Oraz Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Oraz Cytaty: W ob­liczu Bo­ga oraz wszys­tkich obec­nych przyrzekłem jej miłość i od­da­nie w cho­robie oraz zdro­wiu i nig­dy jeszcze nic nie spra­wiło mi ta­kiej satysfakcji. Był to, pa­miętam, naj­piękniej­szy mo­ment w moim życiu. — czytaj całość -Nicholas Sparks
Oraz Cytaty: Historię ludzkości w naszym wieku ukształtowały dwa czynniki - rozwój nauk ścisłych i technologii oraz wielkie burze ideologiczne, które zmieniły losy całej ludzkości: rewolucja rosyjska oraz jej następstwa - prawicowe i lewicowe tyranie totalitarne i wybuch nacjonalizmu, rasizmu i nietolerancji religijnej. -Isaiah Berlin
Oraz Cytaty: Mo­je poglądy blis­kie są poglądom Spi­nozy: podziw dla piękna oraz wiara w lo­giczną pros­totę porządku i har­mo­nii, które w naszej zni­komości możemy pojąć je­dynie w sposób bar­dzo niedos­ko­nały. Uważam, że mu­simy się po­godzić z tą niedos­ko­nałością naszej wie­dzy i poz­na­nia oraz trak­to­wać war­tości i pow­nności mo­ral­ne ja­ko prob­le­my czys­to ludzkie. -Albert Einstein
Oraz Cytaty: A niebo zostawmy im - Aniołom oraz wróblom. -Heinrich Heine
a-niebo-zostawmy-im-aniołom-oraz-wróblom
Oraz Cytaty: Głos oraz zapach ciała najmniej się w nas zmieniają. -Cesare Pavese
głos-oraz-zapach-ciała-najmniej-ę-w-nas-zmieniają
Oraz Cytaty: Dobry dyplomata improwizuje to, co ma powiedzieć oraz dokładnie przygotowuje to, co ma przemilczeć. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord
Oraz Cytaty: Miłość to bu­kiet kwiatów niepew­ności, nadziei oraz wybaczenia... -Uśmiechnięta Anielica
miłość-to bu­kiet-kwiatów-niepew­noś-nadziei-oraz-wybaczenia
Oraz Cytaty: Nie ma ra­dości, która za­tapia oraz smut­ku, który zakotwicza. -MyArczi
nie- ra­doś-która-za­tapia-oraz-smut­ku-który-zakotwicza
Oraz Cytaty: Dwie są zwłaszcza namiętności silne i przeciwne rozumowi; gniew oraz pożądliwość. -Erazm z Rotterdamu
dwie-są-zwłaszcza-namiętnoś-silne-i-przeciwne-rozumowi-gniew-oraz-pożądliwość
Oraz Cytaty: Głos oraz za­pach ciała naj­mniej się w nas zmieniają. -Cesare Pavese
głos-oraz-za­pach-ciała-naj­mniej ę-w nas-zmieniają
Oraz Cytaty: Są trzy rzeczy, których nie można ukryć: miłość, kaszel oraz bieda. -Ivo Andric
są-trzy-rzeczy-których-nie-można-ukryć-miłość-kaszel-oraz-bieda
Oraz Cytaty: Najlepszą odpowiedzią na kalumnię jest wykonywanie swoich obowiązków oraz zachowanie milczenia. -George Washington
najlepszą-odpowiedzią-na-kalumnię-jest-wykonywanie-swoich-obowiązków-oraz-zachowanie-milczenia
Oraz Cytaty: Wszys­tko tam było ta­nie oraz podłego ga­tun­ku. Włącznie z ludzkim życiem. -Jacek Piekara
wszys­tko-tam-było-­nie-oraz-podłego-ga­tun­ku-włącznie-z ludzkim-życiem
Oraz Cytaty: Ludzie, to zwierzęta opo­wiadające baj­ki o otaczającym ich świecie, oraz nich samych. -Krio
ludzie-to zwierzę-opo­wiadają-baj­ki-o otaczającym-ich-świecie-oraz-nich-samych
Oraz Cytaty: Narzeczeństwo to niedoj­rzały stan do małżeństwa oraz za kruchy, aby uchro­nić dziewictwo. -Henryk Horosz
narzeczeństwo-to niedoj­rzały-stan-do łżeństwa-oraz-za kruchy-aby uchro­ć-dziewictwo
Oraz Cytaty: Doświadczenie: suma błędów popełnionych oraz tych, których się z żalem nie popełniło. -Francoise Sagan
doświadczenie-suma-błędów-popełnionych-oraz-tych-których-ę-z-żalem-nie-popełło
Oraz Cytaty: Niewie­dza oraz po­siada­nie us­ta­lonych kon­cep­cji ułat­wiają życie. -Stefan Kisielewski
niewie­dza-oraz-po­siada­nie-us­­lonych-kon­cep­cji-ułat­wiają-życie
Oraz Cytaty: Małżeństwo to wspólnota złożona z władcy, władczyni oraz dwóch niewolników, co czyni razem dwie osoby. -Ambrose Bierce
małżeństwo-to-wspólnota-złożona-z-władcy-władczyni-oraz-dwóch-niewolników-co-czyni-razem-dwie-osoby
Oraz Cytaty: In­dy­widualizm to życie w zgodzie ze sobą bez względu na kon­sekwen­cje oraz opi­nie innych. -Emilia Szumiło
in­dy­widualizm-to życie-w zgodzie-ze sobą-bez-wzglę-na kon­sekwen­cje-oraz-opi­nie-innych
Oraz Cytaty: Ustalenie się pięknego języka jest owocem refleksji nader finezyjnych, dowcipnych, oraz smaku najczystszego. -Stephanie - Felicite De Genlis
ustalenie-ę-pięknego-języka-jest-owocem-refleksji-nader-finezyjnych-dowcipnych-oraz-smaku-najczystszego
Oraz Cytaty: Utrzymuj o sobie opinię, że jesteś zwolennikiem i naśladowcą dawnych ojczystych obyczajów oraz tego, co sprawia Iudowi przyjemność. -Andrzej Maksymilian Fredro
utrzymuj-o-sobie-opinię-że-jesteś-zwolennikiem-i-naśladowcą-dawnych-ojczystych-obyczajów-oraz-tego-co-sprawia-iudowi-przyjemność
Oraz Cytaty: Naszych współczesnych ustawicznie zżerają dwie namiętności: potrzeba by ktoś prowadził ich za rękę, oraz pragnienie zachowania wolności. -Alexis de Tocqueville
naszych-współczesnych-ustawicznie-zżerają-dwie-namiętnoś-potrzeba-by-ktoś-prowadził-ich-za-rękę-oraz-pragnienie-zachowania-wolnoś
Oraz Cytaty: Po­lity­ka, kiedy jest sztuką oraz służbą a nie narzędziem wy­zys­ku, to działanie na rzecz ideału pop­rzez rzeczywistość. -Charles de Gaulle
po­lity­ka-kiedy-jest sztuką-oraz-służbą-a nie narzędziem-wy­zys­ku-to działanie-na rzecz-ideału-pop­rzez-rzeczywistość
Oraz Cytaty: W miarę jak wśród ludu zanikają przesądy, rząd musi zwiększyć czujność oraz surowiej dbać o dyscyplinę i autorytet. -Antoine Rivarol
w-miarę-jak-wśród-ludu-zanikają-przesądy-rząd-musi-zwiększyć-czujność-oraz-surowiej-dbać-o-dyscyplinę-i-autorytet
Oraz Cytaty: Chcę czy­tać z Two­jego ciała nową de­finicję grzechu , oraz pod­dać swo­je ciało To­bie i Two­jemu pięknu. -maty
chcę-czy­ć-z two­jego-ciała-nową-de­finicję-grzechu- oraz-pod­dać-swo­-ciało-to­bie-i two­jemu-pięknu
Oraz Cytaty: Nie ma nic lepszego niż język, który jest łącznikiem życia społecznego, kluczem do wiedzy, organem prawdy i rozsądku oraz modlitwy. -Ezop
nie-nic-lepszego-ż-język-który-jest-łącznikiem-życia-społecznego-kluczem-do-wiedzy-organem-prawdy-i-rozsądku-oraz-modlitwy
Oraz Cytaty: Miłość mnie pędzi oraz powstrzymuje, trwoży, ucisza, rozpala i mrozi, zsyła nadzieję, cierpienie szykuje, gardzi, zachęca, odpycha, uwodzi. -Francesco Petrarca
miłość-mnie-pędzi-oraz-powstrzymuje-trwoży-ucisza-rozpala-i-mrozi-zsyła-nadzieję-cierpienie-szykuje-gardzi-zachęca-odpycha-uwodzi
Oraz Cytaty: Pies może nauczyć małego chłopca wierności, wytrwałości oraz tego, żeby przed snem zakręcić się trzy razy w miejscu. -Robert Benchley
pies-może-nauczyć-łego-chłopca-wiernoś-wytrwałoś-oraz-tego-żeby-przed-snem-zakręć-ę-trzy-razy-w-miejscu
Oraz Cytaty: Doskonała przyjaźń rodzi się między dobrymi oraz między tymi, co osiągnęli jednoczący stopień cnoty. -Arystoteles
doskonała-przyjaźń-rodzi-ę-między-dobrymi-oraz-między-tymi-co-osiągnęli-jednoczący-stopień-cnoty
Oraz Cytaty: Szczęśliwe małżeństwo jest rytmem miłości we wspólnie dzielonej samotności oraz pełnią tej miłości w życiu rodzinnym. -Marian Rzeszewski
szczęśliwe-łżeństwo-jest-rytmem-miłoś-we-wspólnie-dzielonej-samotnoś-oraz-pełą-tej-miłoś-w-życiu-rodzinnym
Oraz Cytaty: Zarozumiałością oraz bezczelnością człowieka jest mówienie, że zwierzęta są nieme, tylko dlatego że są nieme dla jego tępej percepcji. -Mark Twain
zarozumiałośą-oraz-bezczelnośą-człowieka-jest-mówienie-że-zwierzę-są-nieme-tylko-dlatego-że-są-nieme-dla-jego-tępej-percepcji
Oraz Cytaty: Tym, co bardziej niż cokolwiek może zdeterminować Twój sukces, jest umeijętność ponoszenia porażki z godnością oraz nieustanna gotowość uczenia się i doskonalenia. -Artur Wojciechowski
tym-co-bardziej-ż-cokolwiek-może-zdeterminować-twój-sukces-jest-umeijętność-ponoszenia-porażki-z-godnośą-oraz-nieustanna-gotowość-uczenia
Oraz Cytaty: Traktowanie kary jako czynnika odstraszającego przyczynia się do rozerwania związku między winą a karą oraz do braku troski o to, by za swoje czyny odpowiadał sprawca. -Maria Ossowska
traktowanie-kary-jako-czynnika-odstraszającego-przyczynia-ę-do-rozerwania-związku-między-winą-a-karą-oraz-do-braku-troski-o-to-by-za-swoje-czyny
Oraz Cytaty: Szczęście to posiadanie wolności finansowej, dobrego zdrowia oraz udanego związku. Brak powodzenia choćby na jednej z tych płaszczyzn nie jest pełnym szczęściem. -Joe Vitale
szczęście-to-posiadanie-wolnoś-finansowej-dobrego-zdrowia-oraz-udanego-związku-brak-powodzenia-choćby-na-jednej-z-tych-płaszczyzn-nie-jest
Oraz Cytaty: Dos­ko­nała przy­jaźń rodzi się między dob­ry­mi oraz między ty­mi, co osiągnęli jed­noczący sto­pień cnoty. -Arystoteles
dos­ko­nała-przy­jaźń-rodzi ę-między-dob­ry­mi-oraz-między-ty­mi-co osiągnęli-jed­noczący-sto­pień-cnoty