Opór Cytaty

Opór Cytaty: Naj­silniej­szy opór sta­wia obojętność. -Adolf Jończyk


naj­silniej­szy-opór-sta­wia-obojętność
Opór Cytaty: sta­wiając opór wbi­jasz klin we włas­ne rozłupanie  -Papillondenuit


sta­wiając-opór-wbi­jasz-klin-we-włas­ne-rozłupanie 
Opór Cytaty: Są głowy, które stawiają opór, nawet i wtedy, kiedy spadnie topór. -Jan Sztaudynger


są-głowy-które-stawiają-opór-nawet-i-wtedy-kiedy-spadnie-topór
Opór Cytaty: Brak opo­ru ut­rwa­la prze­moc, opór wzma­ga jej surowość. -Tadeusz Kotarbiński


brak-opo­ru-ut­rwa­-prze­moc-opór-wzma­ga-jej-surowość
Opór Cytaty: Być wol­nym to poczuć w so­bie wiatr, które­mu do­tychczas sta­wiało się opór. -Papillondenuit


być-wol­nym-to poczuć-w so­bie-wiatr-które­mu-do­tychczas-sta­wiało ę-opór
Opór Cytaty: Kino jest dość silne, by stawić opór nawet filmowcom. Nie należy jednak przeciągać struny. -Rene Clair


kino-jest-dość-silne-by-stawić-opór-nawet-filmowcom-nie-należy-jednak-przeciągać-struny
Opór Cytaty: Kobiety, które pozwalają się zbyt szybko podbić, organizują później swój opór na zasadzie dywersji. -Jean Paul Belmondo


kobiety-które-pozwalają-ę-zbyt-szybko-podbić-organizują-później-swój-opór-na-zasadzie-dywersji
Opór Cytaty: O, ja­kiż uroczy jest opór kochan­ki, który tyl­ko po to opóźnia chwi­le roz­koszy, by nab­rały smaku. -Giovanni Giacomo Casanova


o ja­kiż-uroczy-jest opór-kochan­ki-który-tyl­ko-po to opóźnia-chwi­-roz­koszy-by nab­rały-smaku
Opór Cytaty: Na każdym polu pracy społecznej idee reformatorskie wywołują z matematyczną niemal dokładnością zorganizowany opór stęchłej rutyny i tradycjonalnego szablonu. -Karol Szymanowski


na-każdym-polu-pracy-społecznej-idee-reformatorskie-wywołują-z-matematyczną-niemal-dokładnośą-zorganizowany-opór-stęchłej-rutyny-i
Opór Cytaty: Na każdym po­lu pra­cy społecznej idee re­for­ma­tor­skie wy­wołują z ma­tema­tyczną niemal dokład­nością zor­ga­nizo­wany opór stęchłej ru­tyny i tra­dyc­jo­nal­ne­go szablonu. -Karol Szymanowski


Opór Cytaty: Młodzież stwarza konflikty z dorosłymi istotne i nieistotne, małe i duże, nie po to, by jej wybaczono, lecz po to, by się jej opierano i aby mogła ten opór zwycięsko przełamać. -Barbara Gordon


młodzież-stwarza-konflikty-z-dorosłymi-istotne-i-nieistotne-łe-i-że-nie-po-to-by-jej-wybaczono-lecz-po-to-by-ę-jej-opierano-i-aby-mogła-ten
Opór Cytaty: Bohaterski opór, jaki naród polski stawiał w ostatnich dwóch latach, jest natchnieniem nie tylko dla Ameryki, ale dla wszystkich ludów miłujących wolność. -Franklin Delano Roosevelt


bohaterski-opór-jaki-naród-polski-stawiał-w-ostatnich-dwóch-latach-jest-natchnieniem-nie-tylko-dla-ameryki-ale-dla-wszystkich-ludów-miłujących
Opór Cytaty: Przekonań nie zdobywa się łatwo, a jeśli dochodzi się do nich bez trudu, okazuje się wkrótce, że są bezwartościowe i niezdolne stawić opór w walce. -Zygmunt Freud


przekonań-nie-zdobywa-ę-łatwo-a-śli-dochodzi-ę-do-nich-bez-trudu-okazuje-ę-wkrótce-że-są-bezwartościowe-i-niezdolne-stawić-opór-w-walce
Opór Cytaty: Jak się ko­goś kocha, to trze­ba o niego wal­czyć. Na­wet jak sta­wia opór. Trze­ba scho­wać dumę do kie­sze­ni i wy­ciągnąć dłoń na zgodę. /usłyszane  -impolite


jak ę-ko­goś-kocha-to trze­ba-o niego-wal­czyć-na­wet jak sta­wia-opór-trze­ba scho­wać-dumę-do kie­sze­-i wy­ągnąć
Opór Cytaty: Prze­konań nie zdo­bywa się łat­wo, a jeśli dochodzi się do nich bez tru­du, oka­zuje się wkrótce, że są bez­wartościowe i niez­dolne sta­wić opór w walce. -Zygmunt Freud


prze­konań-nie zdo­bywa ę-łat­wo-a śli-dochodzi ę-do nich-bez-tru­-oka­zuje ę-wkrótce-że są bez­wartościowe-i niez­dolne
Opór Cytaty: ka­załeś mi być silną, jak wo­jow­nik na woj­nie, sta­wiać opór łzą mnogim ka­załeś mi trwać w do­mu, oglądać świat z og­ro­du, jak ptak na po­lanie ka­załeś mi wie­rzyć ze jes­tem, lecz nie byłam, i nie jestem  -wbplane0


Opór Cytaty: nie sposób zmilczeć tej ciszy przed burzą która nim ją os­tatnia krop­la po­tu spełni już się kotłuje w oku wyobraźni ma­miąc nas wszys­tki­mi ko­lora­mi tęczy nie sposób nie słyszeć tej ciszy w rytm burzy która błys­ka­wice źre­nica­mi miota pod­pa­lając dusze po­dat­ne na szepty wy­wołując dreszcze gdy naj­dzie ochota nie sposób nie utonąć w tej ciszy po burzy która gdy już złamie masztu wsty­du opór przyk­ry­wa nas żag­lu spełnienia pościelą cho­wając przed światem co wi­ruje wokół Odys, lis­to­pad 2014 http://odyssynlaertesa.wordpress.com/2014/11/13/w-oku-cyklonu-wyobrazni-inny-dialog-z-m/  -Odys syn Laertesa