Oso­by Nie po­tafi­my Spędzić Cytaty

Oso­by Nie po­tafi­my Spędzić Cytaty: Spędza­nie ze sobą za dużo cza­su, pot­ra­fi zmienić człowieka I spra­wić, że bez tej du­giej oso­by nie po­tafi­my spędzić jed­nej minuty... -AnDree


spędza­nie-ze sobą-za żo-cza­su-pot­ra­fi-zmienić-człowieka-i-spra­wić-że bez-tej ­giej-oso­by-nie po­tafi­my-spędzić-jed­nej
Oso­by Nie po­tafi­my Spędzić Cytaty: Jeśli pot­ra­fisz spędzić z kimś pół godzi­ny w zu­pełnym mil­cze­niu i nie czuć przy tym wca­le skrępo­wania, ty i oso­ba ta możecie zos­tać przy­jaciółmi. Jeśli zaś mil­cze­nie będzie wam ciążyło, jes­teście so­bie ob­cy i nie war­to na­wet sta­rać się o zadzie­rzgnięcie przyjaźni. -Lucy Maud Montgomery


Oso­by Nie po­tafi­my Spędzić Cytaty: Jes­teś dla mnie me­tafi­zyczną klapą bezpieczeństwa. -Jerzy Kosiński


jes­teś-dla-mnie-me­tafi­zyczną-klapą-bezpieczeństwa
Oso­by Nie po­tafi­my Spędzić Cytaty: Le­piej całe życie nie być szczęśliwą, niż całe życie być nie­szczęśliwą (czyt. Le­piej całe życie spędzić bez fa­ceta, niż spędzić je z tym niewłaściwym). -alagg


le­piej-całe-życie-nie być-szczęśliwą-ż-całe-życie-być-nie­szczęśliwą-czyt-le­piej całe-życie-spędzić-bez-fa­ceta-ż-spędzić
Oso­by Nie po­tafi­my Spędzić Cytaty: języ­kiem dotyku nies­pie­sznie wędru­jemy szla­kami za­pom­nianych me­tafi­zycznych rozkoszy pożąda­niem owładnięci to­niemy w ciszy roz­pa­lonych ciał  -Maverick123


języ­kiem-dotyku-nies­pie­sznie-wędru­jemy-szla­kami-za­pom­nianych-me­tafi­zycznych-rozkoszy-pożąda­niem-owładnię-to­niemy-w ciszy
Oso­by Nie po­tafi­my Spędzić Cytaty: Miłość jest grzechem, jeżeli nie możemy całego życia spędzić z człowiekiem, którego kochamy. -Anonim


miłość-jest-grzechem-żeli-nie-możemy-całego-życia-spędzić-z-człowiekiem-którego-kochamy
Oso­by Nie po­tafi­my Spędzić Cytaty: Po­jawiła się oso­bowość. A oso­bowości się kończą. Tyl­ko siły mogą przetrwać. -Terry Pratchett


po­jawiła ę-oso­bowość-a oso­bowoś ę-kończą-tyl­ko ły-mogą-przetrwać
Oso­by Nie po­tafi­my Spędzić Cytaty: Lepiej umrzeć od razu, niż cale życie spędzić w strachu. -Ezop


lepiej-umrzeć-od-razu-ż-cale-życie-spędzić-w-strachu
Oso­by Nie po­tafi­my Spędzić Cytaty: Oso­by używające więcej niż 3 wyk­rzyk­ników lub py­taj­ników to oso­by z za­burze­niami włas­nej osobowości. -Terry Pratchett


oso­by-używają-więcej-ż-3 wyk­rzyk­ników-lub-py­taj­ników-to oso­by-z za­burze­niami-włas­nej-osobowoś
Oso­by Nie po­tafi­my Spędzić Cytaty: Miłość jest wte­dy, gdy po­mimo wszys­tkich przyk­rości, które Ci da­na oso­ba wyrządziła, wszys­tkich za­wodów i po­rażek, nie pot­ra­fisz znieść myśli, ze tej oso­by przy To­bie nie ma. -Nicole


Oso­by Nie po­tafi­my Spędzić Cytaty: Dob­re jest to, co sprzy­ja udos­ko­nale­niu oso­by ludzkiej, złe jest to, co ob­niża dos­ko­nałość oso­by. W tej za­sadzie kryją się inne. -Józef Stanisław Tischner


dob­re-jest to-co sprzy­ja-udos­ko­nale­niu-oso­by-ludzkiej-złe-jest to-co ob­ża-­ko­nałość-oso­by-w tej za­sadzie-kryją ę
Oso­by Nie po­tafi­my Spędzić Cytaty: Ab­surdem jest mod­lić się ra­no, a resztę dnia spędzić jak barbarzyńca. -Alexis Carrel


ab­surdem-jest mod­lić ę-ra­no-a resztę-dnia-spędzić-jak barbarzyńca
Oso­by Nie po­tafi­my Spędzić Cytaty: Można spędzić w sposób sensowny lata z jednym człowiekiem po to, by mu pomóc w zrozumieniu siebie. -Zygmunt Freud


można-spędzić-w-sposób-sensowny-lata-z-jednym-człowiekiem-po-to-by-mu-pomóc-w-zrozumieniu-siebie
Oso­by Nie po­tafi­my Spędzić Cytaty: Zos­tałem wyrzu­cony z uczel­ni na pier­wszym ro­ku stu­diów, za ściąga­nie pod­czas egza­minów z me­tafi­zyki. No wiesz, zaj­rzałem wgłąb duszy chłopa­ka siedzące­go obok mnie. I was thrown out of col­le­ge for cheating on the me­taphy­sics exam; You know, I looked in­to the soul of the boy sit­ting next to me. (ang.)  -Woody Allen


Oso­by Nie po­tafi­my Spędzić Cytaty: Można spędzić w sposób sen­sowny la­ta z jed­nym człowiekiem po to, by mu pomóc w zro­zumieniu siebie. -Zygmunt Freud


można-spędzić-w sposób-sen­sowny-­-z jed­nym-człowiekiem-po to-by mu pomóc-w zro­zumieniu-siebie
Oso­by Nie po­tafi­my Spędzić Cytaty: Oso­by ob­ga­dujące ko­goś za ple­cami są dużo po­niżej po­ziomu oso­by ob­ga­dywa­nej, a już te słuchające i wierzące w ich słowa, za­miast spraw­dzić sa­memu, są po pros­tu głupie... i często wiele tracą nie zdając so­bie na­wet z te­go spra­wy... Cóż tępo­ty jest co­raz więcej... -Misu


Oso­by Nie po­tafi­my Spędzić Cytaty: -Kocha­nie,ale widzi­my się już za dwa ty­god­nie, nie mu­sisz jechać 400 km by spędzić ze mną 2 godziny. -Mój ro­zum wie, ale ser­ce go tłucze a pożąda­nie podjudza. -malenstwo9224


kocha­nieale-widzi­my ę-już-za dwa-ty­god­nie-nie mu­sisz-jechać-400-km by spędzić-ze mną-2 godziny-mój-ro­zum-wie-ale-ser­
Oso­by Nie po­tafi­my Spędzić Cytaty: Uciekam w swój zakamarek, za­bieram ze sobą swo­je odczucia i tyl­ko jed­na oso­ba,która jest tam...... Choć kum­pel nie kuma Tyl­ko jed­na oso­ba wie co czuję tyl­ko jed­na wie co wiem... zagadka... -JozinSz