Oraz Niero­bienie Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Oraz Niero­bienie Cytaty: Le­nis­two to ro­bienie cze­goś, cze­go się nie lu­bi oraz niero­bienie te­go, co się kocha. -Aga250909
le­nis­two-to ro­bienie-cze­goś-cze­go ę-nie lu­bi-oraz-niero­bienie-te­go-co ę-kocha
Oraz Niero­bienie Cytaty: W myśl przy­ka­za­nia
Oraz Niero­bienie Cytaty: W końcu po­wie­dzieli Po­zos­tała tyl­ko kwes­tia Kiedy po­sadzą złodziei Wier­sz de­dykuję zma­nipu­lowa­nym wy­bor­com spod zna­ku za­kodo­wane­go mózgu. Oto efekt rządów: -kłam­stwa , ma­nipu­lac­je i zbrod­nie w tym i ta naj­większa -smo­leńska oraz gra­bienie państwa na skalę hur­tową . -RozaR
Oraz Niero­bienie Cytaty: Uf­ne spojrzenia Niero­zer­walny związek Księżyco­wa noc Krys­ty­na Sz. 13.03.2015r. -krysta
uf­ne-spojrzenia-niero­zer­walny-związek-księżyco­wa-noc-krys­ty­na-sz-13032015r
Oraz Niero­bienie Cytaty: Zbyt wielu ma­my kapłanów bo­ga niero­zum­ne­go, na­wet wśród tych, co się mienią filozofami. -Józef Stanisław Tischner
zbyt-wielu-­my-kapłanów-bo­ga-niero­zum­ne­go-na­wet-wśród-tych-co ę-mienią-filozofami
Oraz Niero­bienie Cytaty: Sa­mouwiel­bienie - pra­ca da­leko w polu. -Indygoo
sa­mouwiel­bienie- pra­ca-da­leko-w polu
Oraz Niero­bienie Cytaty: Na sa­mouwiel­bienie pat­rz zaw­sze z samooddalenia. -Wojciech Bartoszewski
na ­mouwiel­bienie-pat­rz-zaw­sze-z samooddalenia
Oraz Niero­bienie Cytaty: moją krwią powypisane modlitwy w ka­picach przy drogach wołanie o  pomoc i zrozumienie niero­zumienie świata trwogą do Boga  -Angel Des Penseurs
moją-krwią-powypisane-modlitwy-w-ka­picach-przy-drogach-wołanie-o -pomoc-i-zrozumienie-niero­zumienie-świata-trwogą-do boga 
Oraz Niero­bienie Cytaty: W ob­liczu Bo­ga oraz wszys­tkich obec­nych przyrzekłem jej miłość i od­da­nie w cho­robie oraz zdro­wiu i nig­dy jeszcze nic nie spra­wiło mi ta­kiej satysfakcji. Był to, pa­miętam, naj­piękniej­szy mo­ment w moim życiu. — czytaj całość -Nicholas Sparks
Oraz Niero­bienie Cytaty: Historię ludzkości w naszym wieku ukształtowały dwa czynniki - rozwój nauk ścisłych i technologii oraz wielkie burze ideologiczne, które zmieniły losy całej ludzkości: rewolucja rosyjska oraz jej następstwa - prawicowe i lewicowe tyranie totalitarne i wybuch nacjonalizmu, rasizmu i nietolerancji religijnej. -Isaiah Berlin
Oraz Niero­bienie Cytaty: Ro­bienie dob­rej mi­ny do złej gry to jeszcze nie gwa­ran­cja szczerości  -natalia(__ups
ro­bienie-dob­rej-mi­ny-do złej-gry-to jeszcze-nie gwa­ran­cja-szczeroś 
Oraz Niero­bienie Cytaty: Ro­bienie cze­goś wbrew so­bie jest adek­watne to plu­cia pod wiatr. -Bruno
ro­bienie-cze­goś-wbrew-so­bie-jest adek­watne-to plu­cia-pod-wiatr
Oraz Niero­bienie Cytaty: Wy­korzys­taj swój czas na ro­bienie rzeczy wyjątko­wych... i dziel się tym z innymi. -paulo86
wy­korzys­taj-swój-czas-na ro­bienie-rzeczy-wyjątko­wych-i dziel ę-tym-z innymi
Oraz Niero­bienie Cytaty: Obiecy­wać so­bie wy­korze­nienie na­miętności – rzecz płocha i niero­zum­na. Jak ciało żywiołami, umysł na­miętnościami trwa; złe ich użycie czy­ni nieprawość. -Ignacy Krasicki
obiecy­wać-so­bie-wy­korze­nienie-na­miętnoś- rzecz-płocha-i niero­zum­na-jak ciało-żywiołami-umysł-na­miętnościami-trwa-złe
Oraz Niero­bienie Cytaty: Bóg wie, co ro­bi. Nie my­li się w przydziela­niu ludziom cza­su. Każde­mu da­je czas na zro­bienie te­go, co chce, by zrobił. -Michel Quoist
bóg-wie-co ro­bi-nie my­li ę-w przydziela­niu-ludziom-cza­su-każde­mu da­-czas-na zro­bienie-te­go-co chce-by zrobił
Oraz Niero­bienie Cytaty: Na suszar­ce: Nie używać pod­czas snu. (hmm… a czy jest in­ny czas na zro­bienie coś z włosami)  -Tsanyo
na suszar­-nie-używać-pod­czas-snu-hmm-a czy-jest in­ny-czas-na zro­bienie-coś-z włosami 
Oraz Niero­bienie Cytaty: Nie chodzi o da­nie Bied­ne­mu cząstki z te­go, co nam zby­wa, ale o zro­bienie mu miej­sca w naszym życiu. -Raoul Follereau
nie-chodzi-o da­nie-bied­ne­mu-cząstki-z te­go-co nam-zby­wa-ale-o zro­bienie-mu miej­sca-w naszym-życiu
Oraz Niero­bienie Cytaty: Ro­bienie te­go, co spra­wia nam przy­jem­ność, jest jedną z naj­większych ta­jem­nic suk­ce­su finansowego. -Brian Tracy
ro­bienie-te­go-co spra­wia-nam-przy­jem­ność-jest jedną-z naj­większych-­jem­nic-suk­­su-finansowego
Oraz Niero­bienie Cytaty: I jak ko­wal co wykłuwa więzi w ser­cach naszych, stop niero­zer­walny,otar­ty przez lata, przez Bogów spraw­dza­ny,nasz los w rękach waszych, sprawdźcie czy ta miłość sza­leństwa jest warta. -Spokojny człowiek
Oraz Niero­bienie Cytaty: Mo­je poglądy blis­kie są poglądom Spi­nozy: podziw dla piękna oraz wiara w lo­giczną pros­totę porządku i har­mo­nii, które w naszej zni­komości możemy pojąć je­dynie w sposób bar­dzo niedos­ko­nały. Uważam, że mu­simy się po­godzić z tą niedos­ko­nałością naszej wie­dzy i poz­na­nia oraz trak­to­wać war­tości i pow­nności mo­ral­ne ja­ko prob­le­my czys­to ludzkie. -Albert Einstein
Oraz Niero­bienie Cytaty: Nic nie ro­bienie jest dla ge­niu­szy, dla le­niwych jest idealizm. Idealizm, jak wol­na wo­la, czy­ni etykę bar­dziej elastyczną. -słońiczka
nic-nie ro­bienie-jest dla-ge­niu­szy-dla-­niwych-jest idealizm-idealizm jak wol­na-wo­-czy­-etykę-bar­dziej-elastyczną
Oraz Niero­bienie Cytaty: A niebo zostawmy im - Aniołom oraz wróblom. -Heinrich Heine
a-niebo-zostawmy-im-aniołom-oraz-wróblom
Oraz Niero­bienie Cytaty: Głos oraz zapach ciała najmniej się w nas zmieniają. -Cesare Pavese
głos-oraz-zapach-ciała-najmniej-ę-w-nas-zmieniają
Oraz Niero­bienie Cytaty: Miłość to bu­kiet kwiatów niepew­ności, nadziei oraz wybaczenia... -Uśmiechnięta Anielica
miłość-to bu­kiet-kwiatów-niepew­noś-nadziei-oraz-wybaczenia
Oraz Niero­bienie Cytaty: Nie ma ra­dości, która za­tapia oraz smut­ku, który zakotwicza. -MyArczi
nie- ra­doś-która-za­tapia-oraz-smut­ku-który-zakotwicza
Oraz Niero­bienie Cytaty: Dobry dyplomata improwizuje to, co ma powiedzieć oraz dokładnie przygotowuje to, co ma przemilczeć. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord
Oraz Niero­bienie Cytaty: Dwie są zwłaszcza namiętności silne i przeciwne rozumowi; gniew oraz pożądliwość. -Erazm z Rotterdamu
dwie-są-zwłaszcza-namiętnoś-silne-i-przeciwne-rozumowi-gniew-oraz-pożądliwość
Oraz Niero­bienie Cytaty: Głos oraz za­pach ciała naj­mniej się w nas zmieniają. -Cesare Pavese
głos-oraz-za­pach-ciała-naj­mniej ę-w nas-zmieniają
Oraz Niero­bienie Cytaty: Są trzy rzeczy, których nie można ukryć: miłość, kaszel oraz bieda. -Ivo Andric
są-trzy-rzeczy-których-nie-można-ukryć-miłość-kaszel-oraz-bieda
Oraz Niero­bienie Cytaty: Najlepszą odpowiedzią na kalumnię jest wykonywanie swoich obowiązków oraz zachowanie milczenia. -George Washington
najlepszą-odpowiedzią-na-kalumnię-jest-wykonywanie-swoich-obowiązków-oraz-zachowanie-milczenia
Oraz Niero­bienie Cytaty: Ludzie, to zwierzęta opo­wiadające baj­ki o otaczającym ich świecie, oraz nich samych. -Krio
ludzie-to zwierzę-opo­wiadają-baj­ki-o otaczającym-ich-świecie-oraz-nich-samych
Oraz Niero­bienie Cytaty: Doświadczenie: suma błędów popełnionych oraz tych, których się z żalem nie popełniło. -Francoise Sagan
doświadczenie-suma-błędów-popełnionych-oraz-tych-których-ę-z-żalem-nie-popełło
Oraz Niero­bienie Cytaty: Wszys­tko tam było ta­nie oraz podłego ga­tun­ku. Włącznie z ludzkim życiem. -Jacek Piekara
wszys­tko-tam-było-­nie-oraz-podłego-ga­tun­ku-włącznie-z ludzkim-życiem
Oraz Niero­bienie Cytaty: Narzeczeństwo to niedoj­rzały stan do małżeństwa oraz za kruchy, aby uchro­nić dziewictwo. -Henryk Horosz
narzeczeństwo-to niedoj­rzały-stan-do łżeństwa-oraz-za kruchy-aby uchro­ć-dziewictwo
Oraz Niero­bienie Cytaty: Małżeństwo to wspólnota złożona z władcy, władczyni oraz dwóch niewolników, co czyni razem dwie osoby. -Ambrose Bierce
małżeństwo-to-wspólnota-złożona-z-władcy-władczyni-oraz-dwóch-niewolników-co-czyni-razem-dwie-osoby