Os­try Ma­kijaż I bla­da Cytaty

Os­try Ma­kijaż I bla­da Cytaty: Na­warzyła nieżle błota, po­li­tyczna ta hołota. Cały naród żyje w nędzy, każdy woła dziś pieniędzy! Cho­ciaż państwo jest w potrzebie, roz­dzieli­li między siebie. Ten za głup­stwo,ten za dwa... po­li­tyczne bla bla bla!!!!!  -Anja16


Os­try Ma­kijaż I bla­da Cytaty: Są ludzie żyjący za dnia i stworze­nia nocy. Ważne by pa­miętać, że stworze­nia no­cy to nie zwyk­li ludzie dnia, którzy nie kładą się spać do późna, bo myślą, że dzięki te­mu są bar­dziej in­te­resujący i wyk­reowa­ni. By przek­roczyć gra­nicę, nie wys­tar­czy os­try ma­kijaż i bla­da ce­ra - trze­ba o wiele więcej... -Terry Pratchett


Os­try Ma­kijaż I bla­da Cytaty: Co to jest ma­kijaż ? Wy­gaszacz ekranu  -bystry.76


co to jest ­kijaż-wy­gaszacz-ekranu 
Os­try Ma­kijaż I bla­da Cytaty: Al­ko­hol może zmienić ma­kijaż rzeczy­wis­tości, ale nie ją samą. -Henryk Jagodziński


al­ko­hol-może-zmienić-­kijaż-rzeczy­wis­toś-ale-nie ją samą
Os­try Ma­kijaż I bla­da Cytaty: Sie­dzieli na ławce, a ich twarze ma­jaczyły bla­do,w blas­ku księżyca. -królik xd


sie­dzieli-na ławce-a-ich-twarze-­jaczyły-bla­dow-blas­ku-księżyca
Os­try Ma­kijaż I bla­da Cytaty: Bla­do różowe, nie tyl­ko zim­ne policzki. Płynie krą przeszłość. -Papużka


bla­do-różowe-nie-tyl­ko-zim­ne-policzki-płynie-krą-przeszłość
Os­try Ma­kijaż I bla­da Cytaty: Pełno tu­taj sztucznych ludzi. Chu­dych, bla­dych ma­nekinów bez rumieńców. -dooorotis


pełno-­taj-sztucznych-ludzi-chu­dych-bla­dych-­nekinów-bez-rumieńców
Os­try Ma­kijaż I bla­da Cytaty: Stojący obok człowiek był jak zja­wa, bla­dy i czar­ny anioł stróż, który wyłonił się z ciem­ności, aby ją uratować. -Carlo Frabetti


stojący-obok-człowiek-był-jak zja­wa-bla­dy-i czar­ny-anioł-stróż-który-wyłonił ę-z ciem­noś-aby ją uratować
Os­try Ma­kijaż I bla­da Cytaty: Przy pur­pu­rowej róży miłości kwiat przy­jaźni wy­dawał się bla­dy i bezwonny. -Lucy Maud Montgomery


przy-pur­pu­rowej-róży-miłoś-kwiat-przy­jaź-wy­dawał ę-bla­dy-i bezwonny
Os­try Ma­kijaż I bla­da Cytaty: ****** *** Poz­dra­wiam MOIM KLIPEM ****** *** ...BIAŁA RÓŻA - de­likat­na, pachnąca i niewinna... ...skrom­ne mil­cze­nie MIŁOŚCI... ...świet­la­ny, bla­dy pąk... ...ale jakże PIĘKNE CZUŁY... ****** ***  -Bożena BAJA


Os­try Ma­kijaż I bla­da Cytaty: Przytłumiona, kojąca cisza, która w końcu wy­dawała się jak naj­bar­dziej od­po­wied­nia do mo­jej bla­dej i bez­bar­wnej samotności. -Ysabelle Lacamp


przytłumiona-kojąca-cisza-która-w końcu-wy­dawała ę-jak naj­bar­dziej-od­po­wied­nia-do mo­jej-bla­dej-i bez­bar­wnej-samotnoś
Os­try Ma­kijaż I bla­da Cytaty: Widziałem wczo­raj ko­bietę siedzącą między dwo­ma mężczyz­na­mi na mar­mu­rowych scho­dach świątyni. Z jed­nej stro­ny twarz jej była całkiem bla­da, z dru­giej zarumieniona. -Khalil Gibran


widziałem-wczo­raj-ko­bietę-siedzącą-między-dwo­-mężczyz­na­mi-na mar­mu­rowych-scho­dach-świątyni-z-jed­nej-stro­ny-twarz-jej
Os­try Ma­kijaż I bla­da Cytaty: Od­dech pro­mieni słońca na moich ustach rozchylam... Za­pach poranka spływa po włosach, po karku Do­tyk stęsknionych dłoni roz­ry­wa moją ko­biecość na strzępy Krwa­wię słowami Bla­da krew ścieka po wnętrzu ud  i wsiąka w jedwab  -La femme


Os­try Ma­kijaż I bla­da Cytaty: Pstryk - ożyła za­pałka jas­nym płomieniem, Ciche wes­tchnienie dy­mu wkra­dające­go się w usta, Bla­da dłoń trzy­mająca pa­piero­sa i mar­twe oczy utkwione w na­pis 'Pa­lenie za­bija' brzmiący te­go wie­czo­ru jak obietnica. -Angel Des Penseurs


Os­try Ma­kijaż I bla­da Cytaty: Mis­trz był bla­dy jak ściana. Kro­pel­ki po­tu przyl­gnęły mu do wąsów, ciało tra­wiła gorączka. Ale wzrok miał przy­tom­ny. Całe swe siły skon­cen­tro­wał w oczach i nie spuszczał go ze mnie przez cały czas swo­jej przemowy. -Paul Auster


Os­try Ma­kijaż I bla­da Cytaty: do dziew­czy­ny w auto­busie pod­chodzi star­sza pa­ni : - dlacze­go jes­teś ta­ka bla­da ? - to wy­nik mo­jej harówki w li­ceum na śred­nią 4, 5 ! - ach, to usiądź so­bie, a twój płaszczyk to może ja pot­rzy­mam ? - to nie płaszczyk ! to mo­ja ko­leżan­ka ze śred­nią 5 !  -lovely-girl


Os­try Ma­kijaż I bla­da Cytaty: Bochny chle­ba miedziane wśród księżyca na niebie płyną zas­pa­ne w bla­dej krwi poświaty Kon­tu­ry domów i drzew czeszą po­ran­ne niebo nasiąknięte na­siąknięte spo­radycznym deszczem mgłą Jas­kra­wa wstęga żył roz­strze­lona po niebie gra­nato­we słowa i smu­ga jak jęzor wy­lizu­je ziemię. -marka


Os­try Ma­kijaż I bla­da Cytaty: Jakże krótka noc, gdy myśli w bez­senność wprawiają a wszak mówią, że długą jest, gdy po­wieki nie zasypiają po­ranek nad­chodzi, za­raz bla­dy świt o so­bie przypomni wte­dy opuszczę czte­rech, mil­czących ścian pus­te kąty i wrócę z pow­ro­tem, gdy późny wieczór nastąpi  -Pierrot