Oraz Udanego Związku Cytaty

Oraz Udanego Związku Cytaty: Szczęście to posiadanie wolności finansowej, dobrego zdrowia oraz udanego związku. Brak powodzenia choćby na jednej z tych płaszczyzn nie jest pełnym szczęściem. -Joe Vitale


szczęście-to-posiadanie-wolnoś-finansowej-dobrego-zdrowia-oraz-udanego-związku-brak-powodzenia-choćby-na-jednej-z-tych-płaszczyzn-nie-jest
Oraz Udanego Związku Cytaty: Traktowanie kary jako czynnika odstraszającego przyczynia się do rozerwania związku między winą a karą oraz do braku troski o to, by za swoje czyny odpowiadał sprawca. -Maria Ossowska


traktowanie-kary-jako-czynnika-odstraszającego-przyczynia-ę-do-rozerwania-związku-między-winą-a-karą-oraz-do-braku-troski-o-to-by-za-swoje-czyny
Oraz Udanego Związku Cytaty: W ob­liczu Bo­ga oraz wszys­tkich obec­nych przyrzekłem jej miłość i od­da­nie w cho­robie oraz zdro­wiu i nig­dy jeszcze nic nie spra­wiło mi ta­kiej satysfakcji. Był to, pa­miętam, naj­piękniej­szy mo­ment w moim życiu. — czytaj całość -Nicholas Sparks


Oraz Udanego Związku Cytaty: Historię ludzkości w naszym wieku ukształtowały dwa czynniki - rozwój nauk ścisłych i technologii oraz wielkie burze ideologiczne, które zmieniły losy całej ludzkości: rewolucja rosyjska oraz jej następstwa - prawicowe i lewicowe tyranie totalitarne i wybuch nacjonalizmu, rasizmu i nietolerancji religijnej. -Isaiah Berlin


Oraz Udanego Związku Cytaty: Moralność może tylko stracić na związku z religią. -Paul Thiry Holbach


moralność-może-tylko-stracić-na-związku-z-religią
Oraz Udanego Związku Cytaty: Uznanie związku małżeńskiego za nierozerwalny to prowokacja do zbrodni. -Napoleon Bonaparte


uznanie-związku-łżeńskiego-za-nierozerwalny-to-prowokacja-do-zbrodni
Oraz Udanego Związku Cytaty: Kobieta jest najbardziej niebezpiecznym składnikiem każdego związku. -Anonim


kobieta-jest-najbardziej-niebezpiecznym-składnikiem-każdego-związku
Oraz Udanego Związku Cytaty: Udany romans może być i w bardzo nieudanym związku. -Regina Kantarska-Koper


udany-romans-może-być-i-w-bardzo-nieudanym-związku
Oraz Udanego Związku Cytaty: Wol­ność, to świado­mość umysłu i bra­nie od­po­wie­dzial­ności za swe czy­ny, którym poświęcasz wszystko. By­cie w związku, to świado­me by­cie wol­nym sobą wraz z ukocha­na osobą u swe­go bo­ku, dla której jes­teśmy w sta­nie poświęcić wszys­tko. Co wybierzesz? Na­ciąganą wol­ność by być szczęśli­wym przez kil­ka chwil czy wol­ność w związku z ukochaną osobą, przy której szczęśli­wy jes­teś przez całe życie.. -szajbuss


Oraz Udanego Związku Cytaty: Mo­ral­ność może tyl­ko stra­cić na związku z religią. -Paul Thiry Holbach


mo­ral­ność-może-tyl­ko-stra­ć-na związku-z religią
Oraz Udanego Związku Cytaty: Wszystko, co mogę w związku z tym powiedzieć o sobie, to że nie jestem marksistą. -Karol Marks


wszystko-co-mogę-w-związku-z-tym-powiedzieć-o-sobie-to-że-nie-jestem-marksistą
Oraz Udanego Związku Cytaty: Naj­większym suk­ce­sem nasze­go związku było to, że się rozstaliśmy. -Katarzyna Wołyniec


naj­większym-suk­­sem-nasze­go-związku-było-to-że ę-rozstaliśmy
Oraz Udanego Związku Cytaty: Mo­je poglądy blis­kie są poglądom Spi­nozy: podziw dla piękna oraz wiara w lo­giczną pros­totę porządku i har­mo­nii, które w naszej zni­komości możemy pojąć je­dynie w sposób bar­dzo niedos­ko­nały. Uważam, że mu­simy się po­godzić z tą niedos­ko­nałością naszej wie­dzy i poz­na­nia oraz trak­to­wać war­tości i pow­nności mo­ral­ne ja­ko prob­le­my czys­to ludzkie. -Albert Einstein


Oraz Udanego Związku Cytaty: Jes­tem ko­bietą, lecz cza­sami czuję się mężczyzną w naszym związku.. -AnDree


jes­tem-ko­bietą-lecz-cza­sami-czuję ę-mężczyzną-w naszym-związku
Oraz Udanego Związku Cytaty: Język jest systemem znaków, którego istota polega wyłącznie na związku znaczenia i obrazu akustycznego. -Ferdinand de Saussure


język-jest-systemem-znaków-którego-istota-polega-wyłącznie-na-związku-znaczenia-i-obrazu-akustycznego
Oraz Udanego Związku Cytaty: Trafiłem na różne niedoróbki Pana Boga i w związku z tym moje zaufanie do kobiet uległo poważnej korozji. -Anonim


trafiłem-na-różne-niedoróbki-pana-boga-i-w-związku-z-tym-moje-zaufanie-do-kobiet-uległo-poważnej-korozji
Oraz Udanego Związku Cytaty: W związku dru­ga oso­ba nie jest ak­to­rem, który reali­zuje nasz sce­nariusz filmowy. -Katarzyna Nosowska


w związku-dru­ga-oso­ba-nie jest ak­to­rem-który-reali­zuje-nasz-sce­nariusz-filmowy
Oraz Udanego Związku Cytaty: Absolutna przestrzeń w swojej własnej istocie, bez związku z czymkolwiek zewnętrznym, pozostaje zawsze podobna i nieporuszona. -Isaac Newton


absolutna-przestrzeń-w-swojej-własnej-istocie-bez-związku-z-czymkolwiek-zewnętrznym-pozostaje-zawsze-podobna-i-nieporuszona