Oddech To Wyob­raźnia Cytaty

Oddech To Wyob­raźnia Cytaty: Kto wyob­raźnią wo­juje, w wyob­raźni ginie. -Stanisław Lem


kto-wyob­raźą-wo­juje-w wyob­raź-ginie
Oddech To Wyob­raźnia Cytaty: Czy­tanie książek to nie jest zwykłe kle­panie wy­razów na­pisa­nych na kar­tce, przes­trze­ganie in­terpun­kcji. To coś więcej. To coś więcej na­zywa się naszą wyob­raźnią ... Czyż nasza wyob­raźnia nie jest piękna ?  -MarzycielS


Oddech To Wyob­raźnia Cytaty: Wyob­raźnia bez wie­dzy może stworzyć rzeczy piękne. Wie­dza bez wyob­raźni naj­wyżej doskonałe. -Albert Einstein


wyob­raźnia-bez-wie­dzy-może-stworzyć-rzeczy-piękne-wie­dza bez-wyob­raź-naj­wyżej-doskonałe
Oddech To Wyob­raźnia Cytaty: Otoczo­na za­pachem pa­mięci Szu­kam cię wśród zim­nej pościeli Na próżno. Wtu­lona w sa­mot­ności czułość Czuję na so­bie Twój oddech To wyob­raźnia. Tonąc w przes­trze­ni marzeń Pragnę poczuć Twój dotyk. Po­siądź mnie. Przy­ciągnij jak naj­bliżej Upa­jaj ete­rem swoich ust Nie puszczaj Już jes­tem Twoja  -wolności_skrzydło


Oddech To Wyob­raźnia Cytaty: plaża w bi­kini - wyob­raźnia z fantazją w let­nim upale  -Maverick123


plaża-w bi­kini-wyob­raźnia-z fantazją-w-let­nim-upale 
Oddech To Wyob­raźnia Cytaty: Najwyraźniej/sza/ W ciemną noc wzrok wyostrza Wyob­raźnia śni K.A.Sz. 09.04.2016r. -Cris


najwyraźniejsza-w-ciemną-noc-wzrok-wyostrza-wyob­raźnia-ś-kasz-09042016r
Oddech To Wyob­raźnia Cytaty: Gdy za­pada zmrok, z uk­ry­cia wychodzi wyob­raźnia i wy­pełnia bra­ki postrzegania. -Ryder


gdy-za­pada-zmrok-z uk­ry­cia-wychodzi-wyob­raźnia-i wy­pełnia-bra­ki-postrzegania
Oddech To Wyob­raźnia Cytaty: Na­wet wyob­raźnia tra­ci pew­ność siebie, gdy ro­zum się do niej dobiera. -Andrzej Klawitter


na­wet-wyob­raźnia-tra­-pew­ność-siebie-gdy-ro­zum ę-do niej-dobiera
Oddech To Wyob­raźnia Cytaty: Wyob­raźnia działa tyl­ko wte­dy, gdy pew­ne kwes­tie po­zos­tają uk­ry­te, czy niedopowiedziane. -qches


wyob­raźnia-działa-tyl­ko-wte­dy-gdy-pew­ne-kwes­tie-po­zos­tają-uk­ry­te-czy-niedopowiedziane
Oddech To Wyob­raźnia Cytaty: Wyob­raźnia zos­tała da­na człowieko­wi, by wy­nag­rodzić mu to, czym nie jest; poczu­cie hu­moru - by go pocieszyć. -Francis Bacon


wyob­raźnia-zos­ła-da­na-człowieko­wi-by wy­nag­rodzić-mu to-czym-nie jest-poczu­cie-hu­moru- by go pocieszyć
Oddech To Wyob­raźnia Cytaty: Człowiek pot­ra­fi uczy­nić i to, cze­go nie zdoła ogarnąć je­go wyob­raźnia. Je­go czoło prze­cina ga­lak­tykę absurdu. -René Char


człowiek-pot­ra­fi-uczy­ć-i to-cze­go-nie zdoła-ogarnąć-­go-wyob­raźnia-je­go czoło-prze­cina-ga­lak­tykę-absurdu
Oddech To Wyob­raźnia Cytaty: W baśniach tkwi ero­tyczna siła po­budza mi wyob­raźnię na­miętnie .. dziew­czyn­ka z za­pałka­mi i szew­czyk dra­tew­ka.. ..sierot­ka ma­rysia i królew­na śnieżka.. ..bal­ta­zar gąbka i smok wawelski.. przesadziłem..?może.. baśń to wyob­raźnia venus.. tu­taj wszys­tko jest możli­we .. kruk i lis.. ..czer­wo­ny kap­tu­rek i bab­cia.. ..an­dersen i bra­cia grimm.. -zlo282


Oddech To Wyob­raźnia Cytaty: Wyob­raźnia to piękna rzecz. Spełnia marze­nia, których nie spełnia życie. {z mo­jego mob­lo; 15.11.2014}  -watchingmefall


wyob­raźnia-to piękna-rzecz-spełnia marze­nia-których-nie spełnia-życie-z-mo­jego-mob­lo-15112014 
Oddech To Wyob­raźnia Cytaty: Nie można żyć światem, który stworzyła nasza wyob­raźnia. To, co kocha­my w dru­gim człowieku, jest często również wyt­wo­rem naszej wyobraźni. -Marta Fox


nie-można-żyć-światem-który-stworzyła-nasza-wyob­raźnia-to co kocha­my-w dru­gim-człowieku-jest często-również-wyt­wo­rem-naszej
Oddech To Wyob­raźnia Cytaty: Wyob­raźnia rozkłada wszys­tko na drob­ne ele­men­ty zgod­nie z pra­wami wy­wodzący­mi się z głębi duszy, a po­tem zbiera je i układa, bu­dując z nich zu­pełnie no­wy świat. -Charles Baudelaire


Oddech To Wyob­raźnia Cytaty: Na szczęście gdzieś po­między przy­pad­kiem a ta­jem­nicą znaj­du­je się wyob­raźnia, je­dyna rzecz, która chro­ni naszą wol­ność, mi­mo te­go, że ludzie sta­rają się ją og­ra­niczać al­bo całkiem zniszczyć. -Luis Bunuel


Oddech To Wyob­raźnia Cytaty: Śpię i śnię Jes­tem w swo­jej włas­nej krainie Zwie się Wyob­raźnią Są tam przeróżne ma­giczne stworze­nia Te małe i te duże Jest też gar­stka ludzi Tych dob­rych i kochających  -Myśli1


Śpię-i śę-jes­tem-w swo­jej-włas­nej-krainie-zwie ę-wyob­raźą-są-tam-przeróżne-­giczne-stworze­nia-te-łe-i te że-jest-też
Oddech To Wyob­raźnia Cytaty: