Oto Cecha Naszych Czasów Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Oto Cecha Naszych Czasów Cytaty: Szcze­rość poszu­kiwa­na cecha wśród ludzi... -stokrotka123
szcze­rość-poszu­kiwa­na-cecha-wśród-ludzi
Oto Cecha Naszych Czasów Cytaty: Ob­sta­wanie przy swoim jest cechą geniusza. -Thomas Alva Edison
ob­sta­wanie-przy-swoim-jest cechą-geniusza
Oto Cecha Naszych Czasów Cytaty: Opa­nowa­nie to cecha, na którą można liczyć. -John Steinbeck
opa­nowa­nie-to cecha-na którą-można-liczyć
Oto Cecha Naszych Czasów Cytaty: Cechą mądrości jest nie postępować w sposób desperacki. -Henry David Thoreau
cechą-mądroś-jest-nie-postępować-w-sposób-desperacki
Oto Cecha Naszych Czasów Cytaty: Istotną cechą miłości jest wiara, że będzie trwać wiecznie. -Dante Alighieri
istotną-cechą-miłoś-jest-wiara-że-będzie-trwać-wiecznie
Oto Cecha Naszych Czasów Cytaty: Jedyną pozytywną cechą egoistów jest to, że nie obgadują innych. -Lucille Harper
jedyną-pozytywną-cechą-egoistów-jest-to-że-nie-obgadują-innych
Oto Cecha Naszych Czasów Cytaty: Niewdzięczność wobec wielkich ludzi jest cechą silnych narodów. -Plutarch
niewdzięczność-wobec-wielkich-ludzi-jest-cechą-silnych-narodów
Oto Cecha Naszych Czasów Cytaty: Cechą mądrości jest nie postępo­wać w sposób desperacki. -Henry David Thoreau
cechą-mądroś-jest nie postępo­wać-w sposób-desperacki
Oto Cecha Naszych Czasów Cytaty: Pierwszą cechą ordynarnego mężczyzny jest to, że nie spostrzega własnej ordynarności. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
pierwszą-cechą-ordynarnego-mężczyzny-jest-to-że-nie-spostrzega-własnej-ordynarnoś
Oto Cecha Naszych Czasów Cytaty: Su­mienie jest cechą ludzi odpowiedzialnych. Wyrzu­ty su­mienia to de­fekt marzycieli…  -Papillondenuit
su­mienie-jest cechą-ludzi-odpowiedzialnych-wyrzu­ty-su­mienia-to de­fekt-marzycieli 
Oto Cecha Naszych Czasów Cytaty: Gościnność jest cechą, na którą składa się prymitywny urok i wielkość antyczna. -Sarah Bernhardt
gościnność-jest-cechą-na-którą-składa-ę-prymitywny-urok-i-wielkość-antyczna
Oto Cecha Naszych Czasów Cytaty: Pismo i sztuka to jedyni świadkowie czasów. -Maria Dąbrowska
pismo-i-sztuka-to-jedyni-świadkowie-czasów
Oto Cecha Naszych Czasów Cytaty: Jest cechą pospolitej mądrości obawa, by się nie dać nabrać na czyjąś wartość. -Anna Kowalska
jest-cechą-pospolitej-mądroś-obawa-by-ę-nie-dać-nabrać-na-czyjąś-wartość
Oto Cecha Naszych Czasów Cytaty: Jest cechą głupo­ty dos­trze­gać błędy in­nych, a za­pomi­nać o swoich. -Cyceron
jest-cechą-głupo­ty-­trze­gać-błędy-in­nych-a za­pomi­nać-o swoich
Oto Cecha Naszych Czasów Cytaty: Schadenfreude jest cechą podłych narodów. Dlatego mowie polskiej brak tego słowa. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
schadenfreude-jest-cechą-podłych-narodów-dlatego-mowie-polskiej-brak-tego-słowa
Oto Cecha Naszych Czasów Cytaty: Cechą wielkich ludzi jest to, że stawiają innym o wiele mniejsze wymagania niż sobie. -Marie Von Ebner - Eschenbach
cechą-wielkich-ludzi-jest-to-że-stawiają-innym-o-wiele-mniejsze-wymagania-ż-sobie
Oto Cecha Naszych Czasów Cytaty: Uśmiech dziecka. Rumieńce. Drżenie rąk. Niewin­ne spojrzenie. Oto ja. Przez mo­ment pat­rzysz mi pros­to w oczy. Słyszysz to? Weź mnie na ręce. Proszę, ug­ryź mnie w szyję. Cze­kam na two­je zachłan­ne usta Na moim karku. Cze­kam na two­je moc­ne dłonie Na mo­jej skórze. Weź mnie so­bie w prezencie. Oto ja. Opuszczam powieki. Tyl­ko nie mów nikomu. -Gold Fishy
Oto Cecha Naszych Czasów Cytaty: To zna­ny wład­ca. Pa­nował za czasów swe­go błazna. -Tadeusz Szyfer
to zna­ny-wład­ca-pa­nował za czasów-swe­go-błazna
Oto Cecha Naszych Czasów Cytaty: Pis­mo i sztu­ka to je­dyni świad­ko­wie czasów. -Maria Dąbrowska
pis­mo-i sztu­ka-to ­dyni-świad­ko­wie-czasów
Oto Cecha Naszych Czasów Cytaty: Oto jestem, jak się macie? Jak wasze związki? Czy przebrnęliście już przez wszystkie kłopoty? Czy lata siedemdziesiąte nie były prawdziwą męką? Oto jesteśmy, więc spróbujmy sprawić, by lata osiemdziesiąte były lepsze, bo to ciągle zależy tylko od nas. Nie jest to poza naszą władzą. Wciąż wierzę w miłość, w pokój, w pozytywne myślenie. -John Lennon
Oto Cecha Naszych Czasów Cytaty: Obojętność dla śmierci jest cechą umysłów dojrzałych, a pociąg do życia wiecznego - zapowiedzią nadchodzącej starości. -Bolesław Prus
obojętność-dla-śmierci-jest-cechą-umysłów-dojrzałych-a-pociąg-do-życia-wiecznego-zapowiedzią-nadchodzącej-staroś
Oto Cecha Naszych Czasów Cytaty: Okolicznością łagodząca jest fakt, że sztuka pochodzi z czasów zamierzchłych. -Zbigniew Herbert
okolicznośą-łagodząca-jest-fakt-że-sztuka-pochodzi-z-czasów-zamierzchłych
Oto Cecha Naszych Czasów Cytaty: Pdstawową cechą jest oparcie porozumienia i nadawcy na zasadzie istniejących z góry szerokich zespołów wiedzy i wspólnego systemu wartości. -Kazimierz Bartoszyński
pdstawową-cechą-jest-oparcie-porozumienia-i-nadawcy-na-zasadzie-istniejących-z-góry-szerokich-zespołów-wiedzy-i-wspólnego-systemu-wartoś
Oto Cecha Naszych Czasów Cytaty: docze­kaliśmy czasów, gdzie bieda poz­na­je fałszy­wych przyjaciół   -wdech
docze­kaliśmy-czasów-gdzie-bieda-poz­na­-fałszy­wych-przyjaciół- 
Oto Cecha Naszych Czasów Cytaty: Ten, kto nie potrafi przetrwać trudnych czasów, niedoczeka dobrych. -Anonim
ten-kto-nie-potrafi-przetrwać-trudnych-czasów-niedoczeka-dobrych
Oto Cecha Naszych Czasów Cytaty: Od niepamiętnych czasów ludziom z otwartą głową starano się zamykać usta. -Horacy Safrin
od-niepamiętnych-czasów-ludziom-z-otwartą-głową-starano-ę-zamykać-usta
Oto Cecha Naszych Czasów Cytaty: Oko­licznością łagodzącą jest fakt, że sztu­ka pochodzi z czasów zamierzchłych. -Zbigniew Herbert
oko­licznośą-łagodzącą-jest fakt-że sztu­ka-pochodzi-z czasów-zamierzchłych
Oto Cecha Naszych Czasów Cytaty: Góry zawsze od niepamiętnych czasów były ostoją i fortecą napadanych narodów. -Margaret Mitchell
góry-zawsze-od-niepamiętnych-czasów-były-ostoją-i-fortecą-napadanych-narodów
Oto Cecha Naszych Czasów Cytaty: Można żałować lepszych czasów, ale nie umykać przed dzisiejszymi. -Michel de Montaigne
można-żałować-lepszych-czasów-ale-nie-umykać-przed-dzisiejszymi
Oto Cecha Naszych Czasów Cytaty: Mam prośbę do naszych fanów. Jeżeli który­kol­wiek z was w ja­kikol­wiek sposób niena­widzi ho­mosek­sualistów, ludzi o in­nym ko­lorze skóry, lub ko­biet, zrób nam jedną przysługę – od­walcie się od nas! Nie przychodźcie na nasze kon­certy i nie ku­puj­cie naszych płyt. -Kurt Cobain
Oto Cecha Naszych Czasów Cytaty:
po­dej­rzli­wość-to cecha-strachu-przed-od­kry­ciem-praw­dy-w rzeczy­wis­toś-~pa­weł-rychlica-inspiracja-niusza
Oto Cecha Naszych Czasów Cytaty: Is­totną i ko­nie­czną cechą wol­ności jest to, iż jest usytuowana. -Jean-Paul Sartre
is­totną-i ko­nie­czną-cechą-wol­noś-jest to-iż jest usytuowana
Oto Cecha Naszych Czasów Cytaty: Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów. -Kartezjusz
czytanie-dobrych-książek-jest-niczym-rozmowa-z-najwspanialszymi-ludźmi-minionych-czasów
Oto Cecha Naszych Czasów Cytaty: Istotną i konieczną cechą wolności jest to, iż jest usytuowana. -Jean Paul Sartre
istotną-i-konieczną-cechą-wolnoś-jest-to-iż-jest-usytuowana
Oto Cecha Naszych Czasów Cytaty: Kościół jest w drodze. Choć idzie utartymi szlakami, to jednak zawsze do nowych czasów. -Stefan Wyszyński kard
kośół-jest-w-drodze-choć-idzie-utartymi-szlakami-to-jednak-zawsze-do-nowych-czasów