Oraz Cytaty

Oraz Cytaty: W ob­liczu Bo­ga oraz wszys­tkich obec­nych przyrzekłem jej miłość i od­da­nie w cho­robie oraz zdro­wiu i nig­dy jeszcze nic nie spra­wiło mi ta­kiej satysfakcji. Był to, pa­miętam, naj­piękniej­szy mo­ment w moim życiu. — czytaj całość -Nicholas Sparks


Oraz Cytaty: Historię ludzkości w naszym wieku ukształtowały dwa czynniki - rozwój nauk ścisłych i technologii oraz wielkie burze ideologiczne, które zmieniły losy całej ludzkości: rewolucja rosyjska oraz jej następstwa - prawicowe i lewicowe tyranie totalitarne i wybuch nacjonalizmu, rasizmu i nietolerancji religijnej. -Isaiah Berlin


Oraz Cytaty: Mo­je poglądy blis­kie są poglądom Spi­nozy: podziw dla piękna oraz wiara w lo­giczną pros­totę porządku i har­mo­nii, które w naszej zni­komości możemy pojąć je­dynie w sposób bar­dzo niedos­ko­nały. Uważam, że mu­simy się po­godzić z tą niedos­ko­nałością naszej wie­dzy i poz­na­nia oraz trak­to­wać war­tości i pow­nności mo­ral­ne ja­ko prob­le­my czys­to ludzkie. -Albert Einstein


Oraz Cytaty: A niebo zostawmy im - Aniołom oraz wróblom. -Heinrich Heine


a-niebo-zostawmy-im-aniołom-oraz-wróblom
Oraz Cytaty: Głos oraz zapach ciała najmniej się w nas zmieniają. -Cesare Pavese


głos-oraz-zapach-ciała-najmniej-ę-w-nas-zmieniają
Oraz Cytaty: Dobry dyplomata improwizuje to, co ma powiedzieć oraz dokładnie przygotowuje to, co ma przemilczeć. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord


Oraz Cytaty: Miłość to bu­kiet kwiatów niepew­ności, nadziei oraz wybaczenia... -Uśmiechnięta Anielica


miłość-to bu­kiet-kwiatów-niepew­noś-nadziei-oraz-wybaczenia
Oraz Cytaty: Nie ma ra­dości, która za­tapia oraz smut­ku, który zakotwicza. -MyArczi


nie- ra­doś-która-za­tapia-oraz-smut­ku-który-zakotwicza
Oraz Cytaty: Dwie są zwłaszcza namiętności silne i przeciwne rozumowi; gniew oraz pożądliwość. -Erazm z Rotterdamu


dwie-są-zwłaszcza-namiętnoś-silne-i-przeciwne-rozumowi-gniew-oraz-pożądliwość
Oraz Cytaty: Głos oraz za­pach ciała naj­mniej się w nas zmieniają. -Cesare Pavese


głos-oraz-za­pach-ciała-naj­mniej ę-w nas-zmieniają
Oraz Cytaty: Są trzy rzeczy, których nie można ukryć: miłość, kaszel oraz bieda. -Ivo Andric


są-trzy-rzeczy-których-nie-można-ukryć-miłość-kaszel-oraz-bieda
Oraz Cytaty: Najlepszą odpowiedzią na kalumnię jest wykonywanie swoich obowiązków oraz zachowanie milczenia. -George Washington


najlepszą-odpowiedzią-na-kalumnię-jest-wykonywanie-swoich-obowiązków-oraz-zachowanie-milczenia
Oraz Cytaty: Wszys­tko tam było ta­nie oraz podłego ga­tun­ku. Włącznie z ludzkim życiem. -Jacek Piekara


wszys­tko-tam-było-­nie-oraz-podłego-ga­tun­ku-włącznie-z ludzkim-życiem
Oraz Cytaty: Ludzie, to zwierzęta opo­wiadające baj­ki o otaczającym ich świecie, oraz nich samych. -Krio


ludzie-to zwierzę-opo­wiadają-baj­ki-o otaczającym-ich-świecie-oraz-nich-samych
Oraz Cytaty: Narzeczeństwo to niedoj­rzały stan do małżeństwa oraz za kruchy, aby uchro­nić dziewictwo. -Henryk Horosz


narzeczeństwo-to niedoj­rzały-stan-do łżeństwa-oraz-za kruchy-aby uchro­ć-dziewictwo
Oraz Cytaty: Doświadczenie: suma błędów popełnionych oraz tych, których się z żalem nie popełniło. -Francoise Sagan


doświadczenie-suma-błędów-popełnionych-oraz-tych-których-ę-z-żalem-nie-popełło
Oraz Cytaty: Niewie­dza oraz po­siada­nie us­ta­lonych kon­cep­cji ułat­wiają życie. -Stefan Kisielewski


niewie­dza-oraz-po­siada­nie-us­­lonych-kon­cep­cji-ułat­wiają-życie
Oraz Cytaty: Małżeństwo to wspólnota złożona z władcy, władczyni oraz dwóch niewolników, co czyni razem dwie osoby. -Ambrose Bierce


małżeństwo-to-wspólnota-złożona-z-władcy-władczyni-oraz-dwóch-niewolników-co-czyni-razem-dwie-osoby