Osobę Cytaty

Osobę Cytaty: Patrzymy na osobę kochaną, ale jej nie lustrujemy. -Jean Jacques Rousseau


patrzymy-na-osobę-kochaną-ale-jej-nie-lustrujemy
Osobę Cytaty: małżeństwo to wybór każde­go dnia wy­bierasz tę jedną osobę  -Starlight


łżeństwo-to wybór-każde­go-dnia-wy­bierasz-tę jedną-osobę 
Osobę Cytaty: Zacznij pat­rzeć na siebie ja­ko na osobę, którą chciałbyś być. -David Viscott


zacznij-pat­rzeć-na siebie-ja­ko-na osobę-którą-chciałbyś-być
Osobę Cytaty: Kochać to znaczy widzieć drugą osobę taką, jak Bóg zaplanował. -Fiodor Dostojewski


kochać-to-znaczy-widzieć-drugą-osobę-taką-jak-bóg-zaplanował
Osobę Cytaty: Każdy z nas cze­ka na osobę, na którą nie może się doczekać. 25.04.2012  -watchingmefall


każdy-z nas-cze­ka-na osobę-na którą-nie może ę-doczekać-25042012 
Osobę Cytaty: Na­wet jeżeli nauczę tyl­ko jedną osobę nadziei, nie żyłem nadaremnie. -Martin Luther King


na­wet-żeli-nauczę-tyl­ko-jedną-osobę-nadziei-nie żyłem-nadaremnie
Osobę Cytaty: Gdy szczerze kochamy jakąś osobę, szukamy przyjemności w zadowoleniu i szczęściu tej osoby. -Gottfried Wilhelm


gdy-szczerze-kochamy-jakąś-osobę-szukamy-przyjemnoś-w-zadowoleniu-i-szczęściu-tej-osoby
Osobę Cytaty: Uroda bardziej jeszcze zawodzi osobę, która ją posiada, aniżeli tych, których omamia. -Francois Fenelon


uroda-bardziej-jeszcze-zawodzi-osobę-która-ją-posiada-aniżeli-tych-których-omamia
Osobę Cytaty: Niedobrze czyni, kto ma u sądu wzgląd na osobę i dla kęsa chleba odstępuje prawdy. -Salomon


niedobrze-czyni-kto-u-są-wzgląd-na-osobę-i-dla-kę-chleba-odstępuje-prawdy
Osobę Cytaty: Dzięki bólo­wi jes­teśmy w sta­nie le­piej zro­zumieć drugą osobę. -NightHuntress


dzięki-bólo­wi-jes­teśmy-w sta­nie-­piej-zro­zumieć-drugą-osobę
Osobę Cytaty: Miłość. Pew­ne­go rodza­ju bogactwo, którym ob­da­rowu­jesz tyl­ko wyb­raną osobę. -Innaa


miłość-pew­ne­go-rodza­ju-bogactwo-którym-ob­da­rowu­jesz-tyl­ko-wyb­raną-osobę
Osobę Cytaty: W świecie ignorancji trud­niej­sze niż wszystko jest po­konać nie osobę a nazwisko. -Doza


w świecie-ignorancji-trud­niej­sze-ż-wszystko-jest-po­konać-nie osobę-a-nazwisko
Osobę Cytaty: Niechęć tak jak miłość, potrzebuje mieć blisko osobę, przeciwko której się zwraca. -Henryk Sienkiewicz


niechęć-tak-jak-miłość-potrzebuje-mieć-blisko-osobę-przeciwko-której-ę-zwraca
Osobę Cytaty: Służenie innym bez uczucia pokory jest jedynie zaspokajaniem egoizmu: zapatrzeniem się wyłącznie we własną osobę. -Mahatma Gandhi


służenie-innym-bez-uczucia-pokory-jest-jedynie-zaspokajaniem-egoizmu-zapatrzeniem-ę-wyłącznie-we-własną-osobę
Osobę Cytaty: Po czym poz­nać że to ko­niec? Może po tym, że bar­dziej kochasz wspom­nienia niż osobę stojącą obok?  -alagg


po czym-poz­nać-że to ko­niec-może-po tym-że bar­dziej-kochasz-wspom­nienia-ż-osobę-stojącą-obok 
Osobę Cytaty: Noc ma set­ki al­terna­tyw do spa­nia i jedną osobę, z którą chce­my je spełniać. Z cyk­lu po­wieści


noc- set­ki-al­terna­tyw-do spa­nia-i jedną-osobę-z którą-chce­my- spełniać-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Osobę Cytaty: Rzu­ciłam pa­lenie, ale nie uważam się za osobę niepalącą. Myślę, że pa­lacze są ciekaw­szy­mi to­warzysza­mi przy kolacji. -Michelle Pfeiffer


rzu­łam-pa­lenie-ale-nie uważam ę-za osobę-niepalącą-myślę że pa­lacze-są ciekaw­szy­mi-to­warzysza­mi-przy-kolacji
Osobę Cytaty: Niechęć, po­dob­nie jak miłość, pot­rze­buje mieć bliską osobę, prze­ciw­ko której się zwraca. -Henryk Sienkiewicz


niechęć-po­dob­nie-jak miłość-pot­rze­buje-mieć-bliską-osobę-prze­ciw­ko-której ę-zwraca