Ogóle Dla Cytaty

Ogóle Dla Cytaty: Nie umrę w ogóle dla siebie, lecz tylko dla innych dla tych z którymi stracę łączność. -Johann Gottlieb Fichte


nie-umrę-w-ogó-dla-siebie-lecz-tylko-dla-innych-dla-tych-z-którymi-stracę-łączność
Ogóle Dla Cytaty: Robiłem filmy, żeby porozmawiać z ludźmi. Sztuka dla sztuki, forma dla formy, porażanie swoją przenikliwością czy talentem w ogóle mnie nie interesowały. Moim celem było opowiedzenie historii, które zajmują ludzi dlatego, że są im bliskie. -Krzysztof Kieślowski


Ogóle Dla Cytaty: Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś. -Hans Georg Gadamer


kto-mówi-językiem-niezrozumiałym-dla-nikogo-poza-nim-nie-mówi-w-ogó-mówić-to-mówić-do-kogoś
Ogóle Dla Cytaty: Klient nie kupuje dlatego, że coś jest w ogóle dobre, tylko dlatego, że jest to dobre właśnie dla niego. -Adam Ygnasik


klient-nie-kupuje-dlatego-że-coś-jest-w-ogó-dobre-tylko-dlatego-że-jest-to-dobre-właśnie-dla-niego
Ogóle Dla Cytaty: Pat­rzą w twarz, uśmie­chają się, mówią; jak się masz? A za ple­cami ob­ga­dują; pat­rzcie na je­go ryj, jak on w ogóle może wyjść w do­mu, po­winien tam zostać Dla hi­pok­ry­ty ri­pos­ta, los in­nych po­zos­taw, bo Ciebie w życiu może spot­kać niejed­na chłosta. -szajbuss


Ogóle Dla Cytaty: Ko­bieta od­da­je się cza­sem naj­pełniej, za­nim jeszcze od­da się fi­zycznie, od­da­je słowem, drob­nym ges­tem, prze­lot­nym po­całun­kiem, a cza­sem uległość mo­ral­na by­wa dla niej ważniej­sza od uległości fi­zycznej, która z roz­maitych po­wodów może w ogóle nie nastąpić. -Olgierd Terlecki


Ogóle Dla Cytaty: Mundur oznacza w ogóle nagość. -Zygmunt Freud


Ogóle Dla Cytaty: Całkowita wolność to zapomnienie o niej w ogóle. -Eugeniusz Kołda


całkowita-wolność-to-zapomnienie-o-niej-w-ogó
Ogóle Dla Cytaty: Mun­dur oz­nacza w ogóle nagość. -Zygmunt Freud


Ogóle Dla Cytaty: Niepodobieństwem jest w ogóle żyć z kimkolwiek. -Maria Kalergi


niepodobieństwem-jest-w-ogó-żyć-z-kimkolwiek
Ogóle Dla Cytaty: Pech ma w ogóle mu­zykal­ne ucho i lu­bi się ryt­micznie powtarzać. -Michał Choromański


pech- w ogó-mu­zykal­ne-ucho-i lu­bi ę-ryt­micznie-powtarzać
Ogóle Dla Cytaty: Pech ma w ogóle muzykalne ucho i lubi się rytmicznie powtarzać. -Michał Choromański


Ogóle Dla Cytaty: dob­ry wojownik nie śmieje się w ogóle ra­duje życie  -Cykam


dob­ry-wojownik-nie-śmieje ę-w ogó-ra­duje-życie 
Ogóle Dla Cytaty: Każdy musi być przeceniany, inaczej nie byłby w ogóle doceniony. -Rahel Varnhagen von Ense


każdy-musi-być-przeceniany-inaczej-nie-byłby-w-ogó-doceniony
Ogóle Dla Cytaty: Cza­sem le­piej wy­lać słowa na pa­pier, niż je w ogóle mówić. -AnDree


cza­sem-­piej-wy­ć-słowa-na pa­pier-ż- w ogó-mówić
Ogóle Dla Cytaty: Tam, gdzie wszyscy myślą to samo, w ogóle niewiele się myśli. -Heiner Geissler


tam-gdzie-wszyscy-myślą-to-samo-w-ogó-niewiele-ę-myśli
Ogóle Dla Cytaty: Ludzie w ogóle są istotami irracjonalnymi. Jedną ręką budują, drugą niszczą. -Maria Kuncewicz


ludzie-w-ogó-są-istotami-irracjonalnymi-jedną-ręką-budują-drugą-niszczą
Ogóle Dla Cytaty: W ogóle dobrzy ojcowie trafiają się rzadko. Z rodziców tylko matki są niezawodne. -Janina Wieczerska - Zabłocka


w-ogó-dobrzy-ojcowie-trafiają-ę-rzadko-z-rodziców-tylko-matki-są-niezawodne