Osób Nie Cytaty

Osób Nie Cytaty: Autor nigdy nie wie dla kogo pisze. Czyta go tysiąc, sto tysięcy osób, ale dla kilku osób, dla jednego jest Najważniejszy. -Anna Kowalska


autor-nigdy-nie-wie-dla-kogo-pisze-czyta-go-tysiąc-sto-tysięcy-osób-ale-dla-kilku-osób-dla-jednego-jest-najważniejszy
Osób Nie Cytaty: Nie za­pomi­na się osób, które były dla nas ważne, z który­mi by­liśmy szczęśli­wi, o które się martwiliśmy. Osób które były przy nas gdy było nam smut­no i ocierały nasze łzy. -stokrotka123


nie-za­pomi­na ę-osób-które-były-dla-nas-ważne-z który­mi-by­liśmy-szczęśli­wi-o które ę-martwiliśmy-osób-które-były-przy-nas
Osób Nie Cytaty: Moralność to postawa, jaką przyjmujemy wobec osób, których nie lubimy. -Oscar Wilde


moralność-to-postawa-jaką-przyjmujemy-wobec-osób-których-nie-lubimy
Osób Nie Cytaty: Krew to osob­li­wy płyn. -Johann Wolfgang Goethe


Osób Nie Cytaty: I śmiech niekiedy może być nauką, Kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa. -Ignacy Krasicki


i-śmiech-niekiedy-może-być-nauką-kiedy-ę-z-przywar-nie-z-osób-natrzą
Osób Nie Cytaty: Nigdy nie przyjmuj rad od osób, które nie osiągnęły tego, co ty chcesz osiągnąć -Bodo Schafer


nigdy-nie-przyjmuj-rad-od-osób-które-nie-osiągnęły-tego-co-ty-chcesz-osiągnąć
Osób Nie Cytaty: Nigdy nie przyjmuj rad od osób, które nie osiągnęły tego, co ty chcesz osiągnąć. -Bodo Schafer


nigdy-nie-przyjmuj-rad-od-osób-które-nie-osiągnęły-tego-co-ty-chcesz-osiągnąć
Osób Nie Cytaty: Dwo­je to już osob­ny świat. -Maria Dąbrowska


Osób Nie Cytaty: Trze­ba zaak­cepto­wać to, że nie zaw­sze będzie się w pla­nach in­nych osób. -kamilka88


trze­ba-zaak­cepto­wać-to-że nie zaw­sze-będzie ę-w pla­nach-in­nych-osób
Osób Nie Cytaty: Mało jest osób, które potrafią ważyć winy bliźnich, nie dokładając na szalę swego palca. -George Gordon Byron


mało-jest-osób-które-potrafią-ważyć-winy-bliźnich-nie-dokładając-na-szalę-swego-palca
Osób Nie Cytaty: Nie mam nic przeciwko grupowemu uprawianiu miłości, jeśli grupa składa się z dwóch osób. -Anthony Quinn


nie-mam-nic-przeciwko-grupowemu-uprawianiu-miłoś-śli-grupa-składa-ę-z-dwóch-osób
Osób Nie Cytaty: Otacza go lud Mi­liony osób wokół A on samotny  -Taiyono Kudarashi


otacza-go lud-mi­liony-osób-wokół-a-on samotny 
Osób Nie Cytaty: Prześladowanie słowa musi łączyć się z prześladowaniem osób. -Mieczysław Jastrun


prześladowanie-słowa-musi-łączyć-ę-z-prześladowaniem-osób
Osób Nie Cytaty: Nie znaj­du­jesz się w Top10 naj­ważniej­szych dla mnie osób. Jes­teś znacznie wyżej. -NightHuntress


nie-znaj­­jesz ę-w top10-naj­ważniej­szych-dla-mnie-osób-jes­teś znacznie-wyżej
Osób Nie Cytaty: Pa­mięć i tra­dyc­ja w osob­li­wy sposób wy­mie­rzają sprawiedliwość. -Paweł Jasienica


pa­mięć-i tra­dyc­ja-w osob­li­wy-sposób-wy­mie­rzają-sprawiedliwość
Osób Nie Cytaty: Nędzny wielbłąd ciągle jeszcze dźwi­ga ciężary wielu osób. -Erazm z Rotterdamu


nędzny-wielbłąd-ągle-jeszcze-dźwi­ga-ężary-wielu-osób
Osób Nie Cytaty: Miłość to nic in­ne­go jak przy­wiąza­nie emoc­jo­nal­ne do rzeczy, miej­sc i osób, które się po­jawiają w naszym życiu. -Mateusz Piecki Schizoidalny


miłość-to nic-in­ne­go-jak przy­wiąza­nie-emoc­jo­nal­ne-do rzeczy-miej­sc-i osób-które ę-po­jawiają-w naszym-życiu
Osób Nie Cytaty: Większość osób za­kocha­nych wie dob­rze ja­ka jest miłość i ro­zumie to pojęcie, ja na­tomiast miłości nie mogę zrozumieć. -MyslacaWierszem


większość-osób-za­kocha­nych-wie-dob­rze-ja­ka-jest miłość-i ro­zumie-to pojęcie-ja na­tomiast-miłoś-nie mogę-zrozumieć