Or­gie Cytaty

Or­gie Cytaty: Dru­gie su­mienie, dru­gie życie - mo­je al­ter ego. -Bruno


dru­gie-su­mienie-dru­gie-życie- mo­-al­ter-ego
Or­gie Cytaty: Dla mnie Two­je ser­ce bi­je, dla mnie dru­gie się porusza, jed­ne swym ser­cem ok­ryję, dru­gie mnie do działań zmusza. -CzarnaMysz


dla-mnie-two­-ser­-bi­-dla-mnie-dru­gie ę-porusza-jed­ne-swym-ser­cem-ok­ryję-dru­gie-mnie-do działań-zmusza
Or­gie Cytaty: Nig­dy nie oszu­kuję i nie kradnę. Nie noszę także cy­lin­dra do płaszcza i nie wci­nam ba­nanów idąc ulicą, bo dżen­telmen nie ro­bi żad­nej z tych rzeczy. Zro­biłbym jed­no tak sa­mo niechętnie jak dru­gie – bo jed­no i dru­gie jest sprawą har­mo­nii i dob­re­go smaku. -Howard Philip Lovecraft


Or­gie Cytaty: Bo­gowie jed­no wznoszą, dru­gie przewracają. -Ezop


bo­gowie-jed­no-wznoszą-dru­gie-przewracają
Or­gie Cytaty: Kim jest przy­jaciel? To dru­gie ja. -Zenon z Elei


kim-jest przy­jaciel-to dru­gie-ja
Or­gie Cytaty: -Co ty w życiu osiągnąłeś ? -Nic. -Co osiągniesz? - Dru­gie ty­le ;-)   -Uśmiechnięta Anielica


Or­gie Cytaty: Dzieci widzą ma­gię, po­nieważ jej szukają. -Christopher Moore


Or­gie Cytaty: Na­gie praw­dy po­win­ny być wspa­niale zbudowane. -Ryszard Podlewski


na­gie-praw­dy-po­win­ny-być-wspa­niale-zbudowane
Or­gie Cytaty: Cze­kam na dru­gie, pop­ra­wione wy­danie człowieka. -Antoni Regulski


cze­kam-na dru­gie-pop­ra­wione-wy­danie-człowieka
Or­gie Cytaty: na­gie twe oczy z bez­wstyd­ny­mi rzęsa­mi -  zachwyt nad... płótnem  -Maverick123


na­gie-twe-oczy-z-bez­wstyd­ny­mi-rzę­mi- -zachwyt-nad-płótnem 
Or­gie Cytaty: Miłość, ten mo­tyl, które­go jed­no skrzydło na­zywa się niepew­nością, a dru­gie oszustwem. -Bolesław Prus


miłość-ten-mo­tyl-które­go-jed­no-skrzydło-na­zywa ę-niepew­nośą-a dru­gie-oszustwem
Or­gie Cytaty: I nic się nie tłumaczy wprost Wszys­tko ma dru­gie, trze­cie, czwar­te, piąte dno!  -Jacek Kaczmarski


i nic ę-nie tłumaczy-wprost-wszys­tko- dru­gie-trze­cie-czwar­te-piąte-dno 
Or­gie Cytaty: Małżeństwo zaw­sze jest związkiem dwoj­ga ludzi go­towych przy­siąc, że tyl­ko to dru­gie chrapie. -Terry Pratchett


małżeństwo-zaw­sze-jest związkiem-dwoj­ga-ludzi-go­towych-przy­ąc-że tyl­ko-to dru­gie-chrapie
Or­gie Cytaty: Co to właści­wie jest miłość, A co to zazdrość? Jed­no zabija I dru­gie jak żmija Męczy, dręczy, za­mazu­je przyszłość!  -ZaszokowanA


co to właś­wie-jest miłość-a-co to zazdrość-jed­no-zabija-i-dru­gie-jak żmija-męczy-dręczy-za­mazu­-przyszłość 
Or­gie Cytaty: Małżeństwo składa się ze wspólnych in­te­resów i wza­jem­ne­go pożąda­nia. Pier­wsze wzras­ta z la­tami, dru­gie zanika. -John Galsworthy


małżeństwo-składa ę-ze wspólnych-in­te­resów-i wza­jem­ne­go-pożąda­nia-pier­wsze wzras­-z ­tami-dru­gie-zanika
Or­gie Cytaty: Na woj­nie nie ma nag­ro­dy za dru­gie miejsce. -Omar Bradley


na woj­nie-nie  nag­ro­dy-za dru­gie-miejsce
Or­gie Cytaty: Słowa. Nig­dy nie wy­rażą Cię w pełni. Zaw­sze to co ni­mi przed­sta­wisz będzie ubo­gie w jakąś część Ciebie. -patt_


słowa-nig­dy-nie wy­rażą-cię-w peł-zaw­sze to co ­mi-przed­sta­wisz-będzie-ubo­gie-w jakąś-część-ciebie
Or­gie Cytaty: Czym różni się pus­telnic­two od samotności? Pier­wsze – cho­robą człowieka, dru­gie zaś – ludzkości... In­spi­red by ~Huaquero  -Papillondenuit


czym-róż ę-pus­telnic­two-od samotnoś-pier­wsze- cho­robą-człowieka-dru­gie-zaś- ludzkoś-in­spi­red-by ~huaquero