Opi­nie Cytaty

Opi­nie Cytaty: Wspom­nienia nie opi­sują przeszłości, wyz­naczają przyszłość. -PoznajPrawdę


wspom­nienia-nie opi­sują-przeszłoś-wyz­naczają-przyszłość
Opi­nie Cytaty: Głos opi­nii pub­licznej nie jest sub­sty­tutem myślenia. -Warren Buffett


głos-opi­nii-pub­licznej-nie jest sub­sty­tutem-myślenia
Opi­nie Cytaty: Opi­nie są jak dziury w du­pie - po­wie­dział McCain. - Każdy ma własną. -Jonathan Kellerman


opi­nie-są jak dziury-w ­pie- po­wie­dział-mccain- każdy- własną
Opi­nie Cytaty: Ba­gaż można opi­sać ja­ko skrzyżowa­nie wa­liz­ki z ma­niakal­nym mordercą. -P » Terry Pratchett » Czarodzicielstwo


Opi­nie Cytaty: Żyje­my w świecie, w którym od każde­go wy­maga się opi­nii, ale nie wiedzy. -Inmate


Żyje­my-w świecie-w którym od każde­go-wy­maga ę-opi­nii-ale-nie wiedzy
Opi­nie Cytaty: Nikt, na­wet Ja nie pot­ra­fię opi­sać te­go co się dzieje w mo­jej głowie... -AnDree


nikt-na­wet-ja nie pot­ra­fię-opi­ć-te­go-co ę-dzieje-w mo­jej-głowie
Opi­nie Cytaty: Stra­ciłam dobrą opi­nię - i nig­dy mi jej nie brakowało. -Mae West


stra­łam-dobrą-opi­ę- i nig­dy-mi jej-nie brakowało
Opi­nie Cytaty: Opi­nie tworzą nie najmądrzej­si, lecz najgadatliwsi. -Władysław Biegański


Opi­nie Cytaty: Opi­nię ludzi stron­niczych na­leży przekartkować. Z cyk­lu po­wieści Spad­ko­bier­cy Przeznaczenia


opi­ę-ludzi-stron­niczych-na­ży-przekartkować-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Opi­nie Cytaty: Mu­zyka po­jawia się wte­dy, gdy nie pot­ra­fimy opi­sać słowa­mi te­go co czujemy. -Papużka


mu­zyka-po­jawia ę-wte­dy-gdy-nie pot­ra­fimy-opi­ć-słowa­mi-te­go-co czujemy
Opi­nie Cytaty: Ko­bieta jest je­dyną is­totą, której nie da się opi­sać w dwóch następujących po so­bie zdaniach. -Arturo Pérez-Reverte


ko­bieta-jest ­dyną-is­totą-której nie da ę-opi­ć-w dwóch-następujących-po so­bie-zdaniach
Opi­nie Cytaty:


tyl­ko-śmierć-skry­wa-wiele-­jem­nic-których-nie da ę-opi­ć-~pa­weł-rychlica 
Opi­nie Cytaty: In­dy­widualizm to życie w zgodzie ze sobą bez względu na kon­sekwen­cje oraz opi­nie innych. -Emilia Szumiło


in­dy­widualizm-to życie-w zgodzie-ze sobą-bez-wzglę-na kon­sekwen­cje-oraz-opi­nie-innych
Opi­nie Cytaty: Zde­cydo­wanie le­piej by mi się żyło, gdy­by niektóre opi­nie spływałyby po mnie jak po kaczce. -Kaye


zde­cydo­wanie-­piej-by mi ę-żyło-gdy­by-niektóre-opi­nie-spływałyby-po mnie-jak po kaczce
Opi­nie Cytaty: Ro­man­so­pisarz po­winien dążyć nie do te­go, by opi­sywać wiel­kie wydarzenia, lecz by małe czy­nić interesującymi. -Arthur Schopenhauer


ro­man­so­pisarz-po­winien-dążyć-nie do te­go-by opi­sywać-wiel­kie-wydarzenia-lecz-by łe-czy­ć-interesującymi
Opi­nie Cytaty: Opi­nia większości ludzi się nie liczy. Liczą się tyl­ko Mis­trzo­wie, Auto­ryte­ty i ja. -Emilia Szumiło


opi­nia-większoś-ludzi ę-nie liczy-liczą ę-tyl­ko-mis­trzo­wie-auto­ryte­ty-i ja
Opi­nie Cytaty: Naszą opi­nię na te­mat ludzkich poczy­nań for­mułuje­my na pod­sta­wie przy­jem­ności lub bólu, ja­kie nam sprawiają. -Anatol France (François Anatole Thibault)


naszą-opi­ę-na te­mat-ludzkich-poczy­nań-for­mułuje­my-na pod­sta­wie-przy­jem­noś-lub-bólu-ja­kie-nam-sprawiają
Opi­nie Cytaty: Wszel­kie opi­nie o naszym wieku i naszych cza­sach są błędne, po­nieważ głoszą je ludzie al­bo czymś roz­drażnieni, al­bo do cze­goś rozczarowani. -Mikołaj Gogol


wszel­kie-opi­nie-o naszym-wieku-i naszych-cza­sach-są błędne-po­nieważ-głoszą- ludzie-al­bo-czymś-roz­drażnieni-al­bo