Ok­reśla Cytaty

Ok­reśla Cytaty: Jadło ok­reśla świadomość. -Herbert George Wells


Ok­reśla Cytaty: Byt ok­reśla świado­mość. A dobrobyt?  -Horacy Safrin


byt-ok­reś-świado­mość-a dobrobyt 
Ok­reśla Cytaty: Miłość przek­reśla wszel­kie reguły. -Talmud


miłość-przek­reś-wszel­kie-reguły
Ok­reśla Cytaty: Przy­padek to miano, którym ok­reśla­my zasługi innych. -Jacques Deval


przy­padek-to miano-którym ok­reś­my-zasługi-innych
Ok­reśla Cytaty: Zbyt późno się nau­czyła, że świado­mość ok­reśla byt. -P » Terry Pratchett » Równoumagicznienie


Ok­reśla Cytaty: Krzycze­li na je­go cześć


krzycze­li-na ­go-cześć-niech-żyje-ale-nie ok­reś­li-jak długo
Ok­reśla Cytaty: Cha­rak­ter człowieka naj­le­piej ok­reśla się przez to, co uz­na­je on za śmieszne. -Johann Wolfgang Goethe


cha­rak­ter-człowieka-naj­­piej-ok­reś ę-przez-to-co uz­na­-on za śmieszne
Ok­reśla Cytaty: Tożsa­mość każdej ro­zum­nej is­to­ty jest ok­reśla­na przez język, ko­muni­kację po­między tą is­totą, a in­ny­mi, które ją otaczają. -Robert Anthony Salvatore


toż­mość-każdej-ro­zum­nej-is­to­ty-jest ok­reś­na-przez-język-ko­muni­kację-po­między-tą is­totą-a in­ny­mi-które
Ok­reśla Cytaty: Żaden grzech nie przek­reśla człowieka. Ale kiedy człowiek po­kocha niena­wiść i zem­stę, to się na pew­no od Bo­ga oddala. -Jan Grzegorczyk


Żaden-grzech-nie przek­reś-człowieka-ale kiedy-człowiek-po­kocha-niena­wiść-i zem­stę-to ę-na pew­no-od bo­ga-oddala
Ok­reśla Cytaty: Two­je działanie, i tyl­ko two­je działanie, ok­reśla twoją wartość. -Johann Gottlieb Fichte


two­-działanie-i tyl­ko-two­-działanie-ok­reś-twoją-wartość
Ok­reśla Cytaty: Wyglądała jak książka, którą w bib­liotecznych ka­talo­gach ok­reśla się ja­ko „lek­ko pod­niszczoną”, choć uczci­wość na­kazu­je przyz­nać, że spra­wiała wrażenie nad­niszczo­nej, przed­niszczo­nej, za­niszczo­nej a praw­do­podob­nie również śródniszczonej. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


Ok­reśla Cytaty: Miał ochotę od­rzec, że cała ta ga­dani­na o uczu­ciach nie ma sen­su. Że uczu­cia się po­jawiają i zni­kają, że się nad ni­mi nie pa­nuje, dla­tego nie ma po­wodu się ni­mi za­mar­twiać. Że ludzi na­leży oce­niać po tym, co ro­bią, bo w końcu ok­reśla ich właśnie postępowanie. -Nicholas Sparks


Ok­reśla Cytaty: Nie szu­kają pot­raw wyszu­kanych czy egzo­tycznych, ale wolą da­nia kon­wen­cjo­nal­ne, jak em­briony ptaków nielotów, mielo­ne or­ga­ny w powłoce je­lit, plas­try ciała świń czy bul­wy by­lin przy­pala­ne w zwierzęcym tłuszczu; w ich gwarze ok­reśla się je ja­ko jaj­ka, kiełbasę, be­kon i frytki. -P » Terry Pratchett » Mort


Ok­reśla Cytaty: Życie jest sumą chwil ja­kie przeżywa­my, emoc­ji ja­kie od­czu­wamy i ludzi ja­kich w nim spo­tyka­my. Lecz to, co naj­bar­dziej je ok­reśla, to to, czy w chwi­li os­ta­tecznej odej­dziemy szczęśli­wie, żałując, że to już ko­niec naszej ziem­skiej podróży, czy z ulgą stwier­dzi­my, że to na­reszcie już koniec. -Ryder


Ok­reśla Cytaty: Często spo­tyka­ny błąd po­lega na ok­reśla­niu niższych rang ma­gicznych mianem „magów spod płotu”. Ma­gia płoto­wa, czy raczej żywopłoto­wa, to po­ważana, wys­pecja­lizo­wana gałąź ma­gii ogólnej, przy­ciągająca zwyk­le ludzi mil­czących, za­myślo­nych, o skłon­nościach druidys­tycznych i zdol­nościach do ar­tystyczne­go strzyżenia krzewów. -P » Terry Pratchett » Równoumagicznienie


Ok­reśla Cytaty: Praw­do­podob­nie nie byłbyś dłużej tym sa­mym człowiekiem, gdy­byś przeszedł tak ciężką dla ludzkiej na­tury próbę, jaką jest zna­lezienie się w no­wej, dziw­nej i ok­rutnej Sy­tuac­ji ok­reśla­nej re­gułami wszechmoc­ne­go Sys­te­mu. Nie roz­poznałbyś zna­nego Ci wi­zerun­ku włas­nej oso­by, gdy­by skon­fron­to­wano go z wi­zerun­kiem człowieka, ja­kim się stałeś. Wszys­cy chce­my wie­rzyć w naszą wewnętrzną siłę, w poczu­cie osób... -Philip Zimbardo