Od­wagą Cytaty

Od­wagą Cytaty: Na­hal­nie ją roz­bierał, aż czuła dreszcze na ciele z nad­wagą, tra­ciła przy­tom­ność szmat­ki zrzu­cała z po­wagą, tak się roz­marzyła, w bez­senne no­ce ba­rany liczyła, już myślała, że to amant ją ma­ca, a to gry­pa była. -Twarz


Od­wagą Cytaty: Uważam, że prze­waga życia nad śmier­cią jest tak niewyob­rażal­na, że za­pew­nienie spraw­cy zbrod­ni zabójstwa tak niewyob­rażal­nej prze­wagi nad je­go ofiarą, jak prze­waga: ja będę żył, a ty nie będziesz, jest głębo­ko niemoralne. -Lech Kaczyński


Od­wagą Cytaty: Po­lacy są samą od­wagą. Są straszni!  -Dorothy Thompson


po­lacy-są samą-od­wagą-są straszni 
Od­wagą Cytaty: Waga jest z natury skłonna do kradzieży. -Ramon Gomez De La Serna


Od­wagą Cytaty: Najlepszą wagą do ważenia przyjaźni jest nieszczęście. -Plutarch


najlepszą-wagą-do-ważenia-przyjaź-jest-nieszczęście
Od­wagą Cytaty: Kto od­wagą słaby, ten moc­ny chytrością. -William Blake


kto-od­wagą-słaby-ten-moc­ny-chytrośą
Od­wagą Cytaty: Chwa­leb­na jest w życiu równo­waga i zaw­sze to sa­mo oblicze. -Cyceron


chwa­leb­na-jest w życiu-równo­waga-i zaw­sze-to ­mo-oblicze
Od­wagą Cytaty: Luz i swoboda Równo­waga umysłu Uczta duchowa Krys­ty­na Sz. 25.09.2014r. -krysta


luz-i swoboda-równo­waga-umysłu-uczta-duchowa-krys­ty­na-sz-25092014r
Od­wagą Cytaty: Po­kojem myśli i po­wagą ciała dzieją się wiel­kie czyny. -Zygmunt Krasiński


po­kojem-myśli-i po­wagą-ciała-dzieją ę-wiel­kie-czyny
Od­wagą Cytaty: Waga wydarzeń uchodzi prawie zawsze uwagi tych, którzy są ich świadkami. -Andre Maurois


waga-wydarzeń-uchodzi-prawie-zawsze-uwagi-tych-którzy-są-ich-świadkami
Od­wagą Cytaty: Kto raz od­waży się pójść da­lej, ten z od­wagą na sztan­darze przez życie przejdzie. -Ryder


kto-raz-od­waży ę-pójść-da­lej-ten-z od­wagą-na sztan­darze-przez-życie-przejdzie
Od­wagą Cytaty: Nie ma gra­nicy między od­wagą a sza­leństwem, po­nieważ człowiek zaw­sze był, jest i będzie szalony. -NightHuntress


nie- gra­nicy-między-od­wagą-a sza­ństwem-po­nieważ-człowiek-zaw­sze-był-jest i będzie-szalony
Od­wagą Cytaty: w stwarza­niu siebie bez przerwy od nowa na przemian z od­wagą i lękiem układasz i burzysz świat różnych wymiarów z przeświad­cze­niem niezbitym że można że trzeba uciec... od swo­jej biografii  -Maverick123


Od­wagą Cytaty: Spóźniłeś się Os­tatni pre­torianie Wiec nie wie­działeś Że już mnie podeptano Lo­jal­nie i z od­wagą Po­dep­tałeś mnie Dwakroć  -RozaR


spóźłeś ę-os­tatni-pre­torianie-wiec-nie wie­działeś-Że-już-mnie-podeptano-lo­jal­nie-i z od­wagą-po­dep­łeś-mnie-dwakroć 
Od­wagą Cytaty: Płonęła już cała bied­niej­sza część Mor­pork. Bo­gat­si, god­niej­si mie­szkańcy An­kh, na dru­gim brze­gu rze­ki, reago­wali na sy­tuację z bez­przykładną od­wagą, gorączko­wo burząc mosty. -Terry Pratchett


Od­wagą Cytaty: Na­miętność spra­wia, że nie widzi­my jas­no. Żonę wy­bieraj trzeźwo i z roz­wagą, kiedy cię nie dręczy niecier­pli­wa żądza. Ludzie się wiążą małżeństwem w naj­gor­szym mo­men­cie – kiedy płoną. -Hagiwara Sakutaro


Od­wagą Cytaty: Rzeczy­wis­tość zresztą jest zaw­sze ciekaw­sza od fik­cji, po­nieważ ob­ciążona jest wagą real­ności. Jest to ta­ka różni­ca, jak między jawą a snem. Śnić się nam może Bóg wie co. Na­tomiast na ja­wie jes­teśmy przy­kuci do nasze­go bytu. -Stanisław Lem


Od­wagą Cytaty: Na­wet Pol­skie le­wac­two Kłania się krzyżowi W opuszczo­nej świąty­ni Nie krzykną Z po­waga wyjdą Usza­nują miej­sce Za­pom­niane przez ludzi Tak ważne dla ojców Z których się zrodziły Dys­kret­nie - w ten sposób Pokłonią się Krzyżowi  -RozaR