Opo­wieści O tym Cytaty

Opo­wieści O tym Cytaty: Snu­cie opo­wieści jest sztuką, sa­mo pi­sanie rzemiosłem. -Nora Roberts


snu­cie-opo­wieś-jest sztuką-­mo-pi­sanie-rzemiosłem
Opo­wieści O tym Cytaty: Kto wie, czy cała li­tera­tura nie zaczęła się od ja­kiegoś praopo­wiada­nia - jed­nowątko­wej mi­tolo­gicznej nar­racji, fan­tastycznej baśni al­bo po pros­tu opo­wieści o tym, co wy­darzyło się przed­wczo­raj sąsiadowi. -Olga Tokarczuk


Opo­wieści O tym Cytaty: Mo­ja zna­joma jest kuchar­ka i po­wiada, ze z jej doświad­cze­nia wy­nika, iż 


Opo­wieści O tym Cytaty: Po przez­wy­ciężeniu włas­ne­go opo­ru i opo­ru otocze­nia czu­je się


po przez­wy­ężeniu-włas­ne­go-opo­ru-i opo­ru-otocze­nia-czu­ ę-smak-życia
Opo­wieści O tym Cytaty: Opo­wiedz mi Kochanie co dziś się sta­nie, gdy w oczy so­bie spojrzymy i dusze swe połączymy... Opo­wiedz mi tę baśń Kochanie, opo­wiedz co dziś się sta­nie, kiedy Twe us­ta me war­gi za­leją prag­nienia czerwienią... Opo­wiedz mi Kochanie co dziś się sta­nie, kiedy jed­nością me ciało z Twym się stanie Opo­wiedz lub milcz zat­ra­cając mnie w do­tyku Twego błogim stanie Zat­raćmy się w miłości tu i te­raz Kocha­nie !   -Uśmiechnięta Anielica


Opo­wieści O tym Cytaty: Da­no ci życie, które jest tyl­ko opo­wieścią. Ale to już two­ja spra­wa, jak ty ją opo­wiesz i czy um­rzesz pełen dni. -Marek Hłasko


da­no- życie-które-jest tyl­ko-opo­wieśą-ale to już-two­ja-spra­wa-jak ty ją opo­wiesz-i czy-um­rzesz-peł-dni
Opo­wieści O tym Cytaty: Da­no ci życie, które jest tyl­ko opo­wieścią; ale to już two­ja spra­wa, jak ty ją opo­wiesz i czy um­rzesz pełen dni. -Marek Hłasko


da­no- życie-które-jest tyl­ko-opo­wieśą-ale-to już-two­ja-spra­wa-jak ty ją opo­wiesz-i czy-um­rzesz-peł-dni
Opo­wieści O tym Cytaty: jak gdyby spadły nam z głowy naj­szczer­sze złota owo­cuje­my tyl­ko w czucie snucie opo­wieści o czymś co wy­myka się nam w nas za­puszcza się zeszliśmy z ko­ron drzew by wra­cać do korzeni  -eskimo


Opo­wieści O tym Cytaty: Opo­wie­dzieć ko­muś, co sym­bol „oz­nacza”, to tak jak opo­wie­dzieć, ja­kie uczu­cie po­win­na wzbudzać w nim piosenka... -B » Dan Brown » Kod Leonarda da Vinci


opo­wie­dzieć-ko­muś-co sym­bol-oz­nacza-to tak-jak opo­wie­dzieć-ja­kie-uczu­cie-po­win­na-wzbudzać-w nim-piosenka
Opo­wieści O tym Cytaty: Chodź tu kochanie i usiądź mi na kolanach. Ta­tuś opo­wie ci bajkę o dużym wężu, który wśliznął się podle do dziecięce­go ra­ju niewinności i pokąsał wszys­tkie dzieci... Tak to mniej­więcej leci... Tyl­ko dobrą radę ci daję : Jut­ro w szkole ni­komu nie opo­wiadaj bajek.   -Angelique Cruelty


Opo­wieści O tym Cytaty: Nie mogąc do­godzić wszys­tkim, do­gadzaj tym, którzy na to zasługują. Z cyk­lu po­wieści


nie-mogąc-do­godzić-wszys­tkim-do­gadzaj-tym-którzy-na to zasługują-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Opo­wieści O tym Cytaty: I ten mężczyz­na cały w czerni Krążący uli­cami Wie­czor­ny wrzask no­cy Był wi­doczny od tych kil­ku chwil minionych Wie­czor­ne liście Tańcząc po chodniku Prze­budzo­ne Od­dechem wiat­ru Wie­czor­ny przebłysk księżyca Wzbił się nad sza­re kon­tu­ry miasta Opo­wieści gwiazd Prze­sycały mi głowę Te sa­me miej­sca Przy­ciągają in­ne wspomnienia Po­ran­na mgła lek­ko opływająca po­la Zmuszała powrócić Do te­go nieideal­ne­go świata  -samothnick


Opo­wieści O tym Cytaty: Jest nam cias­no w pus­tym po­koju i swo­bod­nie w uścis­ku naszych ra­mion. Z cyk­lu po­wieści


jest-nam-cias­no-w pus­tym-po­koju-i swo­bod­nie-w uścis­ku-naszych-ra­mion-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Opo­wieści O tym Cytaty: Nie roz­wiązuj swoich prob­lemów przed lus­trem. W tym przy­pad­ku co dwie głowy to na­dal jed­na. Z cyk­lu po­wieści


nie-roz­wiązuj-swoich-prob­lemów-przed-lus­trem-w tym-przy­pad­ku-co dwie-głowy-to na­dal-jed­na-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
Opo­wieści O tym Cytaty: Jak pro­sisz o gościnę i słyszysz sa­me od­mo­wy, po­zos­ta­je ci tyl­ko iść tym przykładem i nie brać ich do siebie. Z cyk­lu po­wieści


jak-pro­sisz-o gościnę-i słyszysz-­me-od­mo­wy-po­zos­­- tyl­ko-iść-tym-przykładem-i nie brać-ich-do siebie-z-cyk­lu-po­wieś
Opo­wieści O tym Cytaty: Chciałbym opo­wie­dzieć o tym, co mo­ja ad­mi­nis­trac­ja pla­nuje osiągnąć w ciągu następnych 100 dni. W ciągu następnych 100 dni zap­ro­jek­tu­jemy, zbu­duje­my i ot­worzy­my bib­liotekę poświęconą moim pier­wszym stu dniom. -Barack Obama


Opo­wieści O tym Cytaty: Opo­wieść o moim życiu zaczy­na się od two­jego imienia. -Silvidian


opo­wieść-o moim-życiu-zaczy­na ę-od two­jego-imienia
Opo­wieści O tym Cytaty: Brak opo­ru ut­rwa­la prze­moc, opór wzma­ga jej surowość. -Tadeusz Kotarbiński


brak-opo­ru-ut­rwa­-prze­moc-opór-wzma­ga-jej-surowość