On pow­tarzał Cytaty

On pow­tarzał Cytaty: Chcę być szczęśli­wy - pow­tarzał, jak­by był gdzieś człowiek, który życzyłby so­bie cze­goś innego. -Malwina Kowszewicz


chcę-być-szczęśli­wy- pow­tarzał-jak­by-był-gdzieś-człowiek-który-życzyłby-so­bie-cze­goś-innego
On pow­tarzał Cytaty: Pe­wien og­rodnik, le­niwy był aż za bardzo Wszys­tkim pow­tarzał, że ludzie pracą gardzą Do swo­jego sze­fa miał zaw­sze jakąś wymówkę Aż szef się zezłościł strasznie i ob­ciął mu dniówkę Przez to og­rodnik wlazł z deszczu pod rynnę I za­mienił la­nie wo­dy, na wazelinę I te­raz og­rodnik wo­dy już nie le­je, pra­cy nie olewa Lecz pod­le­wa kwiaty, traw­ni­ki, tu­je i drzewa  -M44G


On pow­tarzał Cytaty: Ty­le po­całunków po­daro­wałam wiat­ro­wi aby musnął Twój po­liczek ode mnie. Po­roz­rzu­całam ty­le piór z moich skrzy­deł aby do­tarły one do Ciebie, chciałam aby cho­ciaż musnęły Two­je ramię. Siedząc w ok­nie no­cami i pat­rząc w gwiaz­dy miałam nadzieję, że Ty także na nie pat­rzysz lecz w in­nym zakątku te­go świata. Spo­wiadałam się księżyco­wi z moich marzeń, a później on pow­tarzał je To­bie gdy spałeś. -Angel Des Penseurs


On pow­tarzał Cytaty: Dzień pow­szed­ni z pow­szed­ni­mi spra­wami. Dzień świąteczny z niemyśle­niem o spra­wach pow­szed­nich... Czy to jeszcze nasz wybór, czy może już brak wyboru?  -Maverick123


dzień-pow­szed­-z pow­szed­­mi-spra­wami-dzień świąteczny-z niemyś­niem-o spra­wach-pow­szed­nich-czy to jeszcze-nasz-wybór
On pow­tarzał Cytaty:


On pow­tarzał Cytaty: Do twoich ra­mion ciągle pow­ra­cam Niczym do źródła przej­rzys­tej wo­dy Czułością swoją wciąż mnie otaczasz Jak po­wiew wiat­ru w skwar dla ochłody To dłonie two­je ciepłym dotykiem Ku so­bie co­raz więcej zgarniają Płyną ku kształtom, rzeźbią mą miękkość W błogich pie­szczo­tach nas zanurzają Łagod­ność oczu, gdy na mnie patrzysz Wchłaniając w siebie mo­je spoj­rze­nie Cała bez­wolna ule­gam tobie Kocham pow­ro­ty po zatracenie  -Naja


On pow­tarzał Cytaty: Kicha­nie pow­strzy­muje czkawkę. -Hipokrates


kicha­nie-pow­strzy­muje-czkawkę
On pow­tarzał Cytaty: Pow­tarzam powtórzone. Re­lata re­fero. (łac.)  -Herodot


pow­tarzam-powtórzone-re­lata-re­fero-łac 
On pow­tarzał Cytaty: Wszys­tko jest z wo­dy, z wo­dy pow­stało i z wo­dy się składa. -Tales z Miletu


wszys­tko-jest z wo­dy-z wo­dy-pow­stało-i z wo­dy ę-składa
On pow­tarzał Cytaty: Cza­sem człowiek ma dzień pow­szed­ni od święta. -Wiesław Brudziński


On pow­tarzał Cytaty: Ci którzy za­pomi­nają o po­pełnionych błedach, pow­tarzają je. -wesolutka214


ci którzy-za­pomi­nają-o po­pełnionych-błedach-pow­tarzają
On pow­tarzał Cytaty: Pow­ra­ca się zaw­sze do pier­wszej miłości. -Isouard


pow­ra­ca ę-zaw­sze-do pier­wszej-miłoś
On pow­tarzał Cytaty: Pow­tarzając dob­ra­noc, nie dałbym ci zasnąć. -Adam Mickiewicz


pow­tarzając-dob­ra­noc-nie dałbym- zasnąć
On pow­tarzał Cytaty: Pow­tarzając wciąż Two­je imię po­między krop­la­mi deszczu miłości. -bluecaffe


pow­tarzając-wciąż-two­-imię-po­między-krop­­mi-deszczu-miłoś
On pow­tarzał Cytaty: Kłam­stwo pow­tarza­ne ty­siąc ra­zy sta­je się prawdą. -Josef Goebbels


kłam­stwo-pow­tarza­ne-ty­ąc-ra­zy-sta­ ę-prawdą
On pow­tarzał Cytaty: Wasze życie na­leży tyl­ko do was. Pow­stańcie i przeżyj­cie je  -Terry Goodkind


wasze-życie-na­ży-tyl­ko-do was-pow­stańcie i przeżyj­cie- 
On pow­tarzał Cytaty: Naj­wy­bit­niej­si diab­li pow­stają z upadłych aniołów. -Marian Karczmarczyk


naj­wy­bit­niej­-diab­li-pow­stają-z upadłych-aniołów
On pow­tarzał Cytaty: Do­daj małe do małego, a pow­sta­nie wiel­ki stos. -Horacy


do­daj-łe-do łego-a pow­sta­nie-wiel­ki-stos