Okaz­ji Jej Cytaty

Okaz­ji Jej Cytaty: Od cza­su, kiedy za­pom­niałam o To­bie, to czuję Cię na po­duszce obok...Choć nig­dy nie miałeś okaz­ji przy­tulić ją i zasnąć w jej ra­mionach....Wciąż znam na pa­mięć Two­je usta. -Breath


Okaz­ji Jej Cytaty: Praw­dzi­wa miłość to je­dyna okaz­ja do zdrady. -Jadwiga Rutkowska


praw­dzi­wa-miłość-to ­dyna-okaz­ja-do zdrady
Okaz­ji Jej Cytaty: Prob­le­my stwarzają tyl­ko okaz­je do szu­kania rozwiązań!  -Olivia Goldsmith


prob­­my-stwarzają-tyl­ko-okaz­-do szu­kania-rozwiązań 
Okaz­ji Jej Cytaty: Mądry człowiek nie cze­ka na okaz­je - sam je stwarza. -Francis Bacon


mądry-człowiek-nie cze­ka-na okaz­- sam- stwarza
Okaz­ji Jej Cytaty: Trze­ba tworzyć okaz­je. Nic bez nich nie powstaje. -daniello


trze­ba-tworzyć-okaz­-nic bez-nich-nie powstaje
Okaz­ji Jej Cytaty: Każdy z nas jest jedyny i niezastąpiony jak unikatowy okaz w muzeum. -Ernesto Cardenal


każdy-z-nas-jest-jedyny-i-niezastąpiony-jak-unikatowy-okaz-w-muzeum
Okaz­ji Jej Cytaty: Jeśli pokonasz wroga, okaż mu litość, jesteś przecież silniejszy od niego. -Ali Ibn Abi Talib


jeśli-pokonasz-wroga-okaż-mu-litość-jesteś-przecież-silniejszy-od-niego
Okaz­ji Jej Cytaty: Naucz się słuchać, okaz­ja cza­sami pu­ka bar­dzo cicho. -Autor nieznany


naucz ę-słuchać-okaz­ja-cza­sami-pu­ka-bar­dzo-cicho
Okaz­ji Jej Cytaty: Życie jest krótkie i okaz­je, które prze­puści­my, nie powrócą. -Milan Kundera


Życie-jest krótkie-i okaz­-które-prze­puś­my-nie powrócą
Okaz­ji Jej Cytaty: Kłopot z życiem po­lega na tym, że nie ma okaz­ji go przećwiczyć i od ra­zu ro­bi się to na poważnie. -Terry Pratchett


kłopot-z życiem-po­lega-na tym-że nie  okaz­ji-go przećwiczyć-i od ra­zu-ro­bi ę-to na poważnie
Okaz­ji Jej Cytaty: Jeżeli masz o kimś złe wyob­rażenie, nie okaż mu te­go, bo do­wie­dzie ci na­tychmiast, że miałeś słuszność. -Jerzy Drobnik


jeżeli-masz-o kimś-złe-wyob­rażenie-nie okaż-mu te­go-bo do­wie­dzie- na­tychmiast-że miałeś-słuszność
Okaz­ji Jej Cytaty: Wiele okaz­ji do śmie­chu tra­ci ten, kto nie pot­ra­fi śmiać się z sa­mego siebie. -Isadora Duncan


wiele-okaz­ji-do śmie­chu-tra­-ten-kto-nie pot­ra­fi-śmiać ę-z ­mego-siebie
Okaz­ji Jej Cytaty: Mok­ry zim­ny nos Bez­gra­niczne oddanie Mój przy­jaciel pies Z okaz­ji Dnia Psa :)  -miramija


mok­ry-zim­ny-nos-bez­gra­niczne-oddanie-mój-przy­jaciel-pies-z-okaz­ji-dnia-psa- 
Okaz­ji Jej Cytaty: Śmierci! Otwórz swe wrota, okaż mi krztę litości. Niech wiatr połamie życia mego srebrne filary. -Anonim


Śmierci-otwórz-swe-wrota-okaż-mi-krztę-litoś-niech-wiatr-połamie-życia-mego-srebrne-filary
Okaz­ji Jej Cytaty: Życie to sa­mot­ność, prze­rywa­na tyl­ko przez bogów, szydzących z nas za po­mocą przy­jaźni i okaz­jo­nal­ne­go chędożenia. -George Moore


Życie-to ­­ność-prze­rywa­na-tyl­ko-przez-bogów-szydzących-z nas-za po­mocą-przy­jaź-i okaz­jo­nal­ne­go-chędożenia
Okaz­ji Jej Cytaty: Pe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności w każdej okaz­ji. Op­ty­mis­ta widzi okazję w każdej przeciwności. -Winston Churchill


pe­symis­-szu­ka-prze­ciw­noś-w każdej-okaz­ji-op­ty­mis­ widzi-okazję-w każdej-przeciwnoś
Okaz­ji Jej Cytaty: Świat jest tak wiel­ki i bo­gaty, a życie tak pełne różno­rod­ności, że nig­dy nie brak okaz­ji do wierszy. -Johann Wolfgang Goethe


Świat-jest tak-wiel­ki-i bo­gaty-a życie-tak-pełne-różno­rod­noś-że nig­dy-nie brak-okaz­ji-do wierszy
Okaz­ji Jej Cytaty: Je­wa dała Ja­da­mo­wi skoszto­wać bo nie chciała sama. No i wszys­tko gra. Ja­dam też win­ny, a obo­je owoc­ni. Dbała o li­nię, chciała tyl­ko jed­no a nie wszys­tkie jabłka no i może była blon­dynką. Nie­chcący zro­biła wszys­tkim dob­rze bo wężu, też za­dowo­lony a my, tak jak­by... przez to ma­my poszerzo­ne horyzonty. Ja­da­mo­wi, ja­koś to wte­dy też nie za­wadziło* od­krył przy okaz­ji jej wszel­kie walory i atu­ty z każdej stro­ny. Hmmm... Zaw­sze mówiłem, że nie wi­na to Ewy lecz doj­rzałych jabłek. z cyk­lu, niedociągnięcia... -wdech