Opróżnij Magazynek Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Opróżnij Magazynek Cytaty: W razie wątpliwości opróżnij magazynek. -Anonim
w-razie-wątpliwoś-opróżnij-magazynek
Opróżnij Magazynek Cytaty: Miłość to je­dyny skarb, który roz­mnaża się przez dziele­nie: to je­dyny dar rosnący tym bar­dziej, im więcej się z niego czer­pie. To je­dyne przed­sięwzięcie, w którym tym więcej się za­rabia, im więcej się wy­daje; po­daruj ją, rzuć da­leko od siebie, roz­prosz ją na czte­ry wiat­ry, opróżnij z niej kie­sze­nie, wy­syp ją z koszy­ka, a na­zajut­rz będziesz mieć jej więcej niż dotychczas. -Bruno Ferrero