jest złem i to prze­ważnie ok­ru­cieństwem. -fyrfle


wol­ność-to­tal­na-ludzi-zaw­sze-w kon­sek­wen­cji-jest złem-i to prze­ważnie-ok­ru­cieństwem
Od­ważnie Cytaty: Naj­gor­sze w kom­plek­sie niższości jest to, że cier­pią nań prze­ważnie niewłaści­wi ludzie. -Jacques Tati


naj­gor­sze-w kom­plek­sie-ższoś-jest to-że cier­pią-nań-prze­ważnie-niewłaś­wi-ludzie
Od­ważnie Cytaty: Gdy­by można było spoj­rzeć na świat bez żad­nej ochro­ny, uczci­wie i od­ważnie - pękłyby nam serca. -Olga Tokarczuk


gdy­by-można-było-spoj­rzeć-na świat-bez-żad­nej-ochro­ny-uczci­wie-i od­ważnie- pękłyby-nam-serca
Od­ważnie Cytaty: Nałóg trak­to­wany po­ważnie, prak­ty­kowa­ny z całą świado­mością i me­todą, kry­je w so­bie wiele nie dających się zap­rzeczyć przyjemności!  -Michał Choromański


nałóg-trak­to­wany-po­ważnie-prak­ty­kowa­ny-z całą-świado­mośą-i me­todą-kry­-w so­bie-wiele-nie dających ę-zap­rzeczyć
Od­ważnie Cytaty: Oczy prze­ważnie ot­wierają się do­piero wtedy, gdy do niektórych roz­działów nasze­go życia - za­mykają się drzwi. -Szusz


oczy-prze­ważnie-ot­wierają ę-do­piero-wtedy-gdy-do niektórych-roz­działów-nasze­go-życia- za­mykają ę-drzwi
Od­ważnie Cytaty: Ludzie są prze­ważnie ciekaw­si, kiedy nic nie ro­bią niż wte­dy, kiedy ro­bią coś. -Gertruda Stein


ludzie-są prze­ważnie-ciekaw­-kiedy-nic-nie ro­bią-ż-wte­dy-kiedy-ro­bią-coś
Od­ważnie Cytaty: Mo­ral­ne oburze­nie składa się prze­ważnie w 2% z mo­ral­ności, w 48% z oburze­nia i w 50% z zawiści. -Autor nieznany


mo­ral­ne-oburze­nie-składa ę-prze­ważnie-w 2% z mo­ral­noś-w 48%-z oburze­nia-i w 50%-z zawiś
Od­ważnie Cytaty: Mężczyźni nie trak­to­wali jej po­ważnie, dopóki ich nie za­biła, ale wte­dy to już nap­rawdę nie miało żad­ne­go znaczenia. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


mężczyź-nie trak­to­wali-jej-po­ważnie-dopóki-ich-nie za­biła-ale-wte­dy-to już-nap­rawdę-nie miało-żad­ne­go-znaczenia
Od­ważnie Cytaty: Żar­ty żartami Zaczną się dziura­we żarty Żar­to­wał ka­wał nażarty Z dziury ementalera Której żart już teraz Był po­ważnie rdzą przeżarty. -awatar


Żar­ty-żartami-zaczną ę-dziura­we-żarty-Żar­to­wał-ka­wał-nażarty-z-dziury-ementalera-której-żart-już-teraz-był-po­ważnie-rdzą
Od­ważnie Cytaty: Ko­bieta, aby pójść do łóżka z mężczyzną, pot­rze­buje blis­kości, zaufa­nia i poczu­cia więzi. Mężczyz­na – prze­ważnie – pot­rze­buje tyl­ko miejsca. -Janusz Leon Wiśniewski


Od­ważnie Cytaty: Próby po­godze­nia się ze śmier­cią to główny mo­tor ludzkich działań - działań prze­ważnie zmie­rzających do unik­nięcia śmier­ci, do jej przez­wy­ciężenia, do zap­rzecze­nia w ta­ki czy in­ny sposób, że jest os­ta­tecznym przez­nacze­niem człowieka. -Ernest Becker