Od­wróci Cytaty

Od­wróci Cytaty: Roz­ma­wiałam z przyjaciółką. Nag­le ona powiedziała: - Szczęście ci ucieka. - Wiem.- odpowiedziałam - To dlacze­go sie­dzisz tu­taj ze mną za­miast ro­bić wszys­tko żeby było Two­je? - za­pytała jak­by z pre­ten­sją w głosie. - Muszę cze­kać, aż do mnie wróci. - A jeśli nie wróci? - Wróci. Ja to wiem. - Skąd? Te­raz na mo­jej twarzy po­jawił się uśmiech. - To obiet­ni­ca, którą widzę w każdym je­go spojrzeniu. -Blutengel


Od­wróci Cytaty: Jeżeli coś kochasz, daj mu wol­ność. Jeżeli wróci do Ciebie, jest Two­je. Jeżeli nie wróci, oz­nacza to, że nig­dy od początku Two­je nie było. -Salomon


jeżeli-coś-kochasz-daj-mu wol­ność-jeżeli wró-do ciebie-jest two­-jeżeli nie wró-oz­nacza-to-że nig­dy-od początku-two­
Od­wróci Cytaty: Kiedy wróci, drzwi będą dla Niego ot­warte. Lecz kiedy wróci pew­ny te­go, że kocha, pew­ny że znów nie odej­dzie i że Je­go słowa będą prze­pełnione po pros­tu miłością - wte­dy do­piero się w nich pojawię. -szantiil


Od­wróci Cytaty: Co minęło, nie wróci; daremne błagania! -Tytus Carus Lukrecjusz


Od­wróci Cytaty:


my-ludzie-wró­my-skąd-przyszliśmy-~ pa­weł-rychlica 
Od­wróci Cytaty: Wytrąca po­woli z równo­wagi fakt za­nika­nia w przes­trze­ni. Od­da­lania się na os­tatni plan świado­mości. Pod is­kra­mi łez uk­ry­ty głębo­ko czar dni, które już nie wrócą. Zwątpienie...Uk­ry­te pod emoc­ja­mi uczu­cia nie mogą już nig­dy uj­rzeć nieba. Nig­dy nie wróci błękit chwil, nig­dy nie wróci ma­gia no­cy. Choć my jes­teśmy ta­cy różni, Nasze niebo jest ta­kie sa­mo. Tęsknię za ciepłem pro­mieni słońca... mi­gota­niem gwiazd... błyskawicami... piorunami... naszym pos­trze­ganiem słowa 'razem'... -innocentryczna


Od­wróci Cytaty: To co było już nie wróci - To esen­cja moich za­sad :)  -Mała Mi


to co było-już-nie wró- to esen­cja-moich-za­sad- 
Od­wróci Cytaty: Jeśli nie możesz od­na­leźć coś co znikło, cze­kaj aż sa­mo wróci ... -Cykam


jeśli-nie możesz-od­na­źć-coś-co znikło-cze­kaj-aż ­mo-wró
Od­wróci Cytaty: Gdy tyl­ko noc opuści dzień..tęsknij do słońca..Wróci. Prze­cież obiecało. -agusia96


gdy-tyl­ko-noc-opuś-dzieńtęsknij-do słońcawró-prze­cież obiecało
Od­wróci Cytaty: Wszys­tko, co minęło, już nie wróci, wspom­nieniami, tyl­ko ser­ce się smuci. -Lynx71


wszys­tko-co minęło-już-nie wró-wspom­nieniami-tyl­ko-ser­ ę-smuci
Od­wróci Cytaty: każda z tych chwil jest piękna prze­cież dzieje się ona tyl­ko raz i nig­dy już nie wróci  -samothnick


każda-z tych-chwil-jest piękna-prze­cież-dzieje ę-ona-tyl­ko-raz-i-nig­dy-już-nie wró 
Od­wróci Cytaty: Nie zmar­nuj chwi­li, bo ona już nie wróci. -AnDree


nie-zmar­nuj-chwi­li-bo ona-już-nie wró
Od­wróci Cytaty: Człowiek nig­dzie nap­rawdę nie był, póki nie wróci do domu. -Terry Pratchett


człowiek-nig­dzie-nap­rawdę-nie był-póki-nie wró-do domu
Od­wróci Cytaty: Słońce smut­ku wy­pali ziemię, Mróz w lód prze­mieni no­cy łzy. Księżyc ro­zis­krzy śniego­wy puch, W końcu wios­na wróci, ale nie ty  -Margit Sandemo


słoń-smut­ku-wy­pali-ziemię-mróz-w lód-prze­mieni-no­cy-łzy-księżyc-ro­zis­krzy-śniego­wy-puch-w-końcu-wios­na-wró-ale-nie ty 
Od­wróci Cytaty: Gdy wróci noc, znów pójdę sam na pus­ty plac przed Notre-Dame i cień mój pom­knie za mną tam z wielką wa­lizką rozpaczy. -Konstanty Ildefons Gałczyński


gdy-wró-noc-znów-pójdę-sam-na-pus­ty-plac-przed-notre-dame-i-cień-mój-pom­knie-za mną-tam-z-wielką-wa­lizką-rozpaczy
Od­wróci Cytaty: `Jut­ro już wszys­tko wróci do normy.. roz­wrzeszcza­ne dzieci, za­ganiani rodzice, ludzie z ma­sa włas­nych mniej­szych lub większych prob­lemów na głowie. -bluecaffe


`jut­ro-już-wszys­tko-wró-do normy-roz­wrzeszcza­ne-dzieci-za­ganiani-rodzice-ludzie-z ­-włas­nych-mniej­szych-lub-większych
Od­wróci Cytaty: Ani się woda wróci, która upłynęła, także ani godzina, która już minęła. -Anonim


ani-ę-woda-wró-która-upłynęła-także-ani-godzina-która-już-minęła
Od­wróci Cytaty: Kiedy upa­dałeś ja po­mogłam Ci się pod­nieść. Mając nadzieję, że sy­tuac­ja kiedyś się od­wróci i to Ty mi pomożesz. Te­raz ja upa­dam, a Ciebie nie ma... -opuszczona


kiedy-upa­dałeś-ja po­mogłam-ci ę-pod­nieść-mając nadzieję-że sy­tuac­ja-kiedyś ę-od­wró-i to ty mi pomożesz-te­raz