Op­ty­mal­na Roz­dziel­czość Mózgu Ludzkiego Kończy się Cytaty

Op­ty­mal­na Roz­dziel­czość Mózgu Ludzkiego Kończy się Cytaty: op­ty­mal­na roz­dziel­czość mózgu ludzkiego kończy się na miłości a zaczy­na na nienawiści  -Intryga


op­ty­mal­na-roz­dziel­czość-mózgu-ludzkiego-kończy ę-na miłoś-a zaczy­na-na nienawiś 
Op­ty­mal­na Roz­dziel­czość Mózgu Ludzkiego Kończy się Cytaty: Bądźmy dziel­ni, dziel­ność to fun­da­ment charakteru. -Aleksander Kamiński


bądźmy-dziel­-dziel­ność-to fun­da­ment-charakteru
Op­ty­mal­na Roz­dziel­czość Mózgu Ludzkiego Kończy się Cytaty: Czuj się dziel­ny, działaj tak, jak­byś był dziel­ny... Jest bar­dzo praw­do­podob­ne, że atak od­wa­gi zastąpi atak lęku. -William James


czuj ę-dziel­ny-działaj-tak-jak­byś-był-dziel­ny-jest bar­dzo-praw­do­podob­ne-że atak-od­wa­gi-zastąpi-atak-lęku
Op­ty­mal­na Roz­dziel­czość Mózgu Ludzkiego Kończy się Cytaty: Śmierć kończy roz­poczęte, lecz roz­poczy­na nieskończone. -Ryder


Śmierć-kończy-roz­poczęte-lecz-roz­poczy­na-nieskończone
Op­ty­mal­na Roz­dziel­czość Mózgu Ludzkiego Kończy się Cytaty: Mężczyz­na roz­poczy­na życie roz­pustą, przechodzi przez miłość i kończy małżeństwem, ko­bieta odwrotnie. -Autor nieznany


mężczyz­na-roz­poczy­na-życie-roz­pustą-przechodzi-przez-miłość-i kończy-łżeństwem-ko­bieta-odwrotnie
Op­ty­mal­na Roz­dziel­czość Mózgu Ludzkiego Kończy się Cytaty: Dziel­nych tworzą dziel­ni i zacni. -Horacy


dziel­nych-tworzą-dziel­-i zacni
Op­ty­mal­na Roz­dziel­czość Mózgu Ludzkiego Kończy się Cytaty: Menos mal hacen cien delincuentes que un mal juez. -Francisco de Quevedo


Op­ty­mal­na Roz­dziel­czość Mózgu Ludzkiego Kończy się Cytaty: Si hago una buena obra, me siento bien; y si obro mal, me encuentro mal. Esta es mi religión. -Abraham Lincoln


si-hago-una-buena-obra-me-siento-bien-y-obro-mal-me-encuentro-mal-esta-es-mi-religión
Op­ty­mal­na Roz­dziel­czość Mózgu Ludzkiego Kończy się Cytaty: Co roz­poczy­na się z myślą o korzyściach państwa, kończy się często z niekorzyścią dla świata. -Karl Kraus


co roz­poczy­na ę-z myślą-o korzyściach-państwa-kończy ę-często-z niekorzyśą-dla-świata
Op­ty­mal­na Roz­dziel­czość Mózgu Ludzkiego Kończy się Cytaty: nie na­leży zagłębiać się w intuicję tam gdzie kończy się in­tuic­ja, roz­poczy­na się paranoja tyl­ko gdzie to jest  -thrillofit


nie na­ży-zagłębiać ę-w intuicję-tam-gdzie-kończy ę-in­tuic­ja-roz­poczy­na ę-paranoja-tyl­ko-gdzie-to jest 
Op­ty­mal­na Roz­dziel­czość Mózgu Ludzkiego Kończy się Cytaty: Młodość zaw­sze źle się kończy: kończy się. -Aleksander Kumor


Op­ty­mal­na Roz­dziel­czość Mózgu Ludzkiego Kończy się Cytaty: Każda his­to­ria kiedyś się kończy. Nie każda kończy się tak jak byśmy so­bie te­go życzyli... -Uśmiechnięta Anielica


każda-his­to­ria-kiedyś ę-kończy-nie każda-kończy ę-tak-jak byśmy-so­bie-te­go-życzyli
Op­ty­mal­na Roz­dziel­czość Mózgu Ludzkiego Kończy się Cytaty: Miłość między kobietą a mężczyzną nie kończy się ani dobrze ani źle: po prostu się kończy. -Gilbert Cesbron


miłość-między-kobietą-a-mężczyzną-nie-kończy-ę-ani-dobrze-ani-ź-po-prostu-ę-kończy
Op­ty­mal­na Roz­dziel­czość Mózgu Ludzkiego Kończy się Cytaty: By­cie sobą jest tak roz­pow­szechnionym ste­reoty­pem ludzkiego zacho­wania, że praw­dzi­wi in­dy­widualiści wolą być kimś innym. -aforystokrata


by­cie-sobą-jest tak-roz­pow­szechnionym-ste­reoty­pem-ludzkiego-zacho­wania-że praw­dzi­wi-in­dy­widualiś-wolą-być-kimś-innym
Op­ty­mal­na Roz­dziel­czość Mózgu Ludzkiego Kończy się Cytaty: ot­chłań na mnie patrzy de­mon szczerzy kły jak wściekły doberman ob­licza praw­dy jak śmier­ci karty odium w strzy­kaw­ce jak narkotyk ko­roz­ja mózgu gro­zy dotyk w psycho­delicznym cyr­ku umysłu obłąka­ne myśli w po­kojach bez klamek w teat­rze la­lek za sznur­ki cza­sem po­ciąga diabeł życie to nie ba­let roz­darta nożem lalka od­dech wi­ny na kar­ku niena­wiść pro­wadzi do upadku  -mac790


Op­ty­mal­na Roz­dziel­czość Mózgu Ludzkiego Kończy się Cytaty: Roz­mo­wa z moim bratem - Mal­wi­na, a co byś zro­biła gdy­by za godzinę był ko­niec świata? - Poszłabym do spo­wie­dzi, by po­wie­dzieć w końcu, że kłamałam mówiąc


Op­ty­mal­na Roz­dziel­czość Mózgu Ludzkiego Kończy się Cytaty: Dziel się z ludźmi swym bogactwem. -Bujak Bogusław


Op­ty­mal­na Roz­dziel­czość Mózgu Ludzkiego Kończy się Cytaty: Żyje­my w bar­dzo roz­wi­niętym techno­logicznie społeczeństwie, które od­biera ludzkiego ducha i ser­ce. Stworzy­liśmy sa­mot­ność, w jej naj­gor­szej for­mie. I ta sa­mot­ność spra­wia, że ludzie co­raz bar­dziej od­da­lają się od te­go czym z de­finic­ji jest człowiek. -Serj Tankian